Aj vo svete veľ­kého a ob­čas tvr­dého mo­de­lingu sa snaží byť stále sama se­bou, mi­luje ume­nie, pre­cházky, prí­rodu, dobré jedlo a ne­na­hra­di­teľné chvíle s najb­liž­šími. Dnešná #Slo­ven­kadna Bar­bora Bruš­ková (Elite Mo­del Ma­na­ge­ment) je mú­zou Johna Gal­liana a my v re­dak­cii od­zadu.sk sme ne­smierne pyšní na Slo­venky, ktoré sú skromné a ktoré stoja pevne na zemi, nech za­žijú aký­koľ­vek úspech. 

 

Čo ťa na­učil mo­de­ling v rámci vní­ma­nia tvo­jej krásy? Za­čala si mať na seba väč­šie ná­roky, alebo práve na­opak, po­cho­pila si pravý vý­znam slova „krása“? Nie je to v mo­de­lingu len o ne­us­tá­lom do­ka­zo­vaní si krásy, bez toho, aby sme sa za­mys­leli nad sku­toč­nými hod­no­tami?

Mo­de­ling ovplyv­nil celý môj ži­vot a na­učil ma veľmi veľa. Od ma­lička som však bola ro­dičmi vy­cho­vá­vaná, že von­kaj­šia krása nie je všetko. Ne­stačí pekne vy­ze­rať či ve­dieť sa dobre ob­liecť. A aj v mo­de­lingu chcú ľu­dia viac. Nie je to len o do­ka­zo­vaní si krásy, ide o to, čo člo­vek zo seba vy­ža­ruje. Čo môže tým dru­hým po­núk­nuť, aké má ná­zory a akým spô­so­bom sa pre­zen­tuje.

Not a su­itable pic­ture for this early mor­ning #scho­olp­rob­lems

A post sha­red by Bar­bora Brus­kova (@bar­bo­rab­rus­kova) on

Ne­mala si nie­kedy po­cit, že boli na teba prí­liš veľké oča­ká­va­nia?

To, že som mo­del­kou je „ná­hoda“. Ni­kdy som po tom ne­tú­žila a ne­bol to môj sen a tým pá­dom som ne­mala žiadne oča­ká­va­nia. A čím som star­šia a po­hy­bu­jem sa v mód­nom svete dl­h­šie, viem, že všetko, čo sa okolo nás deje je hlavne o šťastí a nie­ktoré si­tu­ácie člo­vek jed­no­du­cho ne­môže ovplyv­niť.

 

Aké skú­se­nosti ti pri­nie­sol do ži­vota mo­de­ling? Je to asi istý ži­votný štýl, kedy ces­tu­ješ, fo­tíš a spoz­ná­vaš ľudí, čiže si mu­sela za­žiť ur­čite veľa zau­jí­ma­vých mo­men­tov. 

Som vďačná, že mám mož­nosť ces­to­vať do rôz­nych kra­jín po ce­lom svete, do­stať sa na zau­jí­mavé miesta, za­žiť rôzne kul­túry a spoz­nať množ­stvo in­špi­ra­tív­nych ľudí. Svet po­núka ne­oby­čajné prí­le­ži­tosti, pri kto­rých spoz­ná­vame sa­mých seba a je škoda ich ne­vy­užiť.

Keep mo­ving for­ward. One step at a time.

A post sha­red by Bar­bora Brus­kova (@bar­bo­rab­rus­kova) on

 

Ako mo­delka mu­síš do­dr­žia­vať správny ži­votný štýl, takže, ako sa udr­žu­ješ?

Zdravý ži­votný štýl už v dneš­nej dobe be­rieme ako sa­moz­rej­mosť. Sna­žím sa jesť kva­litné a čerstvé po­tra­viny a som rada, že moje telo fun­guje dobre. Ne­mu­sím dr­žať žiadne di­éty a ni­jako sa ne­ob­me­dzu­jem. Vždy, keď mám čas, cvi­čím jogu a cho­dím be­há­vať s mo­jím psí­kom, čo mi po­máha vy­čis­tiť si hlavu a pre­vet­rať myš­lienky.

 

Aké sú tvoje plány do bu­dúc­nosti a čomu sa mo­men­tálne ve­nu­ješ? 

Pri mo­de­lingu som sa na­učila prí­liš ne­plá­no­vať, veci sa rýchlo me­nia a aj tak sa všetko deje na po­slednú chvíľu. Na­stú­pila som na in­ži­nier­ske štú­dium, ktoré mi práve za­čalo. Inak som veľmi kre­a­tívny člo­vek, mám veľa rôz­nych ná­pa­dov, ktoré chcem do bu­dúcna zre­a­li­zo­vať. Vrá­tila som sa k ume­niu, opäť za­čala ma­lo­vať ob­razy, hrám na kla­víri, čí­tam dobré knižky, cho­dím do ga­lé­rií a sna­žím sa vše­tok voľný čas vy­užiť na­plno s mo­jimi najb­liž­šími.

 

Máš ne­jaký vzor alebo in­špi­ra­tívnu po­stavu v tvo­jom ži­vote? Nie­koho, kto ťa mo­ti­vo­val po­čas ná­roč­ných chvíľ? 

Člo­vek, kto­rému vďa­čím za všetko, kým som a čo všetko som do­siahla, je bez vá­ha­nia moja ma­mina. Po­máha mi vždy, keď po­tre­bu­jem, či už s bež­nými ve­cami doma, na Slo­ven­sku, alebo keď jej vo­lám s pla­čom v noci, ki­lo­metre vzdia­lená a ne­viem si rady. Vždy mi po­môže, je mi opo­rou, nech sa deje čo­koľ­vek a ja jej za všetko ne­smierne ďa­ku­jem.

 

Čo po­va­žu­ješ za svoj do­te­rajší naj­väčší úspech?

Te­ším sa z kaž­dého jed­ného úspe­chu, či už je veľký alebo menší. V ži­vote som sa na­učila byť vďačná za ma­lič­kosti, pre­tože inak si ne­za­slú­žime veľké veci. Je úžasné spo­lu­pra­co­vať s ob­rov­skými mód­nymi do­mami ako Saint Lau­rent, byť mú­zou Johna Gal­liana alebo fo­tiť módne bib­lie. Uží­vam si však aj fo­te­nia v Prahe alebo na Slo­ven­sku, kde sa vždy veľmi rada stret­nem so svo­jimi ka­ma­rátmi.

 

S akými ná­zormi si sa stre­tá­vala, keď si za­čala ro­biť mo­de­ling? Predsa len, pred pár rokmi to bolo iné, ako dnes. Pod­po­ro­vali ťa ľu­dia alebo si sa často stre­tá­vala s kri­ti­kou oko­lia?

Od za­čiatku ma moja ro­dina pod­po­ruje v tom, čo ro­bím a bez ich ener­gie by som to ne­do­ká­zala. A síce s mo­jimi úspechmi prišla kri­tika, som na ňu vďačná, pre­tože ma po­súva ďa­lej a o to viac na sebe pra­cu­jem. A moji pria­te­lia ne­rie­šia, že som mo­del­kou. Stoja pri mne aj keby som pra­co­vala za po­klad­ňou a ja as­poň viem, ktorí sú tí praví a kto­rým na mne sku­točne zá­leží.

 

Čo by si od­po­ru­čila všet­kým za­čí­na­jú­cim mo­del­kám?

Mo­de­ling je o zhode ná­hod, byť v správ­nom čase na správ­nom mieste. Dô­le­žité je ne­brať to prí­liš osobne a ne­za­obe­rať sa tým, čo ne­mô­žeme ovplyv­niť. Ne­po­rov­ná­vať sa s os­tat­nými, pre­tože každý sme je­di­nečný. Byť sama se­bou, stáť no­hami na zemi a uží­vať si to, čo ži­vot pri­náša. To pra­jem kaž­dému jed­nému z nás.

Pat­ríš do ge­ne­rá­cie Ins­ta­gramu a iných so­ciál­nych sietí a často je to len o tom, kto má lep­šiu fotku a viac fol­lo­we­rov. Ty máš fol­lo­we­rov dosť, si mo­delka a preto majú pri­ro­dzene ľu­dia na teba vyš­šie ná­roky ohľa­dom is­tej „do­ko­na­losti“. Ne­mys­líš si, že je ob­čas tlak na tvoju oso­bou a na to, že mu­síš byť ne­us­tále do­ko­nalá? 

V sú­čas­nej dobe so­ciál­nych sietí je, bo­hu­žiaľ, nut­nosť pre­zen­to­vať sa na Ins­ta­grame. Ins­ta­gram sa stal nie­len sú­čas­ťou mo­jej práce, ale aj môjho ži­vota. Ni­kto z nás nie sme do­ko­nalý, ani ja nie. Sna­žím sa pris­pie­vať fot­kami z môjho re­ál­neho ži­vota, ro­biť to tak, ako to cí­tim, ne­vyt­vá­rať okolo seba ima­gi­nárnu bub­linu a ni­koho ne­nú­tim, aby ma na Ins­ta­grame sle­do­val. Baví ma fo­tiť svet okolo, vy­tvá­rať rôzne scény, prí­behy a zdieľa svoje myš­lienky s dru­hými. Tak či onak, naše šťas­tie sa ne­me­ria po­čtom li­kov na fot­kách a našu hod­notu ne­ur­čuje množ­stvo fol­lo­we­rov. A keď si to všetci uve­do­míme, svet bude krajší.

Komentáre