Pat­ríte, či po­znáte ná­kupné ma­niačky, ktoré ne­môžu odo­lať kúpe no­vého kúsku ob­le­če­nia a zá­ro­veň sa ne­ve­dia zba­viť pl­nej skrine vecí? V tomto prí­pade ste v správny čas na správ­nom mieste. Tento člá­nok vám po­núka spô­sob ako vy­rie­šiť túto di­lemu.

Čo je to zač Mu­lin.sk?

Mu­lin.sk je web, ktorý slúži na spro­stred­ko­va­nie pre­daja a ná­kupu štý­lo­vých vecí od bež­ných ľudí, ktorí sú na stránke za­re­gis­tro­vaní ako sa­mos­tatní pre­daj­co­via. Svoje nové, či za­cho­valé ob­le­če­nie tak ve­dia pre­dať pro­stred­níc­tvom pekne na­fo­te­ných fo­tiek s po­pi­som, ktoré umiest­nia na webe. O ob­jed­návke, ktorá je zá­väzná sú in­for­mo­vaní e-mai­lom a pro­dukt tak ve­dia priamo vy­expe­do­vať ku­pu­jú­cemu na zá­klade pod­mie­nok, ktoré si pre­dajca vo svo­jom pro­file na­staví. U nás má všetko svoj štýl, na­koľko si za­kla­dáme na tom, aby všetky veci boli pekné, za­cho­valé a „IN“.

14435293_1265930816772308_4361947479683624348_o

foto: mu­lin.sk

Prečo Mu­lin.sk?

Pro­jekt Mu­lin.sk má svoj ná­zov od­vo­dený od fran­cúz­skeho slova mou­lin, čo v pre­klade zna­mená mlyn. Zna­mená to, že aj ob­le­če­nie ako také sa ur­či­tým spô­so­bom točí, ko­luje me­dzi ľuďmi a tí ho ve­dia znovu po­u­žiť. Každý kú­sok v na­šej skrini má svoju “dušu” a to, že sa nám už ne­páči, alebo sa v ňom ne­cí­time dobre predsa ne­zna­mená, že sa ne­môže pá­čiť nie­komu inému. Dajme preto spolu ve­ciam druhú šancu.

 

Ako vlastne Mu­lin vzni­kol, kto ho vy­mys­lel a kto za týmto pro­jek­tom stojí?

Myš­lienka za­lo­žiť Mu­lin.sk sa zro­dila v hlave môjho pria­teľa Lu­káša po tom, ako sme za­čali spolu bý­vať. Čo­raz čas­tej­šie sle­do­val, ako veci v mo­jej skrini ne­us­tále pri­bú­dajú, no miesto pre ne akosi ne­ras­tie. Na­koľko vi­del tú ra­dosť, ktorú žena pre­žíva kú­pou kaž­dého no­vého kúsku, za­čal tak pre­mýš­ľať nad tým, ako mi túto ra­dosť ne­po­ka­ziť a zá­ro­veň vy­rie­šiť prob­lém „čo s pri­bú­da­jú­cimi ve­cami?”

V jeho hlave sa zro­dil su­per ná­pad – vy­mys­lieť štý­lový ba­zár, kde ľu­dia budú môcť pre­dať svoje za­cho­valé ob­le­če­nie, ktoré ne­no­sia, pre­stalo sa im pá­čiť, či sa do neho už ne­zmes­tia. Pre túto myš­lienku sa nadchlo aj moje žen­ské srdce, na­koľko kre­a­tívne veci vy­mýš­ľam a „staj­lu­jem“ veľmi rada. A tak vzni­kol Mu­lin. Presne 20.ap­ríla 2016.

03_

foto: mu­lin.sk

Aké boli za­čiatky pro­jektu Mu­lin.sk?

Lu­káš vy­tvo­ril web Mu­lin.sk, za­ob­sta­rali sme si 200 ku­sov ob­le­če­nia od na­šich zná­mych, ktoré sme pri­dali na stránku a za­čali ich pro­pa­go­vať. Vy­mýš­ľa­nie tex­tov, fo­te­nie, blogy, mar­ke­ting … to zase je moja par­keta. Mu­lin sa po­maly za­čal do­stá­vať do po­ve­do­mia, ľu­dia sa za­čali o neho zau­jí­mať a pí­sať nám, čo nás veľmi teší. Na­koľko máme radi osobný kon­takt s ľuďmi, chceli sme sa s pre­dá­va­jú­cimi spoz­nať aj osobne, a to bol dô­vod, prečo sme sa roz­hodli zú­čast­ňo­vať rôz­nych ba­zá­rov, kde ľu­ďom pred­sta­vu­jeme náš pro­jekt.

Sna­žíme sa vy­tvo­riť ko­mu­nitu ľudí, ktorí roz­mýš­ľajú po­dob­ným sme­rom ako my. Spolu s Mu­li­nom sme sa zú­čast­nili aj sú­ťaže pre za­čí­na­júce pod­ni­ka­teľky, ktorú or­ga­ni­zo­vala Slo­ven­ská spo­ri­teľňa. Mali sme mož­nosť stret­núť veľa in­špi­ra­tív­nych ľudí, vďaka kto­rým sme zis­tili ako správne mo­ne­ti­zo­vať svoj pro­jekt, ako ho zo­šká­lo­vať a po­su­núť sa ďa­lej.

Prečo by sa pro­jekt Mu­lin.sk mal pá­čiť najmä že­nám?

My, ženy chceme vždy vy­ze­rať pekne, módne a štý­lovo. Preto sa o seba ná­le­žite sta­ráme, dbáme o seba a rady sa vkusne ob­lie­kame. Máme plné skrine ob­le­če­nia, no na­priek tomu si ne­máme čo ob­liecť. Prob­lém možno vzniká tým, že nie­ktoré veci ani ne­no­síme, aj to je dô­vod prečo sa nám v skrini len hro­ma­dia a ne­us­tále pri­bú­dajú.

V dneš­nej dobe nie je ná­ročné vy­brať sa do ná­kup­ného cen­tra s ce­lou vý­pla­tou a mi­núť ju tam hoci aj celú. Ta­kýmto ná­ku­pom možno zís­kame chvíľ­kový dobrý po­cit, že sa bu­deme no­vým kús­kom nie­komu viac pá­čiť než oby­čajne. Možno však na­do­bud­neme aj po­cit, že sme mi­nuli ko­pec pe­ňazí, ktoré by sa dali mi­núť aj roz­um­nej­ším spô­so­bom. Dnes nám to ne­príde už ani zvláštne. Fun­gu­jeme takto bežne … ale za­mys­leli sme sa nie­kedy nad tým, od­kiaľ po­chá­dza naše ob­le­če­nie, ktoré ne­us­tále na­ku­pu­jeme?

14225393_1248710158494374_1324644524973525695_n

foto: mu­lin.sk

Má teda pro­jekt Mu­lin.sk ešte aj ne­jaký iný roz­mer?

Vďaka pro­jektu Mu­lin.sk sme sa s Lu­ká­šom do­zve­deli množ­stvo in­for­má­cií o tom, ako sa ob­le­če­nie vy­rába, akou ces­tou prejde, kým sa do­stane priamo k nám. Zis­tili sme, že nie všade majú za­mest­nanci me­dzi kto­rými sú bo­hu­žiaľ aj deti dôs­tojné pra­covné pod­mienky. Ve­del si, že na vý­robu jed­ného svetra sa mi­nie aj 3000 l vody a to­xické látky sú pri vý­robe vy­púš­ťané priamo do vody?

Smutné je, že tieto sku­toč­nosti si ča­sto­krát ani ne­uve­do­mu­jeme, práve na­opak, ne­priamo ich svo­jimi ná­kupmi pod­po­ru­jeme. Ná­kup a pre­daj ob­le­če­nia cez Mu­lin.sk po­núka al­ter­na­tívne rie­še­nie pre ľudí, kto­rým zá­leží na ži­vot­nom pro­stredí a nechcú pod­po­ro­vať vý­rob­cov, ktorí zne­uží­vajú lacnú pra­covnú silu. A preto je na­šou mo­ti­vá­ciou roz­ví­jať pro­jekt Mu­lin.sk stále viac.

Aké máte najb­li­žie plány do bu­dúcna?

Na­šim najb­liž­ším cie­ľom je nájsť 20 po­ten­ciál­nych pre­daj­kýň, kto­rým sa páči náš pro­jekt, zau­jí­majú sa o módu a majú pekné štý­lové kúsky vo svo­jej skrini, ktoré by chceli pre­dať. Máme v pláne zor­ga­ni­zo­vať works­hop, kde ich chceme za­ško­liť, dať im prak­tické rady ako po­stu­po­vať a úspešne pre­dá­vať s Mu­li­nom.sk. Zá­ro­veň ich za­spon­zo­ru­jeme ori­gi­nál­nymi kra­bi­cami s na­šim lo­gom, pod kto­rým môžu svoje veci pre­dá­vať. Ak ste sa v tomto článku na­šli a chceli by ste sa k nám pri­dať, na­píšte nám na [email protected]­lin.sk, ur­čite sa po­te­šíme.

mg_3538_2

foto: mu­lin.sk

Čo by si od­po­rú­čila tým, ktorí chcú za­čať pre­dá­vať svoje ob­le­če­nie cez Mu­lin.sk?

Za­čnite! Vaše ob­le­če­nie stačí na­fo­tiť, pri­dať na stránku www.mu­lin.sk a mô­žete za­čať za­rá­bať. Ak ne­viete ako na to, tu je link na zo­pár vzác­nych rád, ktoré vám s tým po­môžu. V prí­pade, že si chcete pre­čí­tať viac, než len „zá­kladný ná­vod“ a máte am­bí­ciu stať sa úspeš­ným pre­daj­com na Mu­line, pri­kla­dám člá­nok, ktorý vám s tým po­môže.

Vďaka pro­jektu Mu­lin.sk pu­tujú štý­lové a pekné kúsky od jed­ného ma­ji­teľa k dru­hému a vy zís­kate po­cit, že ste uro­bili dobrú vec pre seba aj pre nás os­tat­ných.

Pre ak­tu­álne in­for­má­cie o nás a o na­šich no­vých pro­duk­toch, nav­ští­vite aj našu fa­ce­bo­okovú stránku https://fa­ce­book.com/mu­lin.sk Bu­deme radi, ak sa pri­po­jíte a spolu roz­beh­neme pro­jekt za dobrú vec. Ďa­ku­jeme.

Komentáre