Chvíľu ti trvalo, kým si po­cho­pil, prečo od­išla. Trvalo ti zis­tiť, že jej od­chod bol dar, na­miesto straty.

Trvalo ti uve­do­miť si, že jej je bez teba lep­šie. A bo­hu­žiaľ, pravda býva horká.

Ona si mys­lela, že je slabá, keď ťa opúšťa. Mys­lela si, že ju to zlomí a že je prí­liš cit­livá na to, aby v sebe udr­žala všetky slzy, ktoré chcela pus­tiť von za slová, ktoré si jej po­ve­dal. Ve­rila, keď od teba od­chá­dzala, že je slabá a opus­tená. No je­diný člo­vek, ktorý bol slabý si bol ty. Ona bola silná.

Ty si pred­stie­ral lásku. Pred­stie­ral si všetko čo si ro­bil, celý tvoj vzťah s ňou bolo ako di­va­delné pred­sta­ve­nie. No opona už spadla a je ko­niec. 

Pred­stie­ral si aj to, že ju ne­pot­re­bu­ješ. A tak od­išla.

A keď od­išla, pla­kala. Na­ozaj nie­koľko dní. Chý­balo jej všetko. Tvoj úsmev, tvoje oči a aj tvoj spô­sob, kto­rým si po­ve­dal jej meno.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­chala vďaka tebe zo­mrieť jej srdce a za­čala od­znova.

A po­tom pre­stala pla­kať. A za­čala si niečo vší­mať. Zmenu. Všimla si to, že bez teba sa jej lep­šie dý­cha. Všimla si, že sa citi lep­šie a šťas­tej­šie. 

A uve­do­mila si, že je silná. Oveľa sil­nej­šia aj bez toho, aby si ju dr­žal za ruku.

Ty si ten, ktorý je te­raz opus­tený. Komu je to všetko ľúto, lebo po čase bez nej si si uve­do­mil, že ti chýba. Te­raz ľu­tu­ješ jej od­chod.

Ona je te­raz oveľa kraj­šia. Jej tvár zdobí úsmev a cez noc spáva ako prin­cezná. Ne­máš žiadne mory a z jej izby už ne­po­čuť žiadne vzliky.

Obi­dvaja ste však sami. A je to tvoja chyba. Ty si osa­melý a chýba mi. A ni­kdy ti ju už ni­kto ne­vráti spať. Už ťa ne­bude mi­lo­vať.

Ona je preč. 

A ty znova skú­siš pred­stie­rať, že je ti dobre? Skú­siš tú hru na ďal­šiu ženu?

Pro­sím, ne­rob to.

Komentáre