Milí muži dneš­nej doby,

v pr­vom rade sa Vám chcem pred­sta­viť.
Som žena – Váš pro­ti­pól.
Som:
… Tá, ktorá zle­tela z ho­rú­cej Ve­nuše, za­tiaľ, čo vy ste do­le­teli z o čosi chlad­nej­šieho Marsu.
… Tá, ktorá bola vy­ro­bená z Vášho rebra.
… Tá, ktorá je emo­ci­onálna, kým vy ste ra­ci­onálni.
… Tá, ktorá otáča mapu v smere jazdy, hoc ide opačne.
… Tá, ktorá plače pri re­klame na avi­váž alebo ba­nány v ak­cii, pre­tože o týž­deň má svoje dni.
… Tá, ktorá sa s Vami pre­stane roz­prá­vať, keď je na­hne­vaná, hoci jej NIČ nie je.
… Tá, ktorá má v skrini sexi prádlo, no aj tak pri Vás naj­rad­šej spí v sta­rom de­ra­vom py­žame.
…Tá, ktorá na­hne­vaná oznámi, aby ste sa už viac ne­oz­vali a ešte na­hne­va­nej­šia (ne)po­zerá na te­le­fón, ak po­slúch­nete.
… Tá, kto­rej vlasy upchá­vajú od­tok vo vani.
… Tá, ktorá sa s Vami pre­stane roz­prá­vať, pre­tože ste ju mi­nulú noc v sne pod­viedli.
… Tá, ktorá na tú fuchtlu ur­čite ne­žiarli.
… Tá, ktorá Vás chce do­pĺňať, byť Va­šou jem­nej­šou po­lo­vič­kou, dá­mou a spriaz­ne­nou du­šou.

Som ne­do­ko­nalá v mno­hých sme­roch. S ne­spo­čet­ným množ­stvom chýb, ktoré zme­niť mô­žem i s tými, ktoré ne­ovp­lyv­ním.

unsp­lash.com

Milí muži dneš­nej doby,

prečo je dnes tak ťažké nájsť chlapa, kto­rému mô­žem ve­no­vať svoju úctu? Prečo muži dneš­nej doby dob­ro­voľne udupú svoje po­sta­ve­nie v očiach ženy?

Viete vy vô­bec o tom, že ste pre­dur­čení, aby sme Vás ľú­bili? Že ste tí, kto­rým máme chy­tiť ruku, keď sa čo­hosi zľak­neme? A to len preto, lebo len vy máte na svete po­sta­ve­nie byť tými väč­šími, ktorí nás ochrá­nia. Uve­do­mu­jete si, že hoci je dnes v móde eman­ci­pá­cia, tak pri tre­ťom po­hári vína ja, tá sa­mos­tatná žena, ho­vo­rím o vás? S pla­čom, s úsme­vom, no je to znova o Vás?… skrátka, že v na­šom svete ste sú­čas­ťou tak­mer všet­kého? Ste ot­cami že­ni­ných detí. Ste ne­na­hra­di­teľní.

unsp­lash.com

Viete…

ako­koľ­vek by som chcela, ne­mô­žem si vá­žiť muža, ktorý by naj­rad­šej po­čet svo­jich mi­le­niek pí­sal ešte aj do ži­vo­to­pisu v ko­lónke – iné zruč­nosti. Ne­máte radi ženu bez úcty, ktorá je len ľah­kým úlov­kom. Ne­máte radi ženu, kto­rej meno ani ne­poz­náte, no zdie­ľate s ňou ok­rem tak­mer všet­kých te­les­ných te­ku­tín (a iných an­ti­bi­oti­kami lie­čia­cich sa su­ve­ní­rov) aj to na­jin­tím­nej­šie, čo me­dzi mu­žom a že­nou je. Ne­máte takú ženu radi, ne­reš­pek­tu­jete ju, vy­jad­ru­jete sa o nej s po­sme­chom a pri­tom nie ste ni­čím od­lišní. Žena nemá rada, keď má iná rov­naké tričko. Mys­líš, že sa chce chvá­liť s hro­ma­dou ďal­ších tým is­tým chla­pom? Daj mi preto, lacný muž, je­den dô­vod prečo si ťa vá­žiť.

Viete…

Ako­koľ­vek by som chcela, ne­mô­žem si vá­žiť muža, ktorý na so­ciál­nej sieti miesto po­zdravu bez aké­ho­koľ­vek slova, bez toho, aby sme sa po­znali, po­šle fotku svo­jej ma­lej pý­chy. Gra­tu­lu­jem, te­raz viem, že si na­ozaj chla­pec. A ďa­lej? Ak si ča­kal, že po tomto zhr­mo­cem z vlast­ných nôh, tak pre­páč. Po­čul si už o tom, že ženy o bez­cenné veci ne­majú zá­u­jem? Daj mi preto, lacný muž, je­den dô­vod, prečo si ťa vá­žiť.

Viete...

Ako­koľ­vek by som chcela, ne­mô­žem si vá­žiť chlapa, ktorý si svoje se­ba­ve­do­mie bu­duje na po­ni­žo­vaní a ne­šťastí. Chlapa, ktorý svoje ego hladká ru­kou ne­šťast­ných očí ženy. Do­káž čosi viac. Vieš, niečo také, čo ťa na­ozaj spraví vý­ni­moč­ným a dra­hým. Daj mi preto, lacný muž, je­den dô­vod, prečo si ťa vá­žiť.

Viete…

Ako­koľ­vek by som chcela, ne­mô­žem si vá­žiť chlapa, pre kto­rého je se­ba­ľú­tosť od­po­ve­ďou na všetky prob­lémy. Plač nad pa­ná­kom, nad se­bou sa­mým, nad zlým sve­tom, nad kar­mou, ktorá mu snáď vra­cia niečo ešte z mi­nu­lých ži­vo­tov. Áno, mi­lá­čik, si re­in­kar­no­vaný dik­tá­tor – to preto je tvoj ži­vot je­den veľký chaos, preto sa ti ne­darí. Nie je to kvôli tvo­jej le­ni­vosti a ne­zod­po­ved­nosti. Si obeť. Tak ži­vot už mu, pro­sím, toľko ne­ub­li­žuj. Daj mi preto, lacný muž, je­den dô­vod prečo si ťa vá­žiť.

Milí muži dneš­nej doby.

Staňte sa dra­hými.

unsp­lash.com

Staňte sa znova mužmi. Dajte nám šancu spoz­nať ta­kých, akých po­znali naše matky a staré matky. Dajte nám po­cit bez­pe­čia, dajte nám slovo chlapa, ktoré sa do­dr­žuje. Za kaž­dých okol­ností. Keď je zle i vtedy, keď je dobre. Bo­jujte za kraj­šiu bu­dúc­nosť pre svo­jich blíz­kych. Buďte ot­cami pre svoje deti, buďte ot­cami, akých ste si ako deti priali mať. Buďte sil­nými stra­pa­tými bod­liakmi vzbu­dzu­jú­cimi re­špekt, ktorí sa ne­pria­te­ľovi hrdo po­sta­via, nie vy­če­sa­nými kve­tin­kami, kto­rých slová zra­ňujú a je­di­ným rie­še­ním je fotka s hla­vou v ru­kách, sl­zou na líci s čier­no­bie­lym efek­tom… buďte tými, kto­rými ste pre­dur­čení byť.

Buďte naši Mar­so­via a my bu­deme Vaše Ve­nuše. 🙂

Komentáre