Budú muži, ktorí ti po­môžu nájsť samú seba a budú muži, ktorí ti ub­lí­žia. Budú tu muži, ktorí ťa zra­zia na ko­lená. Budú muži, ktorí ti budú in­špi­rá­ciou, budú tu aj tí, ktorí ti po­môžu vstať keď bude treba. Budú tu muži, s kto­rými bude čas ply­núť ne­uve­ri­teľne rýchlo, budú tu muži, ktorí ti dajú po­cit že si je­diná na svete a žiaľ tu budú aj muži, pre kto­rých bu­deš len ďal­šia do zbierky. Budú tu muži, pri kto­rých ne­budú exis­to­vať prob­lémy, všetko bude krásne až na to, že ne­budú tí praví.

Až do jed­ného dňa.

zdroj: pe­xels.com

To bude deň, kedy sa v tvo­jom ži­vote ob­javí ten pravý. A zrazu ten muž bude od­zr­kad­ľo­vať všetky tie po­zi­tívne vlast­nosti, ktoré mali tí muži, ktorí ne­boli pre teba praví. On bude zna­me­nať tak moc, viac, ako všetci tí pred ním. Bude tu pre teba keď ho bu­deš po­tre­bo­vať, bude tu, aj keď ho po­tre­bo­vať ne­bu­deš. Bude tu stále. Tento muž, bude ve­dieť o tebe úplne všetko a bude ťa mi­lo­vať nech si aká­koľ­vek. Bude ve­dieť akú čo­ko­ládu je­dá­vaš, bude ve­dieť, že v noci tajne vy­je­dáš zmrz­linu z mraz­ničky. Bude ve­dieť, že pla­češ pri ro­man­tic­kých fil­moch, hoci väč­šinu času hráš tvr­ďáčku, ktorá ho­vorí, že ro­man­tické filmy zá­sadne ne­po­zerá. Bude po­znať každý kú­so­ček tvojho tela, bude zbož­ňo­vať tvoje ne­dos­tatky a tvoje ne­do­ko­na­losti sa mu budú zdať at­rak­tívne. Bude ťa ro­zo­smie­vať, pod­po­ro­vať, mi­lo­vať. Bude sa sna­žiť spo­ločne s te­bou do­siah­nuť tvoje sny. Bude tvo­jou pod­po­rou v ťaž­kých chví­ľach. Bude ťa dr­žať za ruku, nech bu­dete kde­koľ­vek. Bude s te­bou zdie­lať všetky krásne mo­menty ži­vota. Ne­bude mať prob­lém obe­to­vať sa a ísť s te­bou na kon­cert sku­piny, ktorú mi­lu­ješ, hoci on tento hu­dobný štýl pre­fe­ro­vať ne­bude. Bude ti ve­riť, bude si ťa vá­žiť. A to naj­lep­šie čo pre Vás môže uro­biť, bude to, že ťa bude mi­lo­vať. Mi­lo­vať úp­rimne, mi­lo­vať tak, ako to do­káže len pravá láska.

 

Komentáre