Vzťah dvoch naj­lep­ších ka­mo­šiek je uni­kátny a špe­ci­fický. Jedna druhú to­tiž mi­lu­jeme a nie­kedy aj „ne­ná­vi­díme“ zá­ro­veň. V nie­čom sme úplne rov­naké a v inom zas úplne od­lišné. Roz­umieme si bez slov, sme­jeme sa na vti­poch, ktoré ni­kto iný ok­rem nás ne­chápe a ro­bíme si srandu v ten naj­nev­hod­nejší čas. Proste také sme. Nie­kedy si sko­číme do vla­sov a o pár mi­nút sa na tom už svorne sme­jeme. Pá­čia sa nám rov­nakí chlapi, ne­ná­vi­díme rov­naké baby a jedna bez dru­hej si ne­vieme pred­sta­viť svoj ži­vot. 

Aj taký môže byť vzťah naj­lep­ších pria­te­liek. A na­sle­du­júce ob­rázky zo­bra­zujú práve tie naj­ty­pic­kej­šie mo­menty, ktoré za­ží­vajú dve ne­ro­zlučné ka­ma­rátky.

#1 JA: Páči sa, tvoj ko­lá­čik.
     ONA: Oh, taký veľký?!! Roz­rež ho, pro­sím ťa, na po­lo­vicu. 
     JA: Páči sa. 
     ONA: Ďa­ku­jem. 
     JA: Okej, som pri­pra­vená na ďalší kú­sok. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pinks_and_ro­ses

#2 Vy­ba­ve­nie „fil­mo­vej noci“. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#3 KEĎ S TE­BOU TE­LE­FO­NUJE:
KA­MOŠKA:
Ahooj, ako sa máš?
NAJ­LEP­ŠIA KA­MOŠKA: Se­va­a­a­aas, ty trú­ú­úba…

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#4 Nor­málne diev­čatá na párty. / My dve na párty. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#5 DIEV­ČEN­SKÁ NOC: oča­ká­va­nie vs. re­a­lita

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#6 NAJ­LEP­ŠIE KA­MOŠKY: oča­ká­va­nie vs. re­a­lita

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#7 KA­MOŠKA: Idem na rande. 
      JA: Ooooo, su­pe­e­eer.
      JA: – ča­kám na de­taily rande – 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pla­netp­ru­dence

#8 JA: Bu­dem stáť na slnku celý čas, aby som bola krásne čo­ko­lá­dová.
      KA­MOŠKA: Nech­cem sa spá­liť, bu­dem stáť v tieni. 
      – 2 týždne ne­skôr – 
     JA: To­tálne ne­spra­vod­livé….

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: insta: @pinks_and_ro­ses

Komentáre