Dán­ska šty­lis­tka Per­nille Te­is­baek je no­vou iko­nou vo svete módy. Na Ins­ta­grame má viac ako 615-ti­síc fol­lo­we­rov a v Dán­sku dik­tuje štýl. Nemá prob­lém dať si tep­láky s vy­so­kými opät­kami a Cha­nel ka­bel­kou, no väč­ši­nou dáva pred­nosť po­hodl­ným out­fi­tom, ktoré sú ele­gantné, no zá­ro­veň po­hodlné.

Per­nille je šty­lis­tka, ktorá má veľmi oso­bitný a svoj­ský štýl, ktorý sa ne­musí pá­čiť kaž­dému. Je zme­sou ex­tra­va­gant­ných kús­kov s tými jed­no­duch­šími. Dáva však pred­nosť bled­ším far­bám a jej štýl sa dá pri­rov­nať k se­ver­skému mi­ni­ma­lizmu s ná­dy­chom ex­tra­va­gan­cie a ume­nia v jed­nom. V jej šat­níku ne­chý­bajú lu­xusné ko­žu­chy a ani lo­dičky od Ma­nola Blah­nika.

Vy­brali sme pre teba tie naj­lep­šie out­fity, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať:

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre