Možno je to celé o tom člo­veku, kto­rému mô­žeš za­vo­lať o 3 ráno a on to zdvihne,
ktorý ne­bude na­štvaný, mr­zutý, po­dráž­dený, zdvihne ti to úp­rimne.

Možno je to celé o tom člo­veku, ktorý vždy bude hľa­dať spô­soby ako byť s te­bou,
nie taký čo po­vie, že je za­nep­ráz­dnený, kľudne nájde proti aj mi­lión dô­vo­dov.

Možno je to celé o tom člo­veku, s kto­rým vieš vo­lať ho­diny, rad ra­dom tre­pete kra­viny, či pre­be­riete naj­väč­šie no­viny, s kto­rým si po­viete vetu “zlož to ty” lebo je tak ťažké sa s nim roz­lú­čiť.

Možno je to celé o tom člo­veku, ktorý tu bude vždy stáť pri tebe, ktorý príde za te­bou keď zle je, bez slov ťa ob­jíme, ne­po­vie nie a všet­kých čo ti ub­lí­žili zbije.

zdroj: pin­te­rest.com

Možno je to celé o tom člo­veku, s kto­rým vieš le­žať aj bez slov, s kto­rým si pra­ješ za­pnúť ten mód “slow mou”,
ot­vo­riť víno, a po­čú­vať ran­dom skladby,
také tie čo bú­rajú opev­nené hradby.

Možno je to celé o tom člo­veku, kto­rému pre­zra­díš svoje naj­taj­nej­šie sny, či tvoje tajné zloz­vyky a ná­vyky, a bu­deš chcieť s ním strá­viť všetky svoje voľné dni.

Možno je to celé o tom člo­veku, ktorý bude chcieť s te­bou pre­ces­to­vať pol sveta a po­kojne aj celý, ne­bude z teba zmä­tený, ale bude ťa po­znať viac než sa po­znáš sama a priať si, nech ťa jeho deti vo­lajú mama.

Možno je to celé o tom člo­veku, ktorý ti vždy za­želá dobré ráno aj keď nie ste pri sebe, často pre­mýšľa o tebe, ráno keď vstane aj keď si líha ve­čer do po­stele. Ne­pre­mýšľa o inej žene, ver, že nie, už ni­kam sa ne­že­nie. Ne­zaspí aby ti ne­po­ve­dal dobrú noc, lebo toto všetko má veľkú moc.

Možno je to celé o tom člo­veku, ktorý sa roz­ho­dol s te­bou zla­diť kroky, pred­sta­vuje si s te­bou spo­ločné roky, nemá dosť tvo­jich boz­kov, chce byť ich ot­ro­kom, a cí­tiť to to stále rov­nako aj po ro­koch.

Komentáre