Áno, stí­haš toho veľa. Po­vin­nosti sa na teba va­lia z kaž­dej strany, no ty ochotne a s úsme­vom pri­jí­maš vý­zvy. Pri­dá­vaš si čo­raz viac zá­va­žia na ple­cia. Pra­cu­ješ, špor­tu­ješ, stre­tá­vaš sa s pria­teľmi, štu­du­ješ, in­ves­tu­ješ, ces­tu­ješ, čí­taš, ve­dieš svoju do­mác­nosť, va­ríš, pe­čieš, roz­dá­vaš lásku svo­jim najb­liž­ším. Si k dis­po­zí­cii kaž­dému, kto ťa práve v tejto chvíli po­tre­buje. Sama si una­vená, ale na­priek tomu sa viac sta­ráš o po­hod­lie a spo­koj­nosť všet­kých okolo teba. Pri­tom ešte ne­za­bú­daš na per­fektný look aby si ne­bola za trápnu a na kaž­dého ro­bíš ten naj­lepší do­jem aby si mu uro­bila krajší deň. Spoz­ná­vaš sa v tom?

Smutné je, že vý­sled­kom tejto prí­liš­nej snahy sa po­stupne stáva pa­ró­dia na ži­vot. Si vy­ho­rená a aj to na tebe vidno, no ty sa ne­za­sta­víš. Ma­ni­pu­lu­ješ re­a­litu a s tr­p­kým úsme­vom sa tvá­riš, že si v po­riadku. Nie je však prav­dou, že keď si stále dobrá a milá, budú ťa mať viac radi. Ne­exis­tuje v tom priama úmera. Je to taká bláz­nivá vlast­nosť ľudí, že sa po­stupne stá­vajú chlad­nými, ak ich prí­liš mi­lu­ješ.
Ne­roz­dá­vaj sa preto prí­liš!

Mi­luj svo­jich najb­liž­ších, ale najprv mi­luj seba!

Po­má­haj ľu­ďom, ale naj­skôr po­môž sebe!

Ve­nuj sa všet­kým, ktorí za to stoja, ale ne­za­budni pri tom, kto si!

Buď vždy milá, ale ak k tebe nie­kto nie je fér, po­kojne sa na­hne­vaj!

Šír okolo seba po­koj a lásku, no do­voľ si nie­kedy dra­ma­ti­zo­vať!

Hľa­daj vždy tie naj­lep­šie rie­še­nia, ale ne­boj sa aj spad­núť!

Po­čú­vaj všetky dobre mie­nené rady, ale ty sama si vy­ber, čo je pre teba to pravé!

A hlavne, ne­boj sa pri­pus­tiť si, že ne­mu­síš byť per­fektná!

Komentáre