Od bozku nás de­lilo len nie­koľko mi­li­met­rov a ja som cí­tila tvoju vôňu, kto­rej som sa ne­mohla do­sta­točne na­ba­žiť. Ni­kdy som ne­mohla mať dosť. Tvoje oči, ach tie naj­hned­šie oči, čo som kedy vi­dela. Tie nád­herné oči, akoby som je­di­ným po­hľa­dom do nich mohla uvi­dieť celú tvoju dušu. Hoci sme boli blízko, vzďa­ľo­vali sme sa.

Vari je to celé len klam? Sú moje po­city zlé? Vari tu te­raz sto­jíš len tak? Bez toho, aby si ku mne čo­koľ­vek cí­til? Čo som uro­bila ne­správne, že ma ne­mô­žeš mi­lo­vať? Som snáď ne­jaká tvoja hra? Pre­tože ja ne­po­znám pra­vidlá.

foto: fre­e­pik.com

Tak blízko, a pri­tom tak ďa­leko. Akoby si bol nie­kto iný. Akoby si pat­ril nie­komu inému…
Keď už som si istá, že ma ne­po­boz­káš, uro­bíš to. Tak lás­ky­plne ma dr­žíš a ja viem, že toto je ono. Pat­ríme k sebe a som si ab­so­lútne istá, že toto chcem. Chcem teba v mo­jej blíz­kosti každý deň, každú mi­nútu môjho ži­vota. Ob­jí­meš ma. Cí­tim sa v bez­pečí. Cí­tim akoby ma už nič zlého v ži­vote ne­mohlo stret­núť. Akoby sa celý svet na­raz za­sta­vil a exis­to­vali sme len my dvaja. Ty a ja. Ako krásne to len znie…

A po­tom si uve­do­mím re­a­litu.

unsp­lash.com

Ja viem, som vždy nad ve­cou. Tvr­dím, že bez teba je mi roz­hodne lep­šie, ale vieš čo? Nie je. Kiež by som ti len ve­dela po­ve­dať, čo na­ozaj cí­tim. Pre­tože to, čo cí­tim je sku­točné. No bo­jím sa, že sa do teba za­mi­lu­jem a že sa pre mňa sta­neš všet­kým. A na­ko­niec ne­bu­dem mať nič. Nech­cem, aby si mi zase ub­lí­žil.

Ne­bolo toho už dosť?

Bolo. Preto sa mu­sím roz­hod­núť pre seba, aj na­priek tomu, že ma to bolí. Ak si mám vy­brať me­dzi mnou alebo te­bou, vždy si vy­be­riem seba.
Stále som v tvo­jom ob­jatí. Je to tá najk­raj­šia chvíľa, ale viem, čo mám uro­biť. Vy­trh­nem sa z toho ná­ručí a po­viem: „Už mu­sím ísť.“. Chladne a bez úsmevu. Bolo to chladné na­vo­nok, vnútri pla­čem, kri­čím, ská­čem od zlosti sama na seba. Bola to tá naj­jed­no­duch­šia a zá­ro­veň naj­ťaž­šia vec, čo som mu­sela uro­biť. Áno mu­sela. Mu­sela som to uro­biť pre seba. As­poň raz som mu­sela uro­biť niečo nad­merne se­bec­kého, aby som mohla po­kra­čo­vať.

unsp­lash.com

Bola by to sa­mov­ražda ďa­lej v sebe ži­viť vieru na NÁS.
Dú­fam, že raz, keď si to pre­čí­taš, tak po­cho­píš.
Buď šťastný-s inou.

Pre­páč!

Komentáre