Každý z nás to ur­čite po­zná. Nie­kedy je ťažké plá­no­vať si niečo do­predu, ak nám to okol­nosti ne­do­vo­lia, a tak sa nám ča­sto­krát na­skytne pries­tor práve na last mi­nute vý­let. Ja sa s vami po­de­lím o in­špi­rá­ciu na vý­lety na po­slednú chvíľu, ktoré mô­žete zre­a­li­zo­vať z oko­lia Bra­ti­slavy aj zo dňa na deň.

A predsa len spon­tánne veci majú svoje čaro, nie?

 

Blízke met­ro­poly

Vie­deň, Bu­da­pešť, alebo Praha? Toto je kla­sické trio, ktoré mnohí z nás ab­sol­vujú možno aj nie­koľ­ko­krát v roku v rámci ví­ken­do­vých vý­le­tov. Po­nú­kajú ruš­nejší ži­vot ako naša Bra­ti­slava a sú do­stupné, pri­tom pri kaž­dej ich náv­števe vieme stále ob­ja­viť niečo nové, a tak­tiež každé mesto ma inú at­mo­sféru podľa roč­ného ob­do­bia. Po­čas tep­lej­ších me­sia­cov nav­šte­vu­jeme mest­ské Zoo, v zime ob­ja­vu­jeme útulné ka­viarne, alebo mest­ské kl­zisko.

Duck Ta­les 🦆 🦆 🦆 Photo by @vet­rana

A post sha­red by Praha / Pra­gue / Прага 🇨🇿 (@insta.pra­gue) on

🇬🇧The best views from one of the most be­au­ti­ful Euro­pean city Q: What’s your fa­vo­rite city in Europe? ——————— 🇪🇸Las me­jo­res vis­tas de una de las ciu­da­des más bo­ni­tas de Europa P: ¿Cuál es vu­es­tra ciu­dad euro­pea fa­vo­rita? ——————— #hun­gary #chainb­ridge #da­nube #pho­tog­raphy #light #pho­to­oft­he­day #hun­ga­ry­to­day #sun­light #tra­velp­ho­tog­raphy #bu­da­pest #bu­da­pest #bu­da­pest­hun­gary #bu­da­pest­hun­ga­ryb­log #tra­vel #ins­tat­ra­vel #ins­ta­bu­da­pest #bu­da­pest­gram #tra­vel­gram #hun­gary #bu­da­pestt­ra­vel #bu­da­pest­hun­gary #bu­da­pest­hun­ga­ryb­log #bu­da­pestb­log #thi­sis­bu­da­pest #vi­sit­hun­gary #tra­vel­tag­ged #po­st­cardp­la­ces #lets­go­eve­ry­where #you­must­see #tra­ve­la­we­some #cn­tra­ve­ler #to­pe­uro­pep­hoto #bestp­la­ces­togo 📷 @ak­top­rak­vol­kan . . . 📷 @da­vid­ro­ca­berti

A post sha­red by Bu­da­pest (@bu­da­pest_hun­gary) on

Good night Vienna ✨ pic­ture by @marso_me #vienna_aus­tria

A post sha­red by Vienna 🇦🇹 (@vienna_aus­tria) on

Poľ­ský Kra­kow

Do­vo­lím si po­ve­dať, že Kra­kow je me­dzi tu­ris­tami ob­ľú­be­nejší ako Poľ­ská Var­šava (aj keď u mnňa je to práve na­opak). Ale hlavne je pre nás do­stup­nejší, ak ide o last mi­nute vý­let, na­koľko je bliž­šie. Do­konca ma aj ide­álnu roz­lohu a tak vám na jeho spoz­ná­va­nie po­sta­čia dva dni. Ak ste mi­lov­ní­kom his­tó­rie z Kra­kowa mô­žete pod­nik­núť vý­let do Os­vie­čimu, alebo si Kra­kow vy­chut­nať pl­nými dúš­kami.

TIP: Vy­užite vla­kové spo­je­nie do Brna, a ná­sledne au­to­bu­sové spo­je­nie z Brna do Kra­kowa. Táto mož­nosť je nie­len naj­lac­nej­šia, ale ta­kisto máte mož­nosť nav­ští­viť dve miesta.

Ma­lebné Slo­vin­sko

Ak by ste mali chuť na niečo viac ma­lebné, Slo­vin­sko je tá správna voľba. Ma­ri­bor? Ľub­ľana? Alebo oboje?Po­kiaľ máte k dis­po­zí­cií auto, je pre vás tento vý­let ako stvo­rený. Do hlav­ného mesta sa viete do­stať už za ne­ce­lých 5 ho­dín a po ceste si viete spra­viť za­stávku aj v Ma­ri­bore, ktorý je rov­nako ča­ro­vný ako Ľub­ľana.

Ľub­ľana je ide­ál­nym mies­tom na ví­ken­dový vý­let. V cen­tre to po­čas sl­neč­ných dní žije a tak sa mô­žete ko­chať mos­tami, ti­chými ulič­kami, alebo si to vy­šľa­pať na hrad. Veľmi dobrá do­stup­nosť a tip na vý­let z Ľub­ľany je ja­zero Bled, ktoré je me­dzi tu­ris­tami tiež veľmi ob­ľú­bené.

Salz­burg

Salz­burg je 4. naj­väč­šie mesto Ra­kúska, to už samo na­po­vedá tomu, že sa v ňom ur­čite nu­diť ne­bu­dete. Zaujme vás nie len svo­jou ar­chi­tek­tú­rou, ale tak­tiež ruš­ným ži­vo­tom, na­koľko sa v meste na­chá­dza mnoho uni­ver­zít. Mô­žete nav­ští­viť dom, kde sa na­ro­dil a žil Mo­zart, alebo ochut­nať ori­gi­nálnu ver­ziu jeho cuk­ro­vinky (Mo­zar­tove gule), a to už za náv­števu roz­hodne stojí!

Brno

Pre nie­koho možno ne­zau­jí­mavé miesto, ale ak chcete na pár dní vy­pad­núť zo svojho ste­re­otypu, ne­mi­núť pri­tom veľa a užiť si to, Brno je tá správna voľba. Po­čas dňa viete prejsť celé cen­trum, ktoré nie je až tak veľké a tak sa pop­re­chá­dzate ce­lým cen­trom Brna včetne náv­števy ka­ted­rály a hradu. A ve­čer? Ochut­najte Br­nen­ský nočný ži­vot, ktorý je cel­kom rušný!

TIP: Ak hľa­dáte zá­ži­tok nav­štívte Panda Cir­cus bar!

Komentáre