Máme ťažké ob­do­bie. Veľmi stre­su­júce ob­do­bie. Ani je­den na tom nie sme psy­chicky dobre. Prišli sme do stavu, keď sme je­den dru­hému všetko len vy­čí­tali. Nech­cem takto žiť. Nech­cem, aby sme je­den na dru­hého kri­čali, keď viem, že bez seba ne­vieme žiť.

Naše naj­väč­šie po­klady – naše deti nás po­tre­bujú. Ony sa na svet ne­pý­tali, ony si ne­vyb­rali ro­di­čov. Na­ro­dili sa a te­raz na­šou je­di­nou a naj­dô­le­ži­tej­šou úlo­hou je, aby boli šťastné. Ne­pot­re­bujú mať kopu dra­hých hra­čiek alebo skrine plné ob­le­če­nia. Stačí, ak im ne­bude chý­bať láska od nás. Tá im na­hradí všetko os­tatné.     

                                                                           zdroj: pe­xels.com

Pla­čem, keď pí­šem tieto riadky. Moja hlava mi ho­vorí jedno a srdce zasa niečo iné. Veľa žien by ne­malo toľko tr­pez­li­vosti s te­bou ako ja. Veľa žien by Ťa už dávno po­slalo preč a za­ria­dilo by si svoj ži­vot podľa seba. Zo­stá­vam. Stále ve­rím, že to, aké to bolo pred­tým sa vráti. Že si zasa bu­deme ro­biť srandu zo seba. Že sa bu­deme zasa dlho ob­jí­mať a ho­vo­riť si: ,,Mi­lu­jem Ťa!“ Že pôj­deme aj s deťmi na pre­chádzku.

Nech­cem roz­vod, chcem to všetko pre­ko­nať. Chcem, aby si ve­del, že som tu. Aj keď nie vedľa teba, ale sto­jím pri tebe. Viem, že tú cho­robu po­ra­zíme a bu­deme zasa šťastní. Ne­opúš­ťam ťa, aj keď ty si si to mys­lel. Len si ma k sebe nech­cel pus­tiť. Nech­cel si ma po­čú­vať. Ne­vní­mal si, čo bolí mňa.

Dú­fam, že to už vieš a ne­ne­cháš ma samú na celý svet.

Lebo ja sa Ťa ne­vzdám!

Komentáre