Lí­če­nie bolo od­jak­živa skôr žen­skou zá­le­ži­tos­ťou. Aj keď v mi­nu­losti sa stre­tá­vame s nie­koľ­kými ob­do­biami, keď make-up po­u­ží­vali aj muži, dnes sa tento trend roz­máha oveľa viac.

Ši­kovní make-up ar­tisti vy­uží­vajú plat­formu so­ciál­nej siete You­Tube a svoje zruč­nosti po­sú­vajú po­čet­nému pub­liku. A že sú úspešní! Nie­koľko mi­li­ó­nové zhliad­nu­tia ich vi­deí ho­vo­ria za všetko. Idú si za svo­jím snom a bú­rajú ste­re­otypy o tom, že lí­če­nie je ur­čené len pre ženy. Zo­znám sa teda s na­jús­peš­nej­šími muž­skými you­tu­bermi na scéne.

 

Jeff­reey Star

you­tube.com

Je­den z naj­sláv­nej­ších muž­ských you­tu­be­rov s be­auty ka­ná­lom, kto­rého ty­pic­kým zna­kom sú ru­žové vlasy. Jeff­rey Star, vlast­ným me­nom Jeff­rey Lynn Ste­i­ni­ger,  už od ma­lička expe­ri­men­to­val s ma­mi­ným make-upom a no­sil ho do­konca aj do školy.

Svoju ka­ri­éru od­štar­to­val ako spe­vák na MyS­pace s 25 mi­li­ónmi vi­dení.  V roku 2009 vy­dal svoj de­bu­tový al­bum Be­auty Kil­ler a texty si píše sám. Ok­rem hudby sa ve­nuje mo­de­lingu, je make-up ar­tista, módny di­zaj­nér, DJ a najmä you­tu­ber. Je tiež au­to­rom vlast­nej koz­me­tic­kej lí­nie Jeff­rey Star Cos­me­tics. Na jeho e-shope zo­že­nieš krásne te­kuté rúže, roz­jas­ňo­vače, pa­letky oč­ných tie­ňov a ob­le­če­nie. Do­konca má ko­la­bo­rá­ciu aj s Man­nym Gu­tie­re­zom, o kto­rom si pre­čí­taš niž­šie.

V jeho vi­de­ách náj­deš najmä in­špi­rá­cie na lí­če­nie, zo­pár vlo­gov z účasti na mód­nych pre­hliad­kach, z ces­to­va­nia a z jeho ame­ric­kého ži­vota, hauly a rôzne pro­duk­tové re­cen­zie. Na You­Tube má viac ako 4 mi­li­óny odo­be­ra­te­ľov.

 

Manny Gu­tier­rez

you­tube.com

Manny mu­sel svoju lásku k make-upu ako te­e­ne­ger skrý­vať, pre­tože jeho ro­dina ho ne­pod­po­ro­vala v jeho sne stať sa make-up ar­tis­tom. Preto zo za­čiatku štu­do­val me­di­cínu, ale zo školy na­ko­niec od­išiel. Pra­co­val v Sep­hore a pre značku MAC v rod­nom meste San Diegu.

Po­pu­lár­nym sa stal vďaka Ins­ta­gramu a ne­skôr sa ho ujal jeho ko­lega a sú­časný naj­lepší pria­teľ Pat­rick Starrr. Pat­ricka Manny vždy ob­di­vo­val a sadli si aj vďaka po­dob­nému osudu a ne­po­cho­pe­nia zo strany ro­diny. Jeho You­Tube ka­nál pod me­nom Manny Mua má dnes tak­mer 3 mi­li­óny odo­be­ra­te­ľov.

Tento rok sa do­konca stal pr­vým muž­ským am­ba­sá­do­rom  a tvá­rou značky Ma­y­bel­line.

Mô­žeš si po­zrieť jeho make-up tu­to­riály, re­cen­zie koz­me­tic­kých pro­duk­tov a vi­deo o ko­la­bo­rá­cii s Jeff­rey Star Cos­me­tics. Ob­ja­vujú sa tam ok­rem Jeff­re­yho a jeho pria­teľa aj Pat­rick Starrr, you­tu­berka Jack­lyn Hill a mnohí ďalší.

 

Pat­rick Starrr

@PAT­RICKS­TARRR

Veľmi sym­pa­tický you­tu­ber, ktorý žije podľa hesla „Make-up je jedna veľ­kosť pre všet­kých“. Po­čas toho ako vy­ras­tal, ne­mala jeho ro­dina vô­bec pri­po­je­nie na in­ter­net, preto sle­do­val najmä lo­kálne ka­nály a re­a­lity show, ako Ame­riaca´s Next Top Mo­del alebo Miss Uni­verse.

Mi­lo­val a stále mi­luje hru na piano.  Jeho váš­ňou bolo od­jak­živa fo­to­gra­fo­va­nie, cez ktoré sa do­stal k make-upu. Pri upra­vo­vané fo­tiek vo pho­tos­hope zis­til ako upra­viť tvár a to ho viedlo k od­štar­to­va­niu ka­ri­éry make-up ar­tistu.

Ne­dali mu prácu v spo­loč­nosti MAC a preto po­tre­bo­val miesto, kde by sa mo­hol lí­čiť. Tak za­čal s vi­de­ami na You­Tube, hoci ro­di­čia z neho chceli mať rad­šej ob­cho­díka alebo zdra­vot­ného asis­tenta.

Dnes má jeho ka­nál viac ako 2 mi­li­óny odo­be­ra­te­ľov z ce­lého sveta a vo vi­de­ách líči aj hviezdy ako Shay Mit­chel a Lau­ren Cur­tis.

 

Marc Za­panta

you­tube.com

Štu­do­val na škole pre make-up ar­tis­tov a popri štú­diu si za­lo­žiť You­Tube ka­nál.

Marc je ob­ľú­bený najmä pre svoje vi­deá, v kto­rých sa trans­for­muje na ob­ľú­bené ce­leb­rity, ako Ky­lie Jen­ner, Be­y­oncé, ale cu­dzie mu nie sú ani roz­práv­kové po­sta­vičky. Ak tú­žiš byť na Hal­lo­ween mor­skou pan­nou alebo Grin­chom, mo­žeš sa in­špi­ro­vať jeho vi­de­ami.

Zú­čast­nil sa sú­ťaže Daily Mix Be­auty Bo­ot­camp s you­tu­bermi ako Zo­ella, Pi­xi­woo, Ta­nya Burr a Jimmy Chap­man. Zau­jíma sa o prob­le­ma­tiku ho­mo­se­xu­álne orien­to­va­ných ľudí a zú­čast­ňuje sa tiež po­cho­dov za ich práva.

Jeho You­Tube ka­nál sle­duje viac ako 100 000 odo­be­ra­te­ľov a toto číslo stále ras­tie.

 

Gab­riel Za­mora

bustle.com

Gab­rie­lovu ka­ri­éru od­štar­to­vala mi­nulý rok ti­tulka ča­so­pisu Co­ver­Girl, na kto­rej lí­čil muž­ského mo­dela Ja­mesa Char­lesa. Od­vtedy sa snaží bú­rať ba­ri­éry v zau­ží­va­ných pra­vid­lách lí­če­nia.

Jeho svoj­ský zjav s mod­rými vlasmi, vý­raz­ným obo­čím a žia­ri­vými pe­rami ho od­li­šuje od jeho ko­le­gov you­tu­be­rov.

Pred za­lo­že­ním svojho ka­nálu, ktorý má v sú­čas­nosti 180 000 odo­be­ra­te­ľov, sle­do­val iné be­auty you­tu­berky. Chcel, aby jeho oči vy­ze­rali väč­šie, tak hľa­dal na in­ter­nete, ako si ich zväč­šiť po­mo­cou make-upu. No a dnes radí pro­stred­níc­tvom vi­deí on.

Vzdal sa štú­dia na ob­chod­nej škole, aby si išiel za svo­jím snom. Nech­cel len pra­co­vať pre nie­koho, chcel si vy­bu­do­vať svoju vlastnú značku.

Komentáre