Po­znáš po­cit, kedy chceš od­ísť nie­kam ďa­leko preč od všet­kých a uží­vať si len samu seba? Tu je nie­koľko mož­ností ako strá­viť chvíľu sama so se­bou ako cu­dzinka vo svo­jej koži. Ak roz­mýš­ľaš, kam by si chcela ísť toto leto, po­nú­kam ti nie­koľko kra­jín, ktoré ťa oslo­via.

Ne­exis­tuje lepší spô­sob, ako osla­vo­vať je­di­neč­nosť na vý­lete sama alebo s tvo­jimi pria­teľ­kami. Dodá ti to mož­nosť uvoľ­niť sa, do­zve­dieť sa o sebe a možno do­konca spl­niť ďal­šie vý­znamné ciele a pre­ko­nať samú seba.

zdroj: pe­xels.com

„Mys­lím, že veľa žien sa bojí ces­to­vať osa­mote, pre­tože im bolo po­ve­dané, že to nie je možné, alebo nie je to bez­pečné,“ po­ve­dal Bustle ve­dúci pro­duk­to­vého a di­zaj­nér­skeho a od­bor­ného vý­tvar­ného a tu­ris­tic­kého experta spo­loč­nosti Hos­te­lworld Breffni Hor­gan.

„Ne­ne­chajte sa za­sta­viť, ak plá­nu­jete roz­umne a na­sta­víte svoju my­seľ na ces­to­va­nie, uspe­jete a zme­níte svoj ži­vot. „Zis­títe, že bu­dete tvo­rivo in­špi­ro­vaná, to je všetko pravda, ale len ak máte šancu na in­di­vi­du­álne ces­to­va­nie a ob­ja­vo­va­nie vý­ziev, ktoré sa ne­vy­hnutne ob­ja­via po­zdĺž cesty.“

Ne­mu­síš ces­to­vať sama – mô­žeš ces­to­vať s pria­teľmi alebo sku­pi­nou pria­te­ľov a je prav­de­po­dobné, že po vý­lete si bu­dete bližší. Tu je nie­koľko miest na ces­to­va­nie v sa­mote, alebo s pria­teľmi.

Ibiza, Špa­niel­sko

Ne­exis­tuje miesto ako Ibiza na oslavu jed­noty. Ak hľa­dáš vý­let, exis­tujú ne­ko­nečné mož­nosti na sláv­nych os­tro­voch, ako sú Am­né­zia a Ushu­aia. A ak by si rad­šej zo­stala osa­mote, mô­žeš pre­skú­mať oceán lo­ďou. Ak chceš byť v cen­tre ak­cie, po­byt v Playa d’en Bossa v ce­novo do­stup­nom ho­teli, ako je Club Can Bossa, len kú­sok od pláže je stvo­rený pre ženu zbož­ňu­júcu ak­cie.

zdroj: pin­te­rest.com

San Fran­cisco, Ka­li­for­nia

Pre­chádzka v San Fran­ciscu je samo o sebe dob­ro­druž­stvo. Ob­lasti sú tak od­lišné, majú nie­len vlastné kul­túry, ale aj svoje vlastné mik­ro­klímy. Ok­rem toho, že si mô­žeš vy­chut­nať vý­ni­močnú ar­chi­tek­túru, vy­ra­ziť si po le­soch do parku Gol­den Gate, plá­vať na Ocean Be­ach, jesť ta­cos v Mi­sii a ísť na po­é­ziu. A ak si žena, ktorá má zá­u­jem o da­to­va­nie mu­žov, San Fran­cisco Bay Area má jednu z naj­lep­ších po­me­rov mu­žov k že­nám v kra­jine. Možno práve tu náj­deš svojho vy­sní­va­ného, hlavne keď ťa pri­ťa­hujú muži inej ná­rod­nosti.

zdroj: pin­te­rest.com

Las Ve­gas, Ne­vada

Čo sa deje vo Ve­gas, môže zo­stať vo Ve­gas. Me­dzi svo­jimi ka­sí­nami a noč­nými klubmi a nad­pri­ro­dze­nými ho­telmi je Ve­gas rov­nako ako det­ské ih­risko pre do­spe­lých. Ak chceš zís­kať všetky tieto vý­hody sú v jed­nej bu­dove, po­byt v sláv­nom ho­teli / ka­síne Ca­e­sars Pa­lace. Ne­vada ako kra­jina striebra a di­vo­kých koní ti po­núka množ­stvo sla­ných ja­zier, hl­bo­kých ka­ňo­nov. Po nav­ští­vení tejto kra­jiny si mô­žeš po­ve­dať, že si bola na chvíľu „Las Ve­gan,“ oby­va­teľ­kou Las Ve­gas. Keď mi­lu­ješ hory a hoj­dačky práve Las Ve­gas  z vr­cholu hory Red Moun­tain ti po­núka v je­di­neč­nej hoj­dačke drob­rod­ruž­stvo o akom sní­vaš.

zdroj: pin­te­rest.com

Miami, Flo­rida

Miami je ta­viaci hr­niec, od brid­li­co­vých brán Wyn­wo­odov po tra­dičné ku­bán­ske jedlá a ci­gary Little Ha­vana. Je pravda, že veľa sin­gle žien sa roz­hodne zo­stať v South Be­ach, kde môžu strá­viť celý deň, le­ňo­šiť na pláži a tan­co­vať noc v klu­boch ako Ba­se­ment. Ak chceš byť blízko k týmto at­rak­ciám, po­byt v ho­teli Ga­tes je tým naj­lep­ším. Vy­chut­naj si me­xické jedlo v ho­teli Aga­ve­ros Can­tina alebo roz­maz­ná­vať sa v lu­xus­nej izbe ho­tela Nobu a vy­chut­naj si jeho slávnu ja­pon­skú ku­chyňu je kom­for­tom pre slo­ven­skú ženu.

Na dru­hom mieste mô­žeš do­priať kú­peľný deň s je­di­neč­nými pro­ce­dú­rami, ako je Nobu Zen alebo ja­pon­ská hod­vábna ma­sáž, ktorá ťa priam zno­vuz­rodí. Ak mi­lu­ješ lu­xus, chceš byť roz­maz­ná­vaná a od­pú­taná od kaž­do­den­ného šia­len­stva stačí ak si do­pra­ješ a vy­ra­zíš na cestu.

zdroj: pin­te­rest.com

Can­cum, Me­xiko

Can­cum je mi­lov­ní­kom tu­ris­tov. Ak hľa­dáš di­vokú jazdu, rada pre­ko­náš pre­kážky, ne­exis­tuje miesto ako Can­cun. Pre lu­xusnú do­vo­lenku si mô­žeš vy­chut­nať ba­zény, rauty a kú­peľné pro­ce­dúry v ho­teli Hard Rock. Ak si faj­nová, zbož­ňu­ješ vodu po­tom si mô­žeš za­plá­vaj v „sexy ba­zéne“ a tan­co­vať celú noc na vr­chole po­ku­še­nia. Mesto je nie­len známe pre svoje stre­diská. Mô­žeš na­zrieť do pod­mor­ského mú­zea či pre­skú­mať ma­yské zrú­ca­niny v ar­che­olo­gic­kej zóne El Rey.

zdroj: pin­te­rest.com

Am­ster­dam, The Ne­ther­lands

Mnoho tu­ris­tov mi­luje Am­ster­dam za krásu ulíc a ot­vo­re­nosť oby­va­te­ľov. Je ľahké spoz­nať no­vých ľudí v noč­ných klu­boch a ka­viar­ňach mesta. Alebo si pre­na­jať bi­cy­kel, či loď a pre­skú­mať slávne ulice a ka­nály sláv­neho Am­ster­damu. Bez ohľadu na to, aký je tvoj roz­po­čet, mô­žeš nájsť per­fektnú izbu v ho­teli Lloyd, ktorá je dobre osvet­lená pre uby­to­va­ných žen­ských ces­tu­jú­cich. Ak si srd­com dob­ro­druh Am­ster­dam je pre teba priam stvo­rený.

zdroj: pin­te­rest.com

Bu­e­nos Ai­res, Ar­gen­tína

Bu­e­nos Ai­res je známy svo­jimi pria­teľ­skými a často ko­ket­nými ľuďmi. V tejto kra­jine náj­deš ra­dosť, zá­bavu a smiech. Aj keď bu­deš ces­to­vať sama, ani si ne­uve­do­míš že si cu­dzinka. Jed­no­du­cho ak máš rada zá­bavu, vá­šeň, ta­nec, dlhé ve­čere pri po­háre vína Bu­e­nos Ai­res bude pre teba priam žia­dú­cou kra­ji­nou. Po ho­do­vaní na ne­skorú ve­čeru a pití vína sa ľu­dia vy­dajú do klu­bov, aby tan­co­vali tango. Mô­žeš vi­dieť tango show aj na ulici. Po­čas dňa mô­žeš na­ku­po­vať na San Telmo trhu alebo v Pa­lerme Soho.

zdroj: pin­te­rest.com

Svoju do­vo­lenku a des­ti­ná­ciu si mô­žeš vy­brať na zá­klade toho, čo ťa naj­viac láka. Po nav­ští­vení tejto či inej kra­jine tvoj ži­vot bude ak­tív­nejší. Av­šak riaď sa tý­mito tipmi, aby si zo­stala v bez­pečí. Bude to tvoja skú­se­nosť v ži­vote na ktorú ni­kdy ne­za­bud­neš. Len ces­tuj a ne­chaj sa uná­šať krá­sou a je­di­neč­nos­ťou kra­jiny, ktorá ťa po­hltí.

Komentáre