Chceš pri­dať svoju in­di­vi­du­alitu do všet­kého, čo ro­bíš, a tak sa chceš aj od­lí­šiť od ľudí. Svojmu ži­votu chceš dať veľký zmy­sel, no ob­čas sa obá­vaš, že ho vlastne ni­kdy ne­náj­deš. A prob­lém je presne v tom. V hľa­daní. Ty ne­vyt­vá­raš, ale hľa­dáš. A ver mi, že z toho mô­žeš byť smutná. 

Nie­kedy sa ne­cí­tiš na­žive a vtedy pre­chá­dzaš veľmi dep­re­sív­nym sta­vom. Pý­taš sa aký je zmy­sel ži­vota, pre­tože sa cí­tiš bez­mocne a ne­dos­ta­točne „vy­užitá“. Ne­máš prob­lém vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny len preto, lebo chceš niečo viac.

Sna­žíš sa nájsť zmy­sel aj v prak­tic­kom ži­vote a nie­kedy si mys­líš, že ži­vot je až prí­liš jed­no­du­chý. Keď však na­stanú ťaž­šie si­tu­ácie, si ner­vózna a chceš, aby bolo všetko per­fektné a aby všetko malo svoj vý­znam. Dô­le­žité je však po­ve­dať, že ži­vot je omnoho zlo­ži­tejší a ne­mô­žeš nájsť zmy­sel z bodu A do bodu B.

„Je úplne zby­točné pý­tať sa, či má ži­vot zmy­sel alebo nie. Má taký zmy­sel, aký mu dáme.“ — Ana­tole France

zdroj: Photo by Mi­kail Du­ran on Unsp­lash.com

Tvoje mys­le­nie je ob­me­dzené v rámci viet, ktoré ho­vo­ríš. Mys­líš si, že ak do­sta­neš istú vec, náj­deš zmy­sel ži­vota. Tak to však ne­fun­guje a sku­točný vý­znam nie je o do­sia­hnutí toho, čo ti chýba, ale toho, čo cí­tiš hl­boko v sebe a ako náj­deš správnu cestu pre seba.

Ži­vot je tvo­rivý pro­ces a žia­dať o vo­pred de­fi­no­vaný vý­znam je ako pý­tať sa ma­liara, aký vý­znam má prázdne plátno. Je to ne­správna otázka. Ume­lec vy­tvára vý­znam tým, čo si zvolí na ma­ľo­va­nie, ide to z jeho vnú­tor­nej ví­zie.

Vý­znam ide z kaž­dého z nás, preto sa ne­mu­síme za ním na­há­ňať. Máme ho v sebe. Sme jeho tvor­co­via. Si ma­liar svojho ži­vota. Ma­ľuj tak, ako ty chceš a na­ma­ľuj si ob­raz, ktorý sa ti bude pá­čiť a na ktorý bu­deš pyšná.

„Zmy­sel ži­vota: Hľa­dať zmy­sel ži­vota, to je ako hľa­dať oku­liare, ktoré máš na nose.“ — Pe­ter Gre­gor 

Komentáre