Nad­pis tohto článku je asi mierne zú­falý, ale verte, že pri vy­mýš­ľaní tohto článku som sa cel­kom na­smiala. Ako prvé by som chcela ozrej­miť, že som cel­kom dlho pre­mýš­ľala nad té­mou, kto­rou by som vám mohla niečo odo­vzdať. Po­slednú dobu som sa s via­ce­rými na­zvime to „šťastne-ne­za­da­nými“ stretla, po­roz­prá­vala a po­cho­pila mnoho. Tými úvo­dzov­kami som ne­mys­lela iró­niu, ale cel­kom pl­no­hod­notný ná­zov pre ľudí, ktorí sú sku­točne šťastní ne­za­daní.

Ne­viem ako vy, ale mám po­cit, že ke­dysi, kto bol ne­za­daný, au­to­ma­ticky bol za­ra­dený ako nie­kto, kto bol ne­šťastný a po­tajme hľa­dal po­ten­ciál­neho par­tnera, je­dine pri kto­rom mo­hol byť sku­točne šťastný. Časy sa me­nia a dnes mám zas opačný po­cit. Vzťahy sú ne­na­pl­nené, fa­lošné a my máme chuť rad­šej byť samí, ako s nie­kým, kto nás vlastne aj tak len štve a oberá o náš vzácny čas.

Toto ne­tvr­dím len ja, ale pár ľudí, s kto­rými som sa po­slednú dobu roz­prá­vala. Nej­deme tu po­le­mi­zo­vať o tom, prečo sú dnešné vzťahy skôr na smiech a prečo ne­máme ani chuť do nie­čoho ta­kého, ako je „vzťah“, vô­bec ísť. Dnes sa chceme ve­no­vať viac sa­mým sebe a ne­máme čas ani chuť dá­vať ener­giu do nie­koho, v kom ne­vi­díme bu­dúc­nosť alebo sme pri ňom ne­šťastní.

Ná­zov článku ho­vorí jasne. Pred pár dňami som čí­tala vý­rok, ktorý ho­vorí, že ak pre­sta­neš na­há­ňať ne­správnu osobu, tá správna ťa do­behne alebo že hľa­dáš presne toho, kto hľadá teba. Te­raz si pred­stav ten ob­rá­zok, kde sa po pre­čí­taní tohto ve­ľa­vrav­ného ci­tátu po­ze­ráš okolo seba a ču­du­ješ sa, kde je sakra tá na­há­ňa­júca ťa osoba alebo člo­vek, ktorý ťa hladá.

Takže, môj ná­zor: Jed­no­du­cho ma možno ni­kto te­raz na­na­háňa ani ne­hľadá, pre­tože ja ni­koho ne­hľa­dám ani ne­na­há­ňam. Jed­no­du­ché, nie? Nie. Ži­vot je zvláštny. Keď tú­žiš po vzťahu, stre­tá­vaš len in­di­vi­duá, s kto­rými by si ne­šla ani ná­kup rož­kov, nie to ešte na cestu ži­vo­tom.  

Jed­no­du­cho sú mo­menty a ob­do­bia v ži­vote člo­veka, kedy si má vy­chut­ná­vať spo­loč­nosť svo­jich pria­te­ľov, ro­diny a viac po­cho­piť svoje hod­noty. Láska si ťa jed­no­du­cho po­čká a aj ten, s kým máš mať deti a krásnu bu­dúc­nosť. Jed­no­du­ché, nie? Ži­vot ply­nie, ľu­dia pri­chá­dzajú, od­chá­dzajú a my sa me­níme. Nič ne­zos­táva rov­naké. Čím skôr si to uve­do­míš, tým lep­šie.

Ne­na­há­ňaj sa za ni­kým.

Ne­hľa­daj ni­koho.

Všetko príde v pravý čas, drahá. 

Komentáre