Naj­lep­šia mo­ti­vá­cia na cvi­če­nie? Byť sexi cez blí­žiace sa leto. No ne­zna­mená to, že mu­síš si­lou mo­cou cvi­čiť dvoj­fá­zovo. Práve na­opak. Podľa mno­hých TOP tré­ne­rov, ktorí majú pod pal­com aj ce­leb­rity, stačí klásť jednu nohu pred druhú.

Chô­dza je naj­lep­šou mož­nou for­mou kar­dia, ne­pot­re­bu­ješ ab­so­lútne nič na­vyše a je še­trná k tvo­jim ko­le­nám a chrb­tici. Denne by is mala zvlád­nuť 12 – 14 ti­síc kro­kov, od­me­riaš si to jed­no­du­cho už prak­ticky kaž­dým smart­fó­nom.

Len 20 mi­nút chô­dze denne ve­die podľa rôz­nych vý­sku­mov k zlep­še­niu spánku, zni­žuje stres a vý­razne zni­žuje ri­ziko vzniku via­ce­rých cho­rôb.

3

foto: vo­gue

Po­ča­sie je na Slo­ven­sku mo­men­tálne krásne a nie je lepší čas, kedy s týmto dru­hom cvi­če­nia za­čať. Veď prak­ticky ho ro­bíš celý ži­vot. Ráta sa aj cesta do ob­chodu či cesta do práce. Skús na­prí­klad za­čať cho­diť do práce pešo, prí­padne za­par­kuj o pár ki­lo­met­rov ďa­lej a kroky sa naz­bie­rajú, ani ne­vieš ako.

Chô­dza z teba sa­moz­rejme ne­spraví člo­veka vo vr­cho­lo­vej forme, k pre­chádz­kam by si jed­no­značne mala pri­dať aj si­lový tré­ning. No nie je nutné trá­piť sa každý deň v be­žec­kých te­nis­kách, aby si efek­tívne spa­ľo­vala tuk. Na rých­losti to­tiž prak­ticky ne­zá­leží.

Tak šup, daj si na nôžky niečo pekné a poďme na pre­chádzku.

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre