Aj ty, aj ja.

Máme osobu, na ktorú chceme za­bud­núť. Máme nie­koho, kto nám veľmi ub­lí­žil alebo koho sme veľmi mi­lo­vali a chceme na neho za­bud­núť. Lebo keď nie­kto z nášho ži­vota od­išiel, je­diné čo po ňom zo­stalo je bo­lesť. A tak pla­češ ráno o tre­tej a ne­vieš de­fi­no­vať, prečo si tak prázdna. Ne­vieš čo sa s te­bou stalo a ako z toho von. Na­lie­vaš si druhý po­hár vína a pro­síš, nech na neho za­bud­neš.

Mys­líš si, že ti bude lep­šie. Mys­líš si, že keď ho pus­tíš, oslo­bo­díš sa. Ro­bíme to všetci. Vieme, že nám niečo ub­líži a opustí nás, no predsa do toho ideme. Predsa to ro­bíme.

zdroj: Photo by Jo­el­valve on Unsp­lash.com

Aj ty, aj ja.

Možno je to niečo, čo by si si rada pa­mä­tala, veď predsa … v tých chví­ľach si bola šťastná. Mala si všetko, čo si chcela a smiať sa bola pre teba ma­lič­kosť. Mi­lo­vala si nočné pre­chádzky, mi­lo­vala si pizzu o je­de­nás­tej ve­čer, mi­lo­vala si bozky po­čas filmu v kine. Mi­lo­vala si, ako ťa mi­lo­val on. Ako ti to do­ka­zo­val. Do­nie­sol ti čo­ko­ládu na nervy, sta­vil sa v ka­viarni pre kávu a ute­šo­val ťa v zlých dňoch. Bol pre teba opo­rou. Sna­žila si sa byť opo­rou aj ty jemu.

Všetci máme nie­koho, na koho sa sna­žíme za­bud­núť. S kým sme toho veľa pre­žili, no už nie sme spolu v kon­takte. S kým sme pre­ží­vali všetky svoje šťastné a aj zlé dni.

Ale, ako sa od neho oslo­bo­diť? Ako na neho na­ozaj za­bud­núť? Pre­tože vieš, že čím ďa­lej ho bu­deš ľú­biť, tým ďa­lej to bude bo­lieť viac.

Daj tomu čas. Tieto tri slová sú veľmi mocné. Čas za­hojí rany, scelí nás a my sa bu­deme môcť slo­bodne na­dých­nuť. A zrazu ani ne­bu­deš ve­dieť ako, vsta­neš z po­stele bez toho po­citu, že si ne­ľú­bená.

Pre­tože vtedy už bu­deš ľú­bená tými správ­nymi ľuďmi. Daj tomu čas.

Komentáre