Zo­sta­neš už iba ako spo­mienka na mi­nulý rok. Na rok, ktorý sa vďaka tebe stal tým naj­lep­ším v mo­jom ži­vote. Rok, v kto­rom som bola naj­šťast­nej­šia, aj keď iba v jeho pr­vej časti. Po zby­tok to boli vý­čitky, že som ťa ne­chala ísť. Si len spo­mien­kou na ra­dosť, šťas­tie a lásku toho roku. Si dô­ka­zom, že to pravé sa dá nájsť.

View this post on Ins­ta­gram

#love #mood 😍 @man_in­flu­ence

A post sha­red by Love Mood Style (@love_mood_style) on

Ale dá sa to aj stra­tiť. Aj keď dú­fam, že sa to vráti späť a už to ni­kdy, ni­kdy, ne­odíde. Stále ma to ne­pres­talo bo­lieť a ani trá­piť. Stále ži­ješ v mo­jom srdci a aj bu­deš. Mi­lu­jem ťa moc na to, aby som bola schopná ísť ďa­lej. A aj keď to bolí tak, že tá bo­lesť sa nedá slo­vami ani vy­jad­riť, po­kojne ťa ne­chám žiť tam, kde si te­raz. Už iba preto, že ty pô­so­bíš, že si tam na­šiel to, čo si po celý ten čas hľa­dal a u mňa si to ni­kdy ne­mal. A pri­znám sa, že ľu­tu­jem každý mo­ment, pri kto­rom som ti ne­dala na­javo, že chcem byť iba tvoja, a že moje srdce patrí iba tebe.

Mal si pravdu po celý čas, len som ne­bola ochotná ju pri­jať. Ne­do­ká­zala som ve­riť v nás, pre strach, že ťa stra­tím. Mi­lo­vala som ťa. Stále ťa mi­lu­jem. A viem, že na všetky tieto správne veci je už ne­skoro, že ich už ni­kdy pre teba ne­spra­vím. Všetky tie ma­lič­kosti, ktoré si chcel a ja som sa tvá­rila, že sú ne­pod­statné, majú naj­väčší vý­znam. Te­raz by som ich ro­bila ne­us­tále, pre­tože som až pri tvo­jom od­chode do­sta­točne ot­vo­rila oči a na­šla sku­točný vý­znam toho, ako má vzťah fun­go­vať.

View this post on Ins­ta­gram

✨✨

A post sha­red by ᴇʟʟᴇ (@el­let­ro­wb­ridge) on

Pre­páč mi za každú bo­lesť. Za každý pod­raz, za každý mo­ment, pri kto­rom si sa ne­cí­til mi­lo­vaný. Od­pusť mi všetky tie chyby, kto­rých som sa do­pus­tila hoci aj ne­úmy­selne či už sama, alebo aj s te­bou. Ve­nuj as­poň malý kú­sok svojho času a spo­meň si na ten po­cit, keď si sa cí­til šťastný a za­mi­lo­vaný a ako ťa to bo­lelo, keď som ťa skla­mala. Te­raz to bolí mňa. Ale to je v po­riadku.

Hod­notu pra­vých ľudí treba po­znať skôr, ako ich do­ká­žeme stra­tiť. Ale do no­vého roka, láska moja, ti pra­jem iba to dobré. Aby si už ni­kdy ne­po­cí­til smú­tok a skla­ma­nie a vo všet­kom si na­šiel ra­dosť, šťas­tie a lásku. A ak sa raz znova zí­deme a náj­deme to, čo tu bolo pred­tým, buď si istý, že ani ten naj­lepší ro­mán, ne­bude možno pri­rov­nať k na­šej láske. To, čo spolu bu­deme mať, bude väč­šie a kraj­šie ako čo­koľ­vek iné. Lebo pre mňa to bu­deš už navždy iba ty. Možno vzdia­lený na míle, možno le­žiac pri mne, ale bu­deš to ty. Pre mňa si ne­na­hra­di­teľný.

Komentáre