Do­vo­lenka je pre nás akýmsi lu­xu­som. Lu­xu­som na čas, kedy si mô­žeme vy­chut­nať čo máme radi a ako máme rady. Tak prečo si ju ne­vy­brať na náš vkus?

Čo si však naj­skôr mu­síš zo­brať zo se­bou je dobrá ná­lada a pô­ži­tok na celý ži­vot. Máš rada vin­tage štýl? Tú­žiš po dob­rej káve s vy­lo­že­nými no­hami a ve­čer­ným drin­kom? Mesto Ko­šice spája všetko do­kopy. Veď po­súď sama.

zdroj: pe­xels.com

Na za­čia­tok si každá z nás vy­berá des­ti­ná­ciu, kde si to do­slova užije. Kde si vy­chutná kávu, víno, vy­chutná a zre­la­xuje svoje telo. Dá si do tela, od­re­a­guje sa, spozná no­vých ľudí, alebo je v po­sta­vení in­kog­nita, kde chce byť sama so se­bou. Pop­ravde naj­viac si ju vy­chut­ná­vame po boku svo­jej po­lo­vičky.

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou je aj uby­to­va­nie a spô­sob, kde strá­vime nád­herné chvíle s ním. Ak si mi­lov­níč­kou vin­tage štýlu, ba priam by si chcela byť uby­to­vaná celý po­byt v tomto štýle mám pre teba po­nuku. Urob si nád­herný po­byt vo Vila Ter­rasse, ktorá ti dodá po­hod­lie, lu­xus i kom­fort. Ho­tel má ná­dych fran­cuz­skej ob­lasti Pro­vence, je po­sta­vený z dreva, bie­lych tra­ver­tín a kla­sic­kej pá­le­nej tehly.

zdroj: unsp­lash.com

Pred­staví ti sta­ro­žit­nosť kto­rou ťa roz­hodne očarí. Môžeš sa cí­tiť ako krá­ľovná, pre­tože tento ho­tel za to za­ru­čene stojí. Je krásny, pô­vabný, presne taký aký by mala žena na do­vo­lenke as­poň raz za ži­vot za­žiť. Po tomto po­byte bu­deš plná bla­ho­bytu, plná spo­koj­nosti, elánu a chuti do ži­vota. Po­núka ti well­ness, rôzne pro­ce­dúry.

Mô­žeš si uro­biť je­di­nečnú do­vo­lenku priamo v Ko­ši­ciach, kde ťa čaká fon­tána, nie­koľko pa­mia­tok, tu­ris­tic­kých zau­jí­ma­vostí. Je nie­koľko mož­ností ako si spes­triť po­byt a do­vo­lenku práve v tomto meste. Mô­žeš ju za­čať prí­jem­ným po­by­tom po meste Ko­šice s ve­čer­ným drin­kom pri fon­táne a prí­jem­ným uby­to­va­ním vo Vile.

Ak si tro­cha aj dob­ro­druž­kou a máš rada dob­ro­druž­stvo, hory, stačí ak na­sme­ru­ješ a vy­be­rieš si tebe vhodnú trasu s krás­nym vý­hľa­dom a po jej zdo­laní sa ocit­neš v ná­ručí svojho mi­lá­čika s drin­kom v ruke a vy­lo­že­nými no­hami, alebo nie­kde vo well­ness, pre­tože to my ženy mi­lu­jeme.

Ko­šice ti po­nú­kajú viac ako si mys­líš. Prečo ne­pod­po­riť naše Slo­ven­sko a ne­vy­chut­nať si do­vo­lenku u nás. Veď predsa tu sme doma.

Máme množ­stvo krás­nych miest, pa­mia­tok, nád­hernú prí­rodu a skvosty, ktoré treba len ob­ja­vo­vať.

Komentáre