Fas­hion LIVE! je módne po­du­ja­tie, ktoré už po šies­ty­krát pri­ne­sie to naj­lep­šie zo slo­ven­skej a za­hra­nič­nej módy do Bra­ti­slavy. Pri­pra­vili sme pre teba roz­ho­vor s úspeš­nou mód­nou ná­vrhár­kou Ma­jou Bo­žo­vič, na kto­rej ko­lek­ciu sa na tomto skve­lom po­du­jatí roz­hodne te­šíme.

Ahoj Maja, ako by si na za­čia­tok opí­sala samu seba?

Ne­rada opi­su­jem samu seba, pre­tože je to vtedy veľmi sub­jek­tívne.

Čí­tala som, že po­chá­dzaš zo Srb­ska, ale štu­do­vala si na VŠVU odevný di­zajn. Tak­tiež si pre­zra­dila, že štú­dium na Slo­ven­sku bola ná­hoda. Ako to teda v sku­toč­nosti je a ako si sa do­stala na Slo­ven­sko?

Na­ro­dila som sa a vy­rá­stla som v Srb­sku a ďa­lej som po­kra­čo­vala štú­dium na Vy­so­kej škole vý­tvar­ných umení. Po pri­jatí som si po­ve­dala, že to idem vy­skú­šať a sama som sa s dvoma kuf­rami vy­brala na Slo­ven­sko. Do­dnes ži­jem v Bra­ti­slave a po ro­koch pra­cov­ných skú­se­ností som sa roz­hodla po­kra­čo­vať vo vzde­laní na do­kto­rand­skom štú­diu, tak­tiež na VŠMU.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ma­ja­bo­zo­vics­tu­dio.com

Vo svo­jej tvorbe sa ria­diš hes­lom „upcycle and re­cycle“. Kedy si za­čala vní­mať to, že fast fas­hion je sku­točné zlo a treba pre­fe­ro­vať kva­litu nad kvan­ti­tou?

Sku­točné zlo je až prí­liš silné slovo. Z môjho po­hľadu je fast fas­hion skôr taký ne­u­dr­ža­teľný trend v dneš­nej dobe. Vní­ma­nie, že treba pre­fe­ro­vať kva­litu nad kvan­ti­tou mám už dlhé roky. Keď na­ku­pu­jem, a to nie len ob­le­če­nie, tak mi zá­leží na tom, aby pro­dukt bol tr­vácny, musí mať etické, mo­rálne, prak­tické a re­me­selné hod­noty. Ce­nou sa ne­ria­dim, lebo to nemá zmy­sel kú­piť si niečo, čo sa rýchlo roz­padne a je pro­du­ko­vané ľuďmi, ktorí majú zlé pra­covné pod­mienky, a na­vyše, keď je ma­te­riál ne­kva­litný a štý­lovo a pro­porčne vô­bec ne­sedí alebo v prí­pade jedla vô­bec ne­chutí, ne­ku­pu­jem to. Dá­vam si po­zor na veci, do kto­rých in­ves­tu­jem pe­niaze, bez ohľadu na to, či pro­dukt stojí veľa alebo málo.

Ako si sa do­stala k mód­nemu ná­vrhár­stvu? Bolo tvo­jim snom stať sa mód­nou ná­vrhár­kou už v det­stve alebo si tú­žila po úplne inej pro­fe­sii?

Už ako dieťa som tú­žila byť ná­vrhá­rom, ume­nie ma vždy silno pri­ťa­ho­valo. Zo za­čiatku som na­vrho­vala in­te­ri­é­rový a odevný di­zajn, ale na­ko­niec vy­hral odevný.

 Čo po­va­žu­ješ za svoj naj­väčší úspech?

Tak­mer všetko, lebo všetky skú­se­nosti pre mňa boli ako taká re­tiazka. Každý ne­ús­pech ma na­ko­pol a do­dal mi po­trebnú ener­giu a mo­ti­vá­ciu, aby som ďa­lej pra­co­vala, ne­vzdá­vala sa a hľa­dala správne rie­še­nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ma­ja­bo­zo­vics­tu­dio.com

Máš ne­jaké sny, o kto­rých si mys­líš, že by sa mohli stať sku­toč­nos­ťou?

Rada by som si za­lo­žila malú ro­dinnú firmu, kde bude malý, ale silný tím od­bor­ní­kov odev­ného udr­ža­teľ­ného prie­myslu. Bu­deme tvo­riť spo­ločne fan­tas­tické ná­vrhy, ktoré majú prí­beh, kva­litu, es­te­tiku a sú de­dičné.

Ako by si opí­sala svoju tvorbu a ko­lek­cie, ktoré vy­tvá­raš?

Svoju tvorbu by som jed­no­značne opí­sala ako hravú, uvoľ­nenú, asy­met­rickú avan­tgardnú kre­áciu, ktorá ča­sto­krát v sebe ne­sie prí­beh so­ciál­nych tém. Svoju tvorbu te­raz ro­bím len v udr­ža­teľ­nom smere. Rada si po­tr­pím na faj­no­vých kraj­čír­skych de­tai­loch, štruk­tú­rach v ma­te­riá­loch a do­konca i na zvu­koch, ktoré látka vy­dáva pri po­hybe.

Keďže sa ve­nu­ješ móde, mô­žeš o sebe po­ve­dať, že si ná­kupná ma­niačka, alebo no­síš len tie kúsky, ktoré si vy­ro­bila ty?

Nie som ná­kupná ma­niačka, ne­mám po­trebu mať každé dva me­siace niečo nové v šat­níku. Čím ďa­lej, tým viac no­sím svoje veci, čo je fajn, lebo tak ich vlastne aj tes­tu­jem. 🙂

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ma­ja­bo­zo­vics­tu­dio.com

Aký je tvoj vzťah k móde a ako vní­maš módu?

Módu vní­mam ako ume­lecko-ko­merčné mé­dium, ktoré je vždy živé, veľa ho­vorí o tom, kto sme a v akej dobe ži­jeme. Módu ne­vní­mam ako kusy a han­dry, ktoré slú­žia na pro­me­nádu. Móda je pre mňa ide­ál­nym spo­je­ním di­zaj­né­rov, re­me­sel­ní­kov, kraj­čí­rov, cho­re­o­gra­fov, hu­dob­ní­kov, make-up ar­tis­tov, scé­no­gra­fov a iných umel­cov.

Na čo sa mô­žeme te­šiť na Fas­hion LIVE! v rámci tvo­jej ko­lek­cie?

Tak­mer na všetko! 🙂 V tejto ko­lek­cii som sa hrala s ode­vom, ktorá vzniká bez od­pad­kov. V rámci tejto ko­lek­cie mám úžasnú mož­nosť spo­lu­pra­co­vať s felt ma­ke­rom Ol­gou, ktorá tvorí pod diel­ňou D´art. Tak­tiež sa mô­žete te­šiť na šperky tex­til­nej vý­tvar­níčky Hen­riety Kur­čí­ko­vej.

Viac o Ma­ji­nej tvorbe náj­deš na www.ma­ja­bo­zo­vics­tu­dio.com

Komentáre