Nie, ona nie je tá, ktorá po­tre­buje aby na ňu nie­kto dá­val po­zor. Ne­pot­re­buje ani to aby jej nie­kto ká­zal čo má ro­biť. Nechce aby jej nie­kto niečo za­ka­zo­val. Nechce aby ju nie­kto ob­me­dzo­val. Nechce nič iné len svoju slo­bodu. A tvoju lásku.

zdroj: unsp­lash.com

Nie všetky ženy sú zro­dené preto, aby ča­kali kedy ich nie­kto „opelí“. Aby im nie­kto po­sta­vil dom, za­sa­dil strom a pri­pú­tal ich ku spo­ráku. Nie všetky sa chcú roz­dať a pri­tom za­bud­núť, že žijú. Možno to nie­kto­rým stačí, no jej nie. Váš vzťah bude voľ­bou, nie nut­nos­ťou.

Mi­luj ju, no daj jej voľ­nosť…

…a ona sa ti vždy vráti

…a ona ťa ni­kdy ne­s­klame

…a ona ti lásku rov­nako oplatí

…a ni­kdy sa ne­stratí.

Každý by chcel ženu, ktorá je sa­mos­tatná. Takú, ktorá sa na nič nehrá. Ženu, ktorá vie, že ži­vot sa s nami vie pekne za­hrať. Ženu, ktorá sa vie vždy na všet­kom za­smiať. Krásnu, ne­spú­tanú, svoj­skú, plnú snov a ví­zií, mla­distvú a oča­ru­júcu. Ženu, ktorá rada ob­ja­vuje svet. Preto ne­buď ten, ktorý ju svo­jou lás­kou po­hltí. Pro­sím, ne­chaj jej kú­sok jej slo­body. Ob­di­vuj ju, rov­nako ako bude ona ob­di­vo­vať teba. Váž si ju, rov­nako ako si bude vá­žiť ona teba. Dô­ve­ruj jej, pre­tože ona si to za­slúži. Ne­do­voľ aby ťa tvoj strach z toho, že ju stra­tíš pri­nú­til po­chy­bo­vať. A hlavne ne­žiarli, keď ne­mu­síš.

zdroj: unsp­lash.com


„Ak mi­lu­ješ kvet, ne­tr­haj ho. Pre­tože ako ho otrh­neš zo­mrie, a už ne­bude tým, čo si mi­lo­val. Takže ak mi­lu­ješ kvet, ne­tr­haj ho. Láska nie je o vlast­není, láska je o oce­není. – Osho

Komentáre