Po­vedz mi niečo, dievča.
Si v tomto mo­der­nom svete šťastná?
Alebo po­tre­bu­ješ niečo viac?
Je tu ešte niečo, čo hľa­dáš?

Po­vedz mi niečo, chlapče.
Nie si una­vený zo snahy za­pl­niť tú práz­dnotu?
Alebo po­tre­bu­ješ niečo viac?
Nie je to ťažké udr­žia­vať to tak zlo­žité?

(Lady Gaga- Shal­low)

Woman Stands on Mountain over Field Under Cloudy Sky at Sunrise
Zdroj: pe­xels.com

Včera som vi­dela v kine film. Ur­čite ho dobre po­znáš. Film: „Zro­dila sa Hviezda“.  Ak mám byť úp­rimná, vô­bec som naň nech­cela ísť. Ho­vo­rím si: „Ďal­šia trápna ro­man­tická vec…“ Až ma naň ne­jak pre­sved­čila moja ka­der­níčka. Žev­raj je krásny, je o ži­vote a ne­končí hap­py­en­dom. Vra­vím si, možno by som ne­mala sú­diť knihu podľa obalu. A tak som išla.

A ne­ľu­tu­jem. Bolo to krásne a ja som pla­kala ako ke­dysi pla­kali pu­ber­tiačky pri Jus­ti­novi Bie­be­rovi. Ale, toto nemá to byť re­cen­zia na film. To vô­bec nie. Za­čala som práve ním, pre­tože po­tom, čo som ho zhliadla, veľa som uva­žo­vala. Uva­žo­vala som tak­mer o všet­kom a najmä o tom, čo sa mi v po­sled­nej dobe deje. Alebo ne­deje?

V čase, kedy cho­dia samé otázky a žiadne od­po­vede. Ur­čite to po­znáš. Keď si niečo veľmi chcela, ale nejde to. Keď sa ne­vieš roz­hod­núť či do­prava, či do­ľava, či ešte chvíľku rovno. Keď po­cit spo­koj­nosti strieda po­cit, že vlastne ni­čomu ne­ro­zu­mieš. A to všetko do­okola.

Nie­kedy si kla­diem otázku, prečo sa mi deje to, čo sa mi práve deje. Veď nie som až taký zlý člo­vek, tak prečo to nie je iba o tro­chu viac jed­no­duch­šie. Ale to by už asi ne­bol ten ži­vot, ktorý tak mi­lu­jeme. Kom­pli­ko­vaný a ne­pred­ví­davý. Jed­no­du­cho ži­vot.

Woman Looking at Sunset

Zdroj: pe­xels.com

A pri­tom by to mohlo byť tak jed­no­du­ché. Plus a plus by dá­valo vždy plus. A mí­nus a mí­nus vždy mí­nus. Ale, čo keď na seba v ži­vote na­tra­fia dve od­lišné zna­mienka. Ne­ho­vo­riac o tom, keď máš miesto „rovná sa“ – zo­bá­čik, väč­šie, men­šie, lo­mené… Za­čne sa to všetko kom­pli­ko­vať, presne v ten mo­ment, keď ideš proti všet­kému, čo dáva lo­giku. Keď si ochotná ísť proti vlast­nému roz­umu, len preto, že srdce to kričí sil­nej­šie.

Koľ­ko­krát si sa pus­tila do vlast­ného pro­jektu, do vlast­ného biz­nisu a koľkí ti vra­veli, že to ni­kdy ne­bude mať úspech? A ty aj na­priek tomu, ne­do­ká­žeš po­ľa­viť, pre­tože sila myš­lienky, v ktorú ve­ríš je sil­nej­šia ako po­chyb­nosti os­tat­ných. Koľ­ko­krát si mi­lo­vala nie­koho, na­priek tomu, že ti všetci ho­vo­rili, že je to strata času, pre­tože on ťa ni­kdy ne­bude mať rád. A ty si aj tak do toho išla. Ne­tu­šila si prečo. Aj keď ťa to vlastne zra­ňo­valo, aj keď si toľko dá­vala a ne­dos­tá­vala si späť. Ne­ve­dela si si po­môcť, pre­tože po­cit, že mi­lu­ješ bol sil­nejší ako celá tá re­a­lita.

Aj na­priek tomu ri­ziku, že ťa to dá dole, že ťa to roz­bije, po­šliape a hodí do vody, ideš proti všet­kému, pre­tože tak veľmi mi­lu­ješ. A je jedno, či je to ne­jaká osoba, tvoj vy­sní­vaný biz­nis, iný štýl ži­vota… Mi­lu­ješ to. Ro­bíš to na­ozaj od srdca a ne­oča­ká­vaš, že sa ti to vráti späť. To by bolo se­becké a o tom to predsa nemá byť. Ži­vot je predsa o ri­ziku. Keď ne­ris­ku­ješ, ne­mô­žeš nič zís­kať. Ži­vot je predsa o tom, že všetko čo ro­bíš, ro­bíš na­plno, od srdca a ne­oča­ká­vaš nič späť.

Ro­bíš to, pre­tože to chceš, pre­tože to mi­lu­ješ. Ne­oča­ká­vaš nič späť. Ne­pot­re­bu­ješ prvú cenu, uzna­nie, ani po­čuť: „Aj ja Teba“.

Presne o tom má byť ži­vot. Má sa žiť a to na­plno. Máš ho pri­jať so všet­kým, čo ti po­núka, aj keď to bude nie­kedy fakt dosť bo­lieť, aj keď bu­deš mať po­cit, že zo dna, na ktoré si pa­dol, sa už ne­z­dvih­neš. Bude to však stáť za to.

 

Woman in Purple Sweater Sitting on Wooden Floor With View of Lake and Mountains

Zdroj: pe­xels.com

Prečo? Pre­tože ťa ni­kdy ne­bude trá­piť otázka, čo keby? Čo keby sme sa stretli? Čo keby som to skú­sila? Aj keď to ne­skončí dobre, veľa ťa to na­učí. Pri­ne­sie ti to do ži­vota mnohé ob­zory a mnohé skú­se­nosti. Po­stu­pom času, všetko po­cho­píš, že o tomto je ži­vot, o žití na­plno a to všetko malo zmy­sel. ♥

Komentáre