Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že ženy a muži dá­vajú na­javo svoje po­city od­lišne. Za­tiaľ čo žena oča­káva la­vínu lásky a uzna­nia, muž jej jemne od­hr­nie vlasy z čela. To je ten dô­vod, prečo sa tak ľahko za­mo­tá­vajú.

Tu je nie­koľko spô­so­bov, akými muž vy­znáva žene lásku.

Po­čúva ťa

Ako často spolu zdie­ľame svoje ne­zau­jí­mavé prí­behy a ne­pod­statné de­taily s os­tat­nými? Pra­vi­delne! Zdvo­rilá osoba po­čúva, pri­ta­káva a v pod­state ti ne­ve­nuje veľa po­zor­nosti. Po­kiaľ si však muž za­pa­mätá všetky prí­behy o tvo­jich prí­buz­ných, zna­mená to, že tvo­jim slo­vám pri­dáva veľkú váhu. Po­čúva ťa. Jeho že­la­ním je, aby bol k tebe bliž­šie, po­má­hal ti a za­pa­mä­tal si o tebe ma­xi­mum in­for­má­cií. To je vzácna a hod­notná fun­kcia.

Pri­zná si chybu

Mi­lu­júci muž si pri­zná svoje chyby a ospra­vedlní sa, aj keď niečo také pre neho pred­sta­vuje muky. Váži si myš­lienky svo­jej lásky, re­špek­tuje ju a ni­kdy jej ne­sľu­buje niečo, čo ne­môže spl­niť. Z tohto dô­vodu do­káže uzat­vo­riť kom­pro­mis a za­bud­núť na svoju tvrdo­hla­vosť. Ak ti ešte k tomu všet­kému do­volí šo­fé­ro­vať jeho auto… takže je pravda, že činy po­ve­dia viac ako slová.

Vždy je pri­pra­vený ti po­môcť s opra­vami

Alebo as­poň za­volá opra­vára. Dô­le­žité je, že sa snaží všetko ne­chať na svo­jich ple­ciach a ne­za­ťa­žo­vať ta­ký­mito opra­vami teba. Ne­mu­síš pri ňom ve­dieť, ako sa po­u­žíva kla­divo alebo akým spô­so­bom by si vy­me­nila žia­rovku. Po­va­žuje za skvelú prí­le­ži­tosť uká­zať svoje prak­tické zruč­nosti a do­ká­zať ti, že bude skve­lým man­že­lom. Mi­mo­cho­dom – všetko mu po­stačí po­ve­dať raz.

zdroj: ins­ta­gram.com/od­zadu

Ne­štíti sa ko­mu­ni­ká­cie s tvo­jou ro­di­nou

Stret­nu­tie sa s ro­di­nou svo­jej par­tnerky je pre muža veľmi stra­ši­delné. Preto len sku­točne mi­lu­júci člo­vek je pri­pra­vený pod­stú­piť čo­koľ­vek, aby sa mo­hol do­stať bliž­šie k tebe. Ne­zá­leží mu na tom, či to zna­mená, že sa bude mu­sieť stret­núť s tvo­jím ot­com, ktorý ho nie­koľ­ko­krát po­čas­tuje vra­žed­ným po­hľa­dom alebo s tvo­jou veľmi pu­ri­tán­skou ba­bič­kou. Snaží sa ohú­riť kaž­dého a ne­štíti sa ko­mu­ni­ko­vať s kým­koľ­vek, pre­tože ťa mi­luje. Re­špek­tuje tvoju ro­dinu a uve­do­muje si, že jed­ného dňa do tvo­jej ro­diny môže pat­riť aj on.

Pýta sa na tvoj ná­zor ohľa­dom ob­lie­ka­nia

Muži tiež chcú vy­ze­rať dobre. Prav­de­po­dobne si o tebe myslí, že máš skvelý módny vkus. No po­kiaľ sa ťa pýta, ako na ňom vy­zerá tento či onen kú­sok, chce v tebe vzbu­diť úžas.

Rád robí s te­bou kaž­do­denné čin­nosti

Nudné po­vin­nosti sú sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota. Po­kiaľ s te­bou chlap chodí po úra­doch, ban­kách, nud­ných ob­cho­doch, ne­zna­mená to, že ho to všetko zau­jíma, jed­no­du­cho chce trá­viť čo naj­viac času v tvo­jej spo­loč­nosti. Nie je to zá­zrak?

Varí ti

Túži ti vy­ča­ro­vať úsmev na tvári a tak ti hoc aj každý deň na­varí tvoje ob­ľú­bené jedlo. Veľmi často to zna­mená, že va­re­nie je spô­sob, akým vy­kročí zo svo­jej kom­fort­nej zóny. A je schopný to uro­biť len a len pre teba. Ne­na­darmo sa ho­vorí že láska ide cez ža­lú­dok.

zdroj: ins­ta­gram.com/thet­ra­vel­ling­no­mads

Plá­nuje spo­ločné vý­lety a ne­za­búda ich presný čas

Mnohí muži mi­lujú spon­tán­nosť, najmä ak sú za­mi­lo­vaní. Na­opak – ženy majú rady všetko do­predu na­plá­no­vané. Mi­lu­júci muž toto ne­pre­hliadne a vy­mýšľa ne­oča­ká­vané vý­lety a vzru­šu­júce prek­va­pe­nia, len aby ti uro­bil ra­dosť.

Myslí si, že si krásna … vždy

Každá z nás máme tie dni, kedy ne­vy­ze­ráme práve naj­lep­šie – či už preto, lebo máme kruhy pod očami, akné, stra­paté vlasy a tak ďa­lej … Mi­lu­júci muž je pri­pra­vený ke­dy­koľ­vek chvá­liť tvoj vzhľad. Ok­rem toho je viac ako prav­de­po­dobné, že si ne­jaké zmeny na tebe ozaj ne­všimne.

Je pri­pra­vený sa za teba obe­to­vať

Ak zmení svoje plány, len pre to, aby si bola šťastná, či vtedy, keď si chorá, len aby bol pri tebe, je to zna­kom pra­vej lásky. Týmto ti dáva po­cí­tiť, že si jeho naj­väč­šou pri­ori­tou.

Je hrdý na tvoje úspe­chy a pod­po­ruje tvoje bláz­nivé ná­pady

Úspe­chy mi­lo­va­nej ženy každý z nás vníma veľmi osobne. Mi­lu­júci muž s ňou ni­kdy ne­sú­perí a ne­pod­ce­ňuje, snaží sa s ňou oslá­viť jej ví­ťazs­tvo. Do­konca ak o tre­tej ráno do­sta­neš chuť na čo­ko­ládu či od­le­tieť do In­die, urobí to všetko s te­bou. No nie je to pravá láska?

zdroj: ins­ta­gram.com/si­lin_cht_

Bo­juje o tvoju lásku a bojí sa o teba

V ťaž­kých chví­ľach, po­čas hádky alebo vtedy, ak si z nie­čoho skla­maná či žiar­liš, ne­snaží sa ťa ig­no­ro­vať. Na­miesto toho urobí všetko pre tvoj po­koj a tvoje šťas­tie. Urobí to všetko z toho dô­vodu, lebo sa bojí, že o teba príde. Ne­zá­leží na tom, čo sa ti v ži­vote pri­hodí, vždy bude stáť po tvo­jom boku. Po­stará sa o teba v čase cho­roby, ro­zo­smeje ťa, keď si smutná, ra­duje sa a smúti spo­ločne s te­bou. Vždy bude s te­bou zdie­ľať svoje plány, túžby a sny, pre­tože túži s te­bou pre­žiť celý svoj ži­vot.

Ne­bojí sa uká­zať pred te­bou svoje sla­bosti

Dať na­javo svoje sla­bosti je pre muža sku­toč­nou vý­zvou. Po­kiaľ ťa však sku­točne mi­luje, ne­bude sa han­biť za tvoje slzy, smú­tok či únavu. A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, ne­bojí sa pred te­bou uká­zať svoj strach o to, že ťa stratí. Pre­tože si jeho sla­bos­ťou a zá­ro­veň aj si­lou.

 

Zdroj: bright­side.me

Komentáre