Každý z nás má z času na čas ná­ladu pod psa. A práve vtedy je dô­le­žité ve­dieť, ako sa z nej čo naj­rých­lej­šie do­stať. Pri­ná­šame ti zo­znam miest, kde by si sa mala vy­brať, keď sa cí­tiš na­ozaj smutná. A to všetko na zá­klade zna­me­nia, v kto­rom si na­ro­dená.

Ba­ran

Po­tre­bu­ješ sa po­riadne od­via­zať. Preto by si mala zvo­liť ne­jakú dobrú party, kon­cert alebo ho­ci­jaké iné miesto, kde zo seba vy­tan­cu­ješ vše­tok tvoj smú­tok. En­dor­fíny dievča!

Býk

Kľú­čom k tvojmu šťas­tiu je po­te­še­nie všet­kých zmys­lov. Naj­lep­šie bude keď sa vy­be­rieš nie­kde do krás­neho parku, či na lúku, kde si do­ká­žeš vy­chut­nať vôňu kve­tov, zvuky prí­rody a nád­herný po­hľad.

Blí­že­nec

Stačí si uve­do­miť, že svet plný vecí, ktoré mô­žeš stále ob­ja­vo­vať. Zájdi si do kniž­nice alebo kníh­ku­pec­tva a od­nes so se­bou nové in­for­má­cie o ve­ciach, ktoré ťa zau­jí­majú. Na­plň svoju my­seľ no­vými prí­behmi, ve­do­mos­ťami a snami.

Rak

Pre teba je naj­lep­šie pre­čkať svoju zlú ná­ladu v po­hodlí do­mova. Za­le­zená nie­kto doma pod pe­ri­nou, ob­klo­pená ro­di­nou a najb­liž­šími pria­teľmi. Práve toto je lie­kom na tvoj smú­tok.

Lev

Tvoj naj­lepší pria­teľ je presne to, čo v čase naj­väč­šieho smútku po­tre­bu­ješ. A je úplne jedno kde sa na­chá­dza, hlavné je, že  bu­deš s ním. Tak zo­dvihni te­le­fón a ute­kaj za ním.

Panna

Pro­duk­ti­vita. To je tvoje heslo, a aj keď máš zlý deň naj­lep­šie ho za­že­nieš prá­cou. Do­ká­žeš sa do nej po­no­riť na­toľko, že úplne za­bud­neš na svoje prob­lémy. Práca ťa robí spo­koj­nou.

Váhy

Keď sa cí­tiš na­ozaj pod psa, do­praj si čas pre seba. Choď na­ku­po­vať, zájdi na ma­ni­kúru alebo si bež od­dých­nuť do well­ness. Trošku sa roz­maz­ná­vaj a bude ti lep­šie.

Škor­pión

Mu­síš sa vy­brať na miesto, kde sa stie­raju roz­diely me­dzi sve­tom, ktorý vy­tvo­rili ľu­dia a prí­ro­dou. Naj­lep­ším pre teba bude les alebo hory. Po­cí­tiš pre­po­jene, ktoré ti pri­ne­sie po­koj a duši.

Stre­lec

In­te­lek­tu­álna sti­mu­lá­cia je presne to, čo po­tre­bu­ješ, keď si smutná. Mú­zeum, fi­lo­zo­fia a his­tó­ria do­kážu po­hla­diť tvoje zmysli na­toľko, že zo svo­jej mysli vy­tla­číš všetky ne­ga­tívne po­city.

Ko­zo­ro­žec

Máš rada, keď sa mô­žeš roz­ví­jať a učiť sa niečo nové. Tvoj smú­tok ti po­môže pre­ko­nať ne­jaký kurz va­re­nia, cu­dzieho ja­zyka alebo ho­ci­čoho iného, čo ťa zau­jíma a obo­hatí.

Vod­nár

Po­tre­bu­ješ strá­viť čas osa­mote. Zá­ro­veň však mu­síš ro­biť niečo, čo po­hladí tvoju dušu. Naj­lep­ším  spô­so­bom je plá­va­nie. Ako náhle sa po­no­ríš pod vodu, vše­tok svet okolo teba zmizne.

Ryby

Po­tre­bu­ješ sa do­stať to úplne inej re­a­lity. Preto by si sa mala vy­brať práve do kina. Film pre­mie­taný na veľ­kom plátne ťa do­kážu vtiah­nuť do deja na­toľko, že úplne za­bud­neš na to, čo ťa trá­pilo.

Zdroj: eli­te­daily.com

 

Komentáre