Stále si sa cez nich ne­po­vzniesla, pre­tože je tu ešte stále časť teba, ktorá verí, že sa vrá­tia. Že sa to ešte ne­skon­čilo. Ale to je ne­bez­pečný spô­sob mys­le­nia.

Ak sa chceš po­hnúť ďa­lej, mu­síš pre­stať dú­fať. Dú­fať, že si uve­do­mia, že uro­bili naj­väč­šiu chybu svojho ži­vota tým, že ťa opus­tili. Dú­fať, že prídu a vy­svet­lia ti, prečo uro­bili to, čo uro­bili. Dú­fať, že sa vrá­tia a tak bu­dete môcť za­čať od­znova..

Mu­síš vy­me­niť túto ne­zmy­selnú ná­dej za pri­ja­tie. Mu­síš pri­jať to, že nie­ktorí ľu­dia v tvo­jom ži­vote ne­mu­sia byť navždy. Môžu tu byť len na pár ho­dín, keď ich ná­hodne stret­neš a ani si to ne­uve­do­míš, ale ve­dieš s nimi zmys­lu­plný roz­ho­vor. Ta­kisto tu môžu byť aj nie­koľko ro­kov a práve vtedy je ťažké pri­jať ten fakt, že vaše cesty sa už ni­kdy ne­stretnú.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Prijmi, že si ich mi­lo­vala, ale aj to, že ťa opus­tili. Prijmi, že si im dala všetko, čo si mohla, ale ni­kdy to ne­oce­nili. Brali to ako sa­moz­rej­mosť. Zlo­mili ti srdce.

Áno, za­slú­žiš si ospra­vedl­ne­nie. A áno, za­slú­žiš si aj roz­lúčku, ale to ne­zna­mená, že tieto veci do­sta­neš. Už sú preč. Ni­kdy sa ne­vrá­tia. Ne­prídu k tebe s ospra­vedl­ním a od­po­ve­ďami na všetky tvoje otázky, ktoré ťa toľké noci trá­pili.

Pre­staň pre­mýš­ľať o tom, čo by sa stalo, ak by ste sa spolu znovu ba­vili. Pre­staň pre­mýš­ľať o tom, čo by po­ve­dali, ak by ťa te­raz vi­deli. Pre­staň pre­mýš­ľať o tom, čo by sa stalo, ak by si mala druhú šancu.

Pre­tože prav­dou je, že si ne­za­slú­žia druhú šancu. Ne­za­slú­žia si, aby znovu dr­žali tvoje srdce v ru­kách. Nič z teba si ne­za­slú­žia.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Tú šancu už mali a za­ho­dili ju. Ne­uve­do­mo­vali si, čo mali a te­raz to môžu ľu­to­vať. Budú sa mu­sieť na­učiť bez teba žiť rov­nako, ako si sa ty na­učila bez nich.

Do­konca aj keď sa jed­ného dňa vrá­tia späť a budú pro­siť, aby si im od­pus­tila, ne­zna­mená to, že tomu máš pod­ľa­hnúť. Aj keď to chceš, ne­zna­mená to, že to máš uro­biť. Ni­kdy sa ne­roz­hodni pre nie­koho, kto ne­vidí, aká si.

Sľúb mi, že pre­sta­neš ča­kať na deň, kedy sa vrá­tia a na­miesto toho si bu­deš uží­vať každý prí­tomný oka­mih s ľuďmi, ktorí za to stoja. Sľúb mi, že si pre­sta­neš pre­hrá­vať všetky tie spo­mienky v hlave a mu­čiť sa mi­nu­los­ťou. Sľúb mi, že zo­sta­neš sama se­bou, až kým ne­stret­neš nie­koho, kto ťa za­hr­nie lás­kou a úc­tou, ktorú si si vždy za­slú­žila.

Je ťažké si pri­pus­tiť, že nie­kto, na kom ti zá­le­žalo je už navždy mimo tvojho ži­vota. A aj keď pre teba ten vzťah zna­me­nal viac, ako čo­koľ­vek iné, je v po­riadku, že je to preč a ty to mu­síš pri­jať. A keby sa po­kú­šali vrá­tiť, ne­zna­mená to, že by si tomu mala pod­ľa­hnúť.

Komentáre