Ja­nuár: 

Tvoje am­bí­cie a silná pra­covná na­sa­de­nosť je jed­nou z tvo­jich naj­lep­ších vlast­ností, ale spô­sob, akým sa za­mi­lu­ješ v roku 2018 je cel­kom od­lišný. Za­mi­lu­ješ sa do úpl­ného pa­ra­doxu tvojho typu muža. Za­ži­ješ stret­nu­tie s nie­kým, kto ti pri­po­me­nie že ne­treba len pra­co­vať a pra­co­vať, ale treba žiť a uží­vať si ži­vot, lásku, ro­dinu a pria­te­ľov.

Feb­ruár:

Ne­oča­ká­vaj, že sa za­mi­lu­ješ do osoby, na ktorú prvú uká­žeš a s kto­rou to pôjde ľahko. Bude to nie­kto, kto bude pre teba vý­zva, od koho ne­bu­deš ve­dieť čo ča­kať, ale na dru­hej strane bu­deš mať jeho veľkú oporu a bude tvo­jim hr­di­nom.

Ma­rec: 

V roku 2018 sa za­mi­lu­ješ do nie­koho, kto si ťa bude ko­nečne vá­žiť, kto sa bude o teba ve­dieť po­sta­rať a ne­bu­deš sa cí­tiť vy­uží­vaná. Takže, keď stret­neš osobu, ktorá ťa bude vi­dieť ako šťastnú a skvelú ženu, ne­odo­žeň ju od seba.

zdroj: pe­xels.com

Ap­ríl: 

V roku 2018 sa ocit­neš ko­nečne vedľa nie­koho, kto sa cíti rov­nako ako ty. Kto ti dá po­cit, že ste na jed­nej vlne. Zo­sú­la­díte sa v kaž­dom smere. Či už v hudbe, hu­more, jedle alebo kul­túre. Bu­deš sa cí­tiť vý­ni­močne.

Máj:

Ak stret­neš nie­koho, kto je silno mo­ti­vo­vaný, sú­stre­dený, ne­us­tále ces­tuje, má sny, ktoré si chce spl­niť a ciele, ktoré chce do­siah­nuť, zo­staň s ním. V mi­nu­losti si to­tiž za­žila pár vzťa­hov, ktoré boli veľmi ste­re­otypné a nudné a tento ťa pre­be­rie znova k ži­votu.

Jún: 

V roku 2018 sa ocit­neš vo vzťahu, aký si vždy chcela. S oso­bou, ktorá je milá a jemná bez toho, aby si sa cí­tila znu­dená alebo ne­zau­jí­mavá. Bude to nie­kto, kto bude chá­pať, že aj na­priek tvojmu zmyslu pre hu­mor vieš byť vážna a cit­livá žena. Bu­deš sa s ním môcť po­roz­prá­vať o ho­ci­čom a ni­kdy to ne­stratí is­kru.

zdroj: pe­xels.com

Júl:

Ako pria­teľ­ská po­vaha ne­bu­deš mať prob­lém nad­via­zať v roku 2018 kon­takt s no­vými ľudmi, ale dá­vaj si po­zor. Ne­za­mi­luj sa hneď ale rad­šej po­maly a s člo­ve­kom, pri kto­rom sa bu­deš od za­čiatku cí­tiť úplne po­hodlne a na­bitá ener­giou.

Au­gust: 

Bu­deš mu­sieť skon­čiť ka­pi­tolu o láske s oso­bou, s kto­rou ten vzťah dlho stag­nuje a po­ob­ze­rať sa po nie­kom, kto ti bude dô­ve­ro­vať, re­špek­to­vať a tak­tiež kto bude pre teba vý­zvou.

Sep­tem­ber: 

V roku 2018 sa za­mi­lu­ješ do nie­koho, pri kom bu­deš môcť byť emo­tívna a cit­livá viac, ako pri nie­kom inom. Náj­deš nie­koho, kto bude pre teba ris­ko­vať všetko, len aby si sa cí­tila šťastne.

zdroj: pe­xels.com

Ok­tó­ber: 

Ocit­neš sa vo vzťahu s nie­kým, kto je se­baistý, se­bes­tačný a má zdravé se­ba­ve­do­mie. Bude ťa po­vzbu­dzo­vať k tomu, aby si išla vlast­nou ces­tou, bude ťa pod­po­ro­vať v tvo­jich snoch a ak sa obi­dvaja bu­dete sna­žiť, môže to byť ten pravý.

No­vem­ber: 

V roku 2018 sa za­mi­lu­ješ do člo­veka, s kto­rým bu­deš na rov­na­kej úrovni a na rov­nako na­la­de­nej vlne. Táto osoba sa bude ko­nečne cí­tiť tak, že s te­bou môže dr­žať krok a na­vzá­jom sa bu­dete do­pl­ňo­vať.

De­cem­ber: 

Za­mi­lu­ješ sa do člo­veka, ktorý sa bude chcieť do­stať do tvo­jej duše hl­b­šie a hl­b­šie. Do nie­koho, kto ob­ráti tvoj svet hore no­hami tým naj­lep­ším spô­so­bom a za­ži­ješ s ním ne­spú­tané dob­ro­druž­stvá a chvíle plné hu­moru.

Komentáre