large-4Nie je to čerstvé. Vďaka Bohu. Už ne­pla­češ den­no­denne do van­kúša, ne­prek­lí­naš toľko svet i mu­žov. Chá­pem, stále to bolí. No rana je už skoro za­ho­jená a ty sa po­maly ale isto vra­ciaš do kaž­do­den­ného ži­vota, kde je opäť ra­dosť a smiech. Ďa­ku­ješ i za tvo­jich pria­te­ľov, ktorý celú tu dobu boli s te­bou. Jed­no­du­cho už si späť tým člo­ve­kom, kým si bola. A ďa­ku­ješ za to. Roz­chody sú vždy veľmi bo­les­tivé a ni­kdy ne­majú ví­ťaza. Ak obi­dvaja sku­točne mi­lo­vali, tr­peli pri roz­chode obaja. Av­šak tvoj roz­chod bol iný. Bol veľmi emo­ci­onálny a ty si mu če­lila. Ne­bolo to jed­no­du­ché a tr­pela si. Dlho si tr­pela, cho­dila si ako mú­mia a ne­chá­pala si prečo. Všetko bolo predsa skvelé a aj ťažké ob­do­bia by sa zvládli. Ale nie. On si vy­bral. Vy­bral si inú. Ťažko sa to te­raz číta, chá­pem, ale mu­síš ísť ďa­lej. Bez neho. Ne­ho­vo­rím, že hral podľa pra­vi­diel, ale pro­sím, re­špek­tuj jeho roz­hod­nu­tie. Ne­viem, ako ti to po­ve­dal, či ťa kla­mal alebo ti to po­ve­dal s čo naj­lep­ším sve­do­mím a bol z toho smutný. To ne­viem, ale viem, že si bola tak či tak smutná.

ONA? Kto to je? Ona má na­hra­diť moje miesto? Nie je predsa až tak pekná, ne­ob­lieka sa lep­šie ako ja a jej po­vaha je ur­čite prí­šerná! Ur­čite si toto ho­vo­rila jemu, svo­jim pria­te­ľom či sebe. Ne­chá­pala si, ako ne­jaká hlu­paňa na­hradí tvoje miesto a bude s ním. Bude ho boz­ká­vať, budú sa mi­lo­vať, spozná jeho ro­dinu a bude s ním trá­viť čas. Bude mať po­me­no­va­nie „fra­jerka“ a ty si zo­stala len jeho „ex“. Spozná Va­šich pria­te­ľov a tí si ju ob­ľú­bia viac ako teba. 

large

Drahá moja, ja na­ozaj úp­rimne re­špek­tu­jem tvoj hnev, tvoj smú­tok aj od­cu­dzo­va­nie. Ni­komu nie je prí­jemné vi­dieť osobu, ktorá na­hra­dila naše miesto. Ne­viem, či je na­ozaj zlá, či to uro­bila zá­merne, či sa spoz­nali ná­ho­dou a štvalo ju, že do toho vstú­pila, no od­pusť jej. Od­pus­tíš i sebe. Ne­drž svoj hnev a ne­ná­visť k nej v tvo­jom srdci. Ub­líži to len tebe. Od­pusť jej, po­su­nieš ja. Už je jedno, kto je na vine. Jed­no­du­cho ideš ďa­lej a mu­síš od­pus­tiť. Ne­tráp sa kvôli nej. Ne­tráp sa kvôli nemu. Ne­tu­ším, prečo si ju vy­bral. Ne­viem, možno to bol len podlý ťah, kedy zis­ťu­ješ, že tvoj bý­valý bol pekný idiot, ktorý chce len svoje šťas­tie a veľa vy­s­trie­da­ných žien, alebo to bol len člo­vek ako každý iný, ktorý jed­no­du­cho sa za­mi­lo­val po­čas vzťahu a sám s tým bo­jo­val, keďže ne­ve­del, čo uro­biť. Ne­viem ti v tomto po­môcť, ty mu­síš ve­dieť, ako sa za­cho­val. Ver, že ak si ich ne­chala, ak si to pri­jala i s tvoj9m smút­kom, ob­di­vu­jem ťa. Si na­ozaj silná a skvelá žena, ktorá si za­slúži viac a ži­vot jej to dal na­javo! Ne­tráp sa tým, čo si ro­bila zle, pouč sa a poď ďa­lej. Ne­ho­vor si, že si zlá par­tnerka, nie si! Ži­vot ti ho­vorí, aby si išla ďa­lej, aby si za­žila iné veci, niečo nové sa na­učila, niečo nové zís­kala, spoz­nala no­vých ľudí a po­cho­pila opäť niečo inak.

Ľahko sa to píše, ale i ja sa v ži­vote sna­žím dr­žať toho, že všetko má svoj zmy­sel a i keď vtedy na­dá­vaš, ko­peš, od­cu­dzu­ješ, pla­češ, ver, že jed­ného dňa to bude všetko vy­rie­šené a ty sa bu­deš usmie­vať po boku iného muža. Ne­viem, kedy to bude.

Ale ver, že to bude krásne, je­di­nečné a že tvoj smú­tok sa pre­mení na ra­dosť.

Dr­žím ti palce, drahá moja.

Tvoje Srdce.large-13

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­verp­hoto: na­po­le­on­four.com

Komentáre