Ne­bu­dem ro­zo­be­rať be­ne­fity behu na zdra­vie, kon­dičku a ži­vot. My, čo be­há­vame, to ne­pot­re­bu­jeme. Be­hali sme, be­háme a be­hať bu­deme z vlast­ného pre­sved­če­nia a vôle. 

Zau­jalo ma, že beh je po chô­dzi a tancu naj­pri­ro­dze­nejší po­hyb. Mohla by som ho ozna­čiť za naj­jed­no­duchší šport čo do vý­bavy, keďže na to, aby si šla be­hať, po­tre­bu­ješ aku­rát dobrú obuv a chuť do toho.

Jo­ging – po­malý kon­dičný beh je zá­le­ži­tosť, kedy nejde o rých­losť, práve na­opak, správne by si mala mať tempo, aby si bola schopná roz­prá­vať. Ak teda ideš be­žať po­maly, nie je to nuda? Nuž…Po­kiaľ ti ne­pre­káža, že sa s ni­kým ne­pre­te­káš…

fre­e­pik.c.om

Len málo vecí po­kla­dám za tak skve­lých, ako ísť si ve­čer za­be­hať. Po ce­lo­den­ných po­vin­nos­tiach na­tiah­nuť tep­láky, obuť tramky, ne­chať doma mo­bil, veď ne­be­žím na čas a voľne sa roz­be­hnúť, najprv úplne po­maly a po­stupne zrých­ľo­vať až do po­citu, kedy ako keby pre­kro­čím hra­nicu bo­lesti, ten mo­ment, kedy už ne­rie­šim či vlá­dzem, svaly ako keby na­toľko za­hriate, idú samé. Vtedy mám po­cit, že za­beh­nem kam­koľ­vek.

Mi­lu­jem miesto, kam cho­die­vam be­hať. Nič sve­to­borné, žiadna ex­tra prí­roda, je to škol­ské ih­risko. Ale je tam dobrá be­žecká trať, žiadna an­tuka a veľa ze­lene. A po­koj. Ti­cho. Ako keby stále. Taká moja oáza po­koja a za­sta­ve­nia sa. Za­beh­nem si svoju „dávku“, dám stre­čing a ešte si tro­cha po­se­dím na ta­kom ma­lom pníku, kde po­roz­mýš­ľam nad ka­de­čím, ne­chám mysli voľný prie­beh. Vždy sa mi tam vy­jasní. Po­znám to tam v jari, v lete, v je­seni a tro­cha aj v zime. V kaž­dom roč­nom ob­dobí je tam inak, no predsa vždy rov­nako svo­jím spô­so­bom.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

the­odys­se­y­on­line.com

Pri behu nejde o rých­losť… O čo teda? Beh je SLO­BODA. SE­BA­VY­JAD­RE­NIE. Je to KRÁSA. Už po krát­kom čase mô­žeš ba­dať účinky behu na sebe. Sa­moz­rejme až po pre­ko­naní pr­vot­nej „zá­ťa­žo­vej časti „. Keď sa do­sta­neš do fázy, že si PO­TRE­BU­JEŠ ísť za­be­hať. Čím dl­h­šie be­há­vaš, tým sú tie účinky vi­di­teľ­nej­šie.

Silné a odolné telo, ľah­šie pre­ko­na­nie na­c­hlad­nu­tia a chrípky, zrých­lený me­ta­bo­liz­mus (máš po­cit, že ješ viac), väčší ape­tít k ra­ci­onál­nej strave, na­koľko pekne uvi­díš, s kto­rými po­tra­vi­nami v bru­chu sa beží otrasne a ktoré na­opak do­dá­vajú ener­giu a silu. Nohy a chr­bát zo­sil­nejú a po­stava bude vy­ze­rať štíh­lej­šie. Zo za­čiatku sa môžu ob­ja­viť vy­rážky, to je re­ak­cia na zvý­šenú zá­ťaž a tiež to, že or­ga­niz­mus sa touto ná­ma­hou „čistí“.

Po­čas be­ha­nia sa ti môže stať, že ti na­padnú rie­še­nia na tvoje ak­tu­álne prob­lémy, ne­jaké tie kre­a­tívne ná­pady tiež nie sú vý­nimka. Môže sa ti stať, že ob­ja­víš kon­takt sama so se­bou…

Ak máš pevné te­nisky a vôľu, nájdi svoje od­po­vede na otázku, o čo pri behu ide…

Komentáre