Spo­mí­naš si na tie dni, kedy si si prial byť tým naj­lep­ším, naj­ver­nej­ším no hlavne na­júp­rim­nej­ším pria­te­ľom? Na dni, kedy si bol po uši za­mi­lo­vaný a chcel si všetko hneď, no tvoja pria­teľka chcela dať všet­kému čas? Bolo to krásne ob­do­bie, ve­rím..Cí­til si sa byť silný, akým si ne­bol ni­kdy pred­tým. Mys­lel si si, že sa do­ká­žeš zme­niť a ne­pot­re­bu­ješ byť každý ve­čer s inou, pre­tože si mal všetko..Všetko, až do chvíle, kým si to ne­za­ho­dil..

Po­treby sú nie­kedy omnoho sil­nej­šie, než city, ktoré pre­cho­vá­vame voči dru­hým. Rov­nako, ako boli i tie tvoje. To krásne dievča, s vie­rou v srdci, ktoré ťa viedlo sve­tom ako roz­práv­kou si opus­til práve kvôli tvo­jim po­tre­bám. Bol si si ve­domý toho, že ro­bíš naj­hor­šiu vec, no i na­priek tomu si sa ne­vrá­til.. Pria­teľka ťa ne­chala ísť, pre­tože jej zá­le­žalo na tvo­jom dobre. Pre­tože ve­dela, že ti ne­môže dať to, po čom tvoje srdce tak dych­tivo túži..

tumblr.com

tum­blr.com

A po­tom sa to za­čalo. Trá­pilo ťa to, no ve­del si, že sa už nič nedá vrá­tiť späť. Po­maly si sa za­čal me­niť na člo­veka, akým si nech­cel byť ani v tvo­jich naj­hor­ších pred­sta­vách. Sna­žil si sa za­bud­núť na to krásne, čo ťa v ži­vote po­stretlo a zá­ro­veň od­išlo. Práve vtedy si za­čal strá­cať úctu voči sebe, ro­dine, pria­te­ľom no najmä voči diev­ča­tám, ktoré si ná­hodne spoz­nal. V kaž­dej z nich si sa sna­žil nájsť kú­sok tej pra­vej. Tej, ktorá bola ne­ná­vratne preč. Popri tom všet­kom si za­bu­dol, že každá bola je­di­nečná, ani jedna z nich ne­bola rov­naká. Tie diev­čatá mali srd­cia, city a po­treby, ktoré si ty se­becky uvá­dzal na prvé miesto.

tum­blr.com

Možno je môj po­hľad prí­liš sub­jek­tívny a všetko bolo úplne inak..Ale ne­za­bú­daj na to, čo bolo tvo­jou pri­ori­tou vtedy, keď si sa cí­til byť šťast­ným, sil­ným a zra­ni­teľ­ným zá­ro­veň.

Pro­sím pa­mä­taj, že viera v lásku a láska sa­motná ti po­môže pre­ko­nať túžbu po po­tre­bách. Ho­diny strá­vené vo fit­ness cen­tre a po­čet diev­čat, s kto­rými si sa za­plie­tol z teba muža ne­uro­bia. Tak ne­buď aj na­ďa­lej chlap­com hľa­da­jú­cim sa­mého seba v pre­pl­ne­nom dave ľudí.

Staň sa mu­žom hod­ným byť po boku ženy, ktorá ti dala viac úcty, dô­very a pravdy, než kto­rá­koľ­vek iná.

Komentáre