Mohla by byť po­kojne so svo­jím vý­zo­rom mo­del­kou. Ona si však vy­brala cestu mód­nej ná­vrhárky.

Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková je mladá, in­špi­ra­tívna, robí to, čo ju baví a žnie je­den úspech za dru­hým. Do­po­siaľ stihla vy­tvo­riť nie­koľko úspeš­ných mo­de­lov a spo­lu­pra­co­vať s via­ce­rými vý­znam­nými osob­nos­ťami z ob­lasti módy. In­špi­rá­ciu vidí všade a pod­po­ruje udr­ža­teľnú a re­cyk­lo­vanú módu. A my jej fan­díme! 

Čomu sa v sú­čas­nosti ve­nu­ješ? Štu­du­ješ, prí­padne aký od­bor a prečo si si ho zvo­lila?

Som štu­dent­kou odev­ného di­zajnu na Stred­nej prie­my­sel­nej škole vo Svid­níku, mo­men­tálne v ma­tu­rit­nom roč­níku. Zvo­lila som si ho, pre­tože ma vždy ba­vilo tvo­riť, ne­ho­vo­riac o ce­lom krás­nom pro­cese vý­roby odevu.

ar­chív: Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková

Od­kedy si ve­dela, že sa chceš ve­no­vať odev­nému di­zajnu? Čo ťa na tom láka?

Pa­mä­tám, že už ako malá, pri lis­to­vaní ma­mi­ných ča­so­pi­sov som tú­žila, aby mo­delky v nich mali ob­le­čené niečo, čo som na­vrhla. Ba­vila ma hra s odev­ným ma­te­riá­lom, či na­opak aj na­vrho­va­nie odevu z ma­te­riálu nie priamo preňho ur­če­ným. Tieto skú­se­nosti som vy­užila aj kon­com mi­nu­lého roka, kedy sa moje mo­dely zú­čast­nili Fas­hion show Re­cyk­lo­va­nej módy Re­so­nance, kde bol je­den mo­del aj na vi­zu­áli. Mo­dely boli vy­tvo­rené z PVC ma­te­riálu a celá show mala krásnu myš­lienku.

 

Od­ma­lička si tú­žila po tom stať sa mód­nou ná­vrhár­kou? Kedy pri­šiel ten zlom, keď si si po­ve­dala – toto chcem ro­biť?

Zlom na­stal pri vý­bere stred­nej školy, keďže do­vtedy som sa ve­no­vala via­ce­rým kre­a­tív­nym čin­nos­tiam, od kresby, cez vý­robu šper­kov až po fo­to­gra­fo­va­nie, kto­rému sa ve­nu­jem do­dnes. Kaž­do­pádne ma to vždy ťa­halo k to­muto pro­cesu: ná­vrh mo­delu a jeho ná­sledná vý­roba. Vy­tvo­riť z látky, čiže 2D ma­te­riálu, niečo pries­to­rové.

 

Máš 18 ro­kov a tvoje mo­dely po­be­hali už vše­li­jaké sve­tové móla. Vieš spo­me­núť ne­jaké konkrétne?

Na­po­sledy to bolo na je­seň mi­nu­lého roka s vý­her­nou ko­lek­ciou v Poľ­skom Rze­sowe. Najb­liž­šie to bude v Čes­kom Pros­tějove na sú­ťaži.

hele vole ko­lega fo­til 📸 @ku­bovo

A post sha­red by Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková (@los­bo­zi­kova) on

Čo ti dáva ná­vrhár­stvo?

Mno­ho­po­četné skú­se­nosti, ne­na­hra­di­teľné zá­žitky a hlavne je to niečo, čo ma na­pĺňa.

 

Čo pre teba zna­mená slovo móda?

Táto otázka do­káže byť nie­kedy zá­kerná, no ne­ča­kane som jej bola vy­sta­vená na pri­jí­mač­kách do školy. Vtedy som sa mo­ti­vačne roz­ho­vo­rila o tom, že je to niečo, bez čoho si ne­viem pred­sta­viť už ani je­den deň v mo­jom ži­vote. A ono to je vlastne pravda.

 

Čo podľa teba po­tre­buje mladý člo­vek na to, aby roz­be­hol svoj vlastný pro­jekt?

Pr­vým a veľmi dô­le­ži­tým kro­kom k tomu je chcieť. Ak toto spĺňate, na zvy­šok už prí­dete sami.

ar­chív: Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková

Môžu si nie­kde zá­u­jem­co­via o  tvorbu tvoje mo­dely za­kú­piť? Prí­padne si ich ne­chať u teba ušiť?

Sa­moz­rejme. Vždy ma teší, keď za mnou prídu slečny z iných miest a pý­taju sa či je to možné. Vždy ši­jem sleč­nám šaty na mieru a podľa že­laní. No je pravda, že by si slečny mali ne­chať po­ra­diť, pre­tože nie vždy je ná­vrhá­rovi po vôli, keď prídu s ob­ráz­kami z pin­te­restu a žia­dajú si kon­krétne šaty z ob­rázka. Mo­dely z ko­lek­cií sú tak­tiež k dis­po­zí­cii.

 

Ako sa ob­lie­kaš vo voľ­nom čase? Pod­lie­haš tren­dom? Ho­vorí sa, že umelci sa ob­lie­kajú do čier­nej farby a veľmi jed­no­du­cho, pre­tože svoju kre­a­ti­vitu vy­užijú na svoju prácu. Je to pravda?

Ne­viem ako u iných, ale je pravda, že u mňa do­mi­nuje čierna. To ale ne­zna­mená, že ne­mám rada aj fa­reb­nej­šie kúsky. Celé to je asi o tom, že ná­vrhári viac rie­šia fa­reb­nosť ob­le­če­nia čo tvo­ria, než to, čo majú na sebe.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna? Aký máš sen ohľa­dom ná­vrhár­stva?

Plány mám len krát­ko­dobé a väč­ši­nou si ich ne­ur­ču­jem sama, no ur­čujú ich po­nuky, ktoré do­stá­vam. Sny ani ciele si ako tak ne­ur­ču­jem. Jed­no­du­cho sa sú­stre­ďu­jem na to, aby som ro­bila to čo ma baví, aby to čo ro­bím ma ro­bilo šťast­nou a aby som si zá­ro­veň pl­nila všetky svoje po­vin­nosti.

 

Čo si na sebe naj­viac vá­žiš a čo si vá­žiš na iných ľuďoch?

Po­koru, poc­tivú prácu a skrom­nosť.

ar­chív: Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková

Pre­zraď nám naj­lep­šiu radu, akú si do­stala.

Pon­delky nie sú zlé. -Pat­rik Ryt­mus Vr­bov­ský

 

Na dnešného člo­veka sú ob­rovské ná­roky. Dnes člo­vek musí byť úspešný, ne­us­tále vy­smiaty, vi­zu­álne prí­ťažlivý, bo­hatý a spo­kojný. Nie všetko sa dá zvlá­dať, sa­moz­rejme. Ako to vní­maš ty? Cí­tiš ob­čas ob­rov­ský tlak zo strany ve­rej­nosti, alebo to ne­rie­šiš?

Mys­lím, že to je o psy­chike člo­veka a je nor­málne, že “raz si hore, raz si dole”. Je to pri­ro­dzený ko­lo­beh ži­vota, kto­rým si pre­chá­dza každý z nás. Je dô­le­žité sa ne­pod­dať zlým a ne­ga­tív­nym emó­ciám a na tie po­zi­tívne je po­trebné sa po­ze­rať s nad­hľa­dom.

ar­chív: Zu­zana Ľos-Bo­ži­ková

Máš ne­jaký vzor alebo in­špi­ra­tívnu po­stavu v tvo­jom ži­vote? Nie­koho, kto ťa mo­ti­vo­val počas ná­roč­ných chvíľ?

– Je ich na­ozaj veľa. Cez ma­minu a ocina, zná­mych, uči­te­ľov či moju šéfku. V kaž­dom sa dá nájsť niečo zau­jí­mavé, in­špi­ra­tívne. Ne­treba len po­čú­vať, ale aj po­čuť. 🙂

Komentáre