Ďa­ku­jem za to, že som sa ráno mohla zo­bu­diť. Ďa­ku­jem za svoje zdra­vie, ro­dinu a pria­te­ľov. Som vďačná, ale nie šťastná.

Som opti­mista. Vždy som bola. V kaž­dom zlom mo­mente môjho ži­vota som sa sna­žila vi­dieť niečo dobré. Pre­tože tak Vám to aj každý ho­vorí. Mu­síte vždy vi­dieť niečo dobré. Tak som to ro­bila aj ja. A bolo to v po­riadku. Ale v po­sled­nom čase sa mi to už také nezdá. Nech­cem, aby ste te­raz všetko za­čali vi­dieť ne­ga­tívne. To vážne nie. Každý sa ale mení a to čo sa Vám dnes zdalo v po­riadku mô­žete vi­dieť zaj­tra úplne inak. A viete čo? Mo­men­tálne nie som šťastná, ale mys­lím si, že je to v po­riadku. Mys­lím, že každý na svete mal ob­čas chvíľu, kedy sa ne­cí­til šťastne.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

V dneš­nom svete je na ľudí ob­rov­ský tlak. Všetky deti mu­sia byť do­ko­nalé. Dievča musí byť krásne, múdre a ob­ľú­bené. Ni­kto ne­to­le­ruje, keď sa na chvíľu stra­títe na svo­jej ceste. Ľu­dia ne­chápu, prečo kvôli nemu pla­čete. Veď podľa nich to bol taký idiot. Ni­kto už ne­vi­del to, ako veľmi ste ho mala rada. Ni­kto ne­chápe, prečo sa tak sna­žíte, keď Vám to podľa nich tak nejde. Vždy si po­ve­dzte, že va­ším cie­ľom nie je to, aby Vás ľu­dia chá­pali, ale to, aby ste to chá­pali Vy. Ak cí­tite, že mo­men­tálne nie je niečo vo Va­šom ži­vote v po­riadku prij­mite to. A ne­vys­vet­ľuje ni­komu nič, ak nech­cete. Je to len Váš ži­vot a Vy máte ná­rok na chvíľu sa stra­tiť.

Komentáre