Praha je mesto plné úžas­ných a ob­di­vu­hod­ných pa­mia­tok, ne­za­bud­nu­teľ­ných zá­žit­kov, pre­bde­ných nocí, útul­ných ka­viar­ni­čiek, spl­ne­ných snov. Ok­rem iného je však aj mes­tom s mno­hými ná­kup­nými cen­trami, ktoré ocení ne­jedna fas­hion ma­niačka. Chcem Ťa zo­brať so se­bou do šty­roch mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších, z kto­rých som ešte ni­kdy (na­ozaj ni­kdy!) ne­vyšla s pl­nou pe­ňa­žen­kou a prázd­nymi ru­kami.

 

1.Pal­la­dium Praha

Pal­la­dium je tak­mer až le­gen­dár­nym ná­kup­ným cen­trom. Je naj­star­ším, čo je vidno aj na jeho di­zajne. Na­chá­dza sa priamo na za­stávke metra Ná­městí Re­pub­liky, takže sa k nemu do­sta­neš až zá­zračne jed­no­du­cho. Z ob­cho­dov, ktoré sú môjmu srdcu najb­liž­šie sú tu na­prí­klad Tom Tai­lor, La­coste, Re­ser­ved, H&M, Gant, Mango, Pro­mod, Pietro Fi­lipi či Gu­ess. Koz­me­tiku si vždy od­ne­siem z ob­cho­dov ako Ma­nu­fak­tura, Yves Ro­cher, MAC Cos­me­tics, Sep­hora či Lush, ktorý je v Prahe ne­uve­ri­teľne po­pu­lárny. A je­dinú pre­dajňu má v Pal­la­diu. Po dob­rých ná­ku­poch, keď už tvoja pe­ňa­ženka zíva práz­dno­tou, mô­žeš do­biť ba­terky na­prí­klad v Nord­see alebo Ma­ka­kiko. A keď bu­deš od­chá­dzať, ne­za­bud­nite si na cestu kú­piť Star­bucks.51dec00cc92617034d8a0547c9230a2d

foto: pin­te­rest.com

2.Met­ro­pole Zli­čín

Toto ná­kupné cen­trum je po­koj­nej­šie a tich­šie ako Pal­la­dium, ktoré je pre­pl­nené aj kvôli tu­ris­tom. (Práve kvôli tu­ris­tom, ktorí si len ob­ze­rajú vý­klady kým vonku prší sa v ňom ne­na­ku­puje ide­álne.) Je tak tro­chu mo­jou srd­cov­kou. Má veľmi vý­bornú po­lohu ak ne­máš k dis­po­zí­cii auto, keďže sa na­chá­dza na za­stávke metre Zli­čín. (Praž­ské ná­kupné cen­trá sú veľmi dobre stra­te­gicky umiest­nené!) Ob­chody, ktoré v Met­ro­pole Zli­čín mu­síš po­riadne pre­hra­bať sú ur­čite Bush­man, De­si­gual, H&M, Gant, Lin­dex, Mango, s.Oli­ver, Pro­mod, Re­ser­ved či Vero Moda. Dobrú koz­me­tiku náj­deš vo Flor­mare, v Ma­nu­fak­ture, Sep­hore či Yves Ro­cher. Na­jesť sa choď na­prí­klad do Ugo­vej Sa­la­te­rie, Sushi No­od­les alebo si daj as­poň Fro­gurt – fresh fro­zen yo­gurt. Vy­kašli sa as­poň na je­den deň na tú di­étu.pexels-photo-25641foto: pe­xels.com

3.Cen­trum Cho­dov

Cen­trum Cho­dov je naj­väč­šie ná­kupné cen­trum v Prahe. Tiež sa na­chá­dza na za­stávke metra, kon­krétne je to za­stávka Cho­dov. Ak si pravá fas­hion ma­niačka, ktorá mi­luje veľké a zvučné módne značky, toto miesto bude pre Teba ta­kým ma­lým ne­bom na zemi. Na­chá­dzajú sa tu ob­chody ako Mi­chael Kors, Aldo, Ar­mani Je­ans, Gant, Gu­ess, Met, ale aj bežné re­ťazce ako Or­say, Re­ser­ved, či Tally We­ijl. Ak zbož­ňu­ješ koz­me­tiku, ani ná­ho­dou ne­vy­ne­chaj In­glot, MAC Cos­me­tics, PUPA Mi­lano. Sa­moz­rejme, že aj tu si mô­žeš dať niečo dobré do bruška (vy­hlad­nutá  po ná­roč­ných ná­ku­poch) na­prí­klad v UGO­vej Sa­la­te­rii, alebo zájdi na úžasné sushi Kobe. Je na­ozaj bož­ské! Do­vo­lím si tvr­diť, že naj­lep­šie v Prahe.foto: pin­te­rest.com

4. Cen­trum Černý most (CCM)

Po­sledné z mo­jich ob­ľú­be­ných ná­kup­ných cen­tier sa tiež na­chá­dza na sta­nici metra, toto kon­krétne na za­stávke Černý most, ktorá je ok­rem iného aj pre­stup­nou za­stáv­kou na au­to­bu­sové spoje. Do­ko­nalá po­loha! Jeho ob­rov­skou vý­ho­dou (as­poň pre mňa) je, že sa hneď vedľa na­chá­dza Ikea. Me­dzi moje ob­ľú­bené ob­chody patrí Gant, Kara, Lin­dex, Pietro Fi­lipi, Mango alebo Pro­mod. Koz­me­tiku na­kú­piš ur­čite na­prí­klad v PUPA Mi­lano, Do­ug­lase, alebo v zná­mej Sep­hore. Niečo dobré pod zub si daj v re­štau­rá­cii s čes­kými špe­cia­li­tami Šmak.foto, co­ver foto: pin­te­rest.com

Komentáre