My ženy si často kla­dieme túto otázku. Vieme si však na ňu aj od­po­ve­dať? Koľ­ko­krát sme si ne­ve­deli ur­čiť pri­ority vo vzťahu, koľ­ko­krát sme ani ne­ve­deli, čo oča­ká­vame od nášho vzťahu. Chceli by sme lásku, dô­veru, ob­ja­tie. Chceli by sme ve­černé po­hla­de­nie a po­vzbu­divé slová po ťaž­kom dni. Doč­káme sa ich nie­kedy?

Ži­jeme v upo­náh­ľa­nej dobe, ne­stí­hame žiť náš ži­vot tak, ako by sme chceli. Ne­stí­hame bu­do­vať vzťahy, ktoré stoja za to. V dl­ho­roč­ných vzťa­hoch chýba is­kra a v krát­ko­do­bých dô­vera. Vzá­jomná úcta a re­špekt sú vo vzťahu ne­vy­hnutné. Ne­pod­ce­ňujte svojho par­tnera, ne­dá­vajte mu po­cí­tiť, že je možno horší ku­chár ako vy, pod­porte ho, po­chváľte ho, a oceňte jeho snahu. Často nie je dô­le­žitý sa­motný vý­sle­dok ale snaha, ktorú bol schopný obe­to­vať iba preto, aby vám spra­vil ra­dosť. Vážte si ho, že ho máte.

View this post on Ins­ta­gram

@glo­bal­ma­nin­flu­ence

A post sha­red by Glo­bal Man In­flu­ence (@glo­bal­ma­nin­flu­ence) on

Mnoho vzťa­hov vzniklo z pria­teľ­stva. Ho­vo­ríte si: ,,Nie, ni­kdy sa ne­dám do­kopy so svo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom.“ No väč­šina šťast­ných vzťa­hov vznikla práve z pria­teľ­stva. Viete sa skvelo po­roz­prá­vať, zdie­ľate spo­ločné ná­zory a trá­vite spolu veľa času? Možno sa z vášho pria­teľ­stva vy­vi­nie vzťah plný lásky a po­ro­zu­me­nia, ktorý vy­drží roky.

Vzá­jomná pod­pora. Keď nás niečo trápi, ne­darí sa nám v práci alebo škole, ob­ra­ciame sa na nášho par­tnera. Zve­ru­jeme sa mu so svo­jimi prob­lé­mami a hľa­dáme v ňom oporu. Po­kúste sa aj vy byť opo­rou pre vášho par­tnera. Ne­spo­lie­hajte sa stále len vy naňho, ale ukážte mu, že aj on sa môže spo­ľa­hnúť na vás. Po­ve­dzte mu, že ste tu preňho. Každý deň, každú mi­nútu, pre­tože on je sú­čas­ťou vášho ži­vota.

Pre­javte mu svoju lásku. Nie­kedy po­vieme ľú­bim ťa len zo zvyku a ne­pre­mýš­ľame nad vý­zna­mom tejto vety. Nájsť v ži­vote člo­veka, ktorý vás mi­luje a vy mi­lu­jete jeho, vy­bu­do­vať si silný vzťah. Ne­berte to ako sa­moz­rej­mosť. Nie každý člo­vek má v ži­vote ta­kéto šťas­tie. Ukážte par­tne­rovi, že ho mi­lu­jete, prek­vapte ho, spravte si pekný spo­ločný ve­čer a vážte si každú spo­ločnú mi­nútu. On je člo­ve­kom, ktorý bude pri vás stáť v dob­rom aj v zlom. Buďte aj vy týmto člo­ve­kom preňho.

 

Komentáre