“Ide­álny muž”, to znie ako klišé. Av­šak, buď k sebe chvíľu úp­rimná a pri­znaj si, že si si pod týmto na­iv­ným poj­mom pred­sta­vila kon­krétnu osobu, teda muža tvojho ži­vota.

Po­znáš ho už dl­h­šie. Od pr­vej chvíle, keď si ho vi­dela, sa ti pod­lo­mili ko­lená a ty si si po­ve­dala, že hej, to je on. Ten pravý.

Ne­za­ľú­bila si sa len do jeho veľ­kých mod­rých očí, ši­ro­kého chrbta, hips­ter­skej brady alebo rov­na­kému iro­nic­kému po­hľadu na svet. Za­pá­čil sa ti celý aj s chy­bami, ktoré si schopná na ňom ak­cep­to­vať a slušne pre­hlia­dať.

3f202580f89d7ad339a5cafb9493518e

foto: pin­te­rest.com

Možno by bol pre teba ide­álny, pre­tože by ťa nie­sol na ru­kách alebo sa ti len páči, ako sa na teba vie po­ze­rať. Možno pre vaše malé nočné roz­ho­vory a možno len preto, že z ne­vys­vet­li­teľ­ných dô­vo­dov prosto chceš.Je jedno, čo vás spája – ne­spája. Dobre vieš, v kú­tiku duše, že spolu ne­bu­dete.

Ne­bu­dete spolu, aj keď ťa pred­sta­vil jeho mame, ktorá ho­vorí o tebe ako o bu­dú­cej ne­veste. Možno po­znáš aj zvy­šok jeho bláz­ni­vej ro­diny. Možno si s ním za­žila naj­lep­šiu párty. Tebe bolo zle, zvra­cala si a on tu na druhý deň stále zá­zračne bol a ne­ušiel. Pár­krát ti po­ve­dal, že si tá naj­lep­šia žena v jeho ži­vote, je­diná z tých všet­kých, ktorá ho chápe. Pár­krát ti po­ve­dal, že ti spraví pekné deti, alebo že spolu pre­ces­tu­jete Ame­riku sto­pom. A v eufó­rii po­ve­dal ďal­šie pekné – pre neho iba – roz­právky, ktoré sa ti za­ryli hl­boko do hlavy.

Stojí pri dve­rách s fľa­šou vína ako na za­vo­la­nie. Je je­diný, ktorý ti zdvihne o tre­tej ráno te­le­fón. Ne­máš prob­lém pred ním ho­vo­riť de­tin­sky o svo­jich snoch. Do­konca, vi­del ťa bez make-upu a ani to ne­pos­tre­hol. Ten, ktorý po­zná tvoje úchylky, číslo tvo­jich to­pá­nok. A vie, kedy sa na neho bez­dô­vodne ura­zíš.

eli­te­daily.com

On je­diný, ktorý ide s te­bou na in­fan­tilný ko­lo­toč alebo aj do kina na Brid­ged Joh­ne­sovú, aj keď celý film ne­bude vní­mať. Ten, ktorý je ochotný stáť s te­bou v DM-ke pri oč­ných tie­ňoch a la­koch na nechty ho­diny. Ten, ktorý ťa pod­po­ruje v di­éte a ne­ko­men­tuje fakt, že si to v noci ro­zmys­líš a zješ celú sy­rovú pizzu. Vie v tú pravú chvíľu po tebe ho­diť čo­ko­ládu, keď ju na­ozaj po­tre­bu­ješ a možno sa aj raz stalo, že ste si po pár ko­lách vodky ule­teli a niečo ste spolu mali. Ale tam to všetko končí.

Všetky ka­ma­rátky ti vra­via, že ste per­fektný “match” –  ako z ti­tul­nej stránky ma­ga­zínu a ra­dia ti, aby si to na neho vy­klo­pila na­ro­vinu, vraj je iba po tom všet­kom, čo ste spolu za­žili, ne­smelý. A možno si nechce po­ka­ziť pria­teľ­stvo. Tvoja ses­tra zas stále po­chy­buje a pre­sviedča ťa, že je gej.

Prav­dou však  je, že on nad te­bou ni­kdy ne­roz­mýš­ľal inak. Ak sa do­te­raz ne­roz­hý­bal, tak ne­ča­kaj na zá­zrak. Ne­príde. On ni­kdy o vás ne­uva­žo­val ako o páre a ne­pred­sta­vo­val si ťa po svo­jom boku. Prosto a jed­no­du­cho, len sa do teba ne­za­ľú­bil.

Komentáre