Mys­lím, že je na­ozaj zby­točné de­fi­no­vať „sku­toč­ného muža“. Každá máme istú pred­stavu o tom, aký muž je pre nás ide­álny. Aký by nás do­ká­zal uro­biť šťast­nou, aký by bol milý a ve­del by krá­čať s nami na ceste ži­vo­tom. Máme rôzne pred­stavy a ná­roky, no každá z nás chceme predsa to isté: Aby mi­lo­val len nás.

Sku­točný muž ne­mi­luje mi­lión diev­čat. Mi­luje jednu mi­li­ónmi spô­so­bov.

Ak si nie si istá, že tvoj muž ne­mi­luje len teba, odíď. Tak, ako mi­lu­ješ aj ty, za­slú­žiš si, aby mi­lo­val nie­kto ta­kisto teba. Bez­pod­mie­nečne. Vrúcne a úp­rimne.

Tak, ako vy­ža­du­ješ od svo­jich pria­te­ľov úp­rim­nosť, vy­ža­duj ju aj od neho. Áno, od toho, do koho si za­ľú­bená. S kým môžno cho­díš, ži­ješ.

zdroj: unsp­lash.com

 

Sku­točný muž mi­luje od­dane a úp­rimne. Ne­mi­luje mi­li­óny diev­čat, ale mi­luje jednu mi­li­ónmi spô­so­bov. Žije pre jej úsmev, pre mo­menty s ňou a uve­do­muje si, že ona je je­diná žena, ktorá ho môže uro­biť šťast­ným.

Uve­do­muje si hod­notu svo­jej ženy a vie, že ni­jaká by ju ne­mohla na­hra­diť. Vie, že na svete exis­tujú mi­li­óny krás­nych žien, no ona je preňho tá najk­raj­šia.

“Láska musí byť vá­šeň, po­sad­nu­tosť, niečo bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.”

Chce, aby ve­dela, že je mi­lo­vaná. Chce, aby ve­dela, že je preňho je­di­nou.

Sku­točný muž úp­rimne ho­vorí žene o svo­jich po­ci­toch a o svo­jich chy­bách. Mi­luje mi­li­ónmi spô­so­bov.

Po­čúva jej po­treby.

Po­máha jej.

Ho­vorí, že ju mi­luje.

Váži si ju.

Mi­luje ju na mi­li­ónmi spô­so­bov.

“Po­čkaj, už to mám, už viem, čo ti mô­žem dať ja a ni­kto iný. Ab­so­lútnu zá­vis­losť na tebe. Marge, po­tre­bu­jem ťa viac, než by ťa mo­hol po­tre­bo­vať kto­koľ­vek na ce­lej tejto pla­néte. Po­tre­bu­jem tvoju sta­rost­li­vosť a zo všet­kého naj­viac po­tre­bu­jem, aby si ma mi­lo­vala, ako ja teba.”

– Ho­mer Sim­pson

Komentáre