Keď o nás muž stráca zá­u­jem, mô­žeme sa cí­tiť zra­nené. Zrazu si uve­do­míme, že tento vzťah prav­de­po­dobne ne­bude fun­go­vať a že niečo jed­no­du­cho muža od­ra­dilo. Môže to byť úder pre naše se­ba­ve­do­mie a môže spô­so­biť to, že bu­deme po­chy­bo­vať o všet­kom, čo sme si do­te­raz mys­leli o vzťa­hoch a chla­poch. 

No naj­ťaž­sie je, že vlastne ani ne­vieme, kedy o nás muži strá­cajú zá­u­jem. Väč­šina chla­pov je skvelá v tom, že svoje po­city skrýva. Po­tom sa ču­dujú, prečo sme také prek­va­pené, ak o nás ne­majú zá­u­jem. Každý muž je iný a každý dáva svoj ne­zá­u­jem na­javo inak. Takže ve­nuj to­muto článku po­zor­nosť, pre­tože nie­ktoré veci môže ro­biť aj tvoj pria­teľ a vô­bec o tom ne­mu­síš ve­dieť. 

Ti­chý prí­stup

Sa­moz­rejme, exis­tujú muži, ktorí to po­ve­dia aj hneď priamo, ale pre chlapa je naj­jed­no­duch­šie ml­čať. Ply­nie čas a tak sa stáva, že muž sa o teba vô­bec ne­zau­jíma.

Kon­fron­tuje ťa

Ďalší muž, iný prí­stup. Keď príde na to, že nemá zá­u­jem, po­staví sa svo­jej pria­teľke. Táto me­tó­da je veľmi účinná.

Zruší vaše rande

Nie­kedy chlap ukáže, že sa ne­zau­jíma tak, že jed­no­du­cho ne­príde na rande a zruší ho. Je to veľmi oči­vidné a priame.

Pre­stane chcieť trá­viť čas s tvo­jou ro­di­nou a pria­teľmi

Exis­tuje veľa vecí, čo chlap pre­stane ro­biť, ak o teba nemá zá­u­jem. To, že od­mieta stret­nu­tia s tvo­jimi najb­liž­šími je toho dô­ka­zom.

Za­staví roz­ho­vory a ese­mesky s te­bou

Pre­stane sa s te­bou roz­prá­vať, či už priamo alebo cez in­ter­net. Zrazu zo­stane ti­cho, ne­od­po­vedá ti na správy, na otázky, ne­pos­tuje fotky. Stra­til o teba zá­u­jem, to je isté.

Nechce ťa, ale zá­ro­veň nechce, aby ťa mali iní muži

Ne­ozýva sa ti, ale len sa ti pri­po­me­nie. Raz do týždňa ti na­píše jed­no­du­chú ese­mesku, lajkne ti fotku a pre­javí tro­chu zá­ujmu. Nie však pria­meho, pre­tože on o teba sku­točný zá­u­jem nemá, len nechce, aby si mala nie­koho iného.

Za­čne byť le­nivý

Všetci vieme, že ako­náhle za­čneme byť le­niví, vzťahy sa zhor­šia. Mu­síš in­ves­to­vať do vzťahu veľmi veľa práce a úsi­lia, aby vy­dr­žal. Ak vo vzťahu bude muž le­nivý a pre­stane sa sna­žiť, nemá o teba zá­u­jem.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre