Nie­kedy prvé rande do­padne skvele a ty ešte 5 ho­dín po­tom lie­taš v ob­la­koch a nie­ktoré…nuž po­me­nej. Časy sa me­nia a to čo bolo ke­dysi pri­ro­dzené sa po­va­žuje za ne­mo­derné. Čo bolo za­ká­zané je úplne bežné. Av­šak nie­ktoré veci ve­dia po­riadne po­ka­ziť prvý do­jem, ktorý je dô­le­žitý.

 1. Ak ma už pri stret­nutí chy­tíš za za­dok

Nie, že by mi to ne­li­cho­tilo a možno pri roz­lú­čení alebo dru­hom rande by to bolo viac v po­hode. Ale ak to uro­bíš už pri zví­taní…. Vô­bec sa ne­po­známe a môže to vy­pá­liť cel­kom trápne. Sa­moz­rejme to ne­platí, ak už danú osobu dobre po­znáte. Ja chá­pem, že vy chlapi ste zvyk­nutí si po­dá­vať ruky a s nami sa „iba ob­jí­mate“, ale môj za­dok za to ne­ob­vi­ňuj.

zdroj: pe­xels.com

2. Keď mi vô­bec ne­po­ze­ráš do očí

A nie, ne­na­rá­žam na to, ak ve­nu­ješ po­zor­nosť na­prí­klad hrud­níku. Skôr mám na mysli ner­vózne oší­va­nie, po­ze­ra­nie si na nohy, na nechty, do mo­bilu. Ne­mysli si, že ja z nášho rande nie som ner­vóza. Te­raz mi nie je jasné, či si ner­vózny alebo ťa k smrti nu­dím. Sťa­žu­ješ nám to obom. V očiach sa vraj ukrýva pravda a ak si na teba mám spra­viť ná­zor, po­tre­bu­jem ich vi­dieť.

3. Nič mi o sebe ne­po­vieš a celý čas ne­cháš ho­vo­riť mňa

Ja si veľmi ce­ním, že sa o mňa zau­jí­maš. A ako ego­cen­tričku ma to aj cel­kom teší. Lenže ak si vtipné i vážne his­torky vy­mie­ňame na­vzá­jom, lep­šie sa spo­známe. Ak ho­vorí iba je­den, nič sa o tom dru­hom ne­doz­vie, takže vlastne ani ne­vie, či chce aj to druhé. Ne­boj sa ma pre­ru­šiť a niečo mi o sebe po­ve­dať. Mňa to na­ozaj zau­jíma.

4. Po­zveš ma do kina a po celý čas na mňa uprene hľa­díš

Ak sa na seba ob­čas po­zrieme, usme­jeme sa na seba, po­šep­káme si niečo, je to v po­riadku. Ak na mňa ob­čas hľa­díš a ja si to uve­do­mím, je to vlastne milé. Lenže ak na mňa hľa­díš po celý čas, za­čneš ma tým na­ozaj zner­vóz­ňo­vať. Pre­sta­nem mať po­cit, že sa na mňa po­ze­ráš, lebo sa ti pá­čim. Skôr za­čnem uva­žo­vať, aký veľký je môj nos z pro­filu a či mi po ra­mene ne­le­zie pa­vúk.

zdroj: unsp­lash.com

5. Meš­káš na rande

Dobre, ruku na srdce, komu sa to ešte ne­stalo. Ak ma však včas ne­upo­zor­níš a ne­cháš ma ča­kať na­ozaj dlho, na­štveš ma.

6. Ne­máš ni­jaké džen­tl­men­ské ná­vyky

Ne­ča­kám, že na rande pri­kvit­neš s bon­bo­ni­é­rou, ky­ti­cou a v saku. Ne­mu­síš mi ani od­sú­vať sto­ličku a brať ka­bát. Ne­pot­re­bu­jem ani aby si do­ko­nale ovlá­dal všetky te­lové pro­cesy. Ale som žena a chcem sa tak pri tebe aj cí­tiť. Ženy sú de­tai­lis­tky a ve­dia oce­niť i na­ozaj­stné drob­nosti. Chcem sa pri tebe cí­tiť žia­daná a vý­ni­močná.

Cie­ľom článku je skôr po­ba­viť ako ura­ziť. Snáď sa vám pá­čil. Dr­žím prsty, nech je to ďal­šie rande ako vy­stri­hnuté z ro­mánu. Nie­kedy si aj ne­vy­da­rené rande za­slúži druhú šancu, na to ne­za­bú­dajte!

Komentáre