Možno sa s te­bou roz­išiel pria­teľ a ty ho stále no­síš v srdci. Možno ti už ne­do­káže po­ve­dať, že ťa mi­luje. No na­priek tomu si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná.

Možno sa cí­tiš zle vo svo­jom tele, han­bíš sa za po­stavu a možno ma­žeš fotky v mo­bile len preto, pre­tože sa ne­máš rada. Ne­mô­žeš (alebo ne­do­ká­žeš) zme­niť po­cit, ktorý cí­tiš. No za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná. Možno sa kri­ti­zu­ješ viac, ako by si sa mala a mys­líš si o sebe, že vô­bec nie si dobrá.

Pa­mä­taj, za­slú­žiš si lásku. Možno si zlo­mená zo vzťa­hov pred­tým a mys­líš si, že už ni­kdy ne­náj­deš lásku svojho ži­vota. No za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná v kaž­dom čase.

zdroj: Photo by Ali Pa­zani on Unsp­lash.com

Možno máš prob­lém s dô­ve­rou, možno ti trvá dl­h­šie, kým si za­čneš byť ľuďmi istá. No aj tak si za­slú­žiš od nich lásku. Možno si zvyk­nutá byť sin­gle. Vy­ho­vuje ti ži­vot, kde si len ty sama, o ni­koho sa ne­mu­síš sta­rať a ni­komu ne­mu­síš nič ho­vo­riť.  No za­slú­žiš si byť nie­kým mi­lo­vaná.

Za­slú­žiš si presne takú istú lásku, ktorá sa skrýva v tebe. Za­slú­žiš si nájsť nie­koho, kto by ťa mi­lo­val tým is­tým spô­so­bom, ako ty jeho. Za­slú­žiš si, aby si za­spá­vala s po­ci­tom, že nie­komu na tebe zá­leží.

Mô­žeš sa ob­čas cí­tiť zle, stra­tene a zú­falo, no roz­hodne nie ne­mi­lo­vane. Mô­žeš mať ob­čas po­cit, že sa ti niečo ne­po­da­rilo, no ne­mô­žeš za­nev­rieť na lásku. Každý na svete si za­slúži lásku a po­cho­pe­nie. Možno si práve ty tá osoba, ktorá bude vždy vo vzťahu ľú­biť viac. No aj tak si za­slú­žiš lásku a za­slú­žiš si ju cí­tiť. Do hĺbky a na­stálo.

Ni­kdy si ne­začni niečo vážne s mu­žom, pri kto­rom bu­deš aj na malý mo­ment po­chy­bo­vať. Rad­šej si po­čkaj na toho, ktorý bude mať s te­bou tr­pez­li­vosť… a za to bu­deš mať u neho po­cit, že mi­lo­vať ťa je tá naj­jed­no­duch­šia vec na svete. 

Komentáre