S po­ma­ličky blí­žia­cimi sa tep­lej­šími me­siacmi sa čo­raz viac pre­daj­cov ko­mu­nit­ného po­du­ja­tia Bur­zobl­šák bude v prí­pade pek­ného po­ča­sia pre­sú­vať aj do von­kaj­ších pries­to­rov. A aby táto ru­ži­nov­ská ak­cia ne­bola vždy o tom is­tom, ok­rem zau­ží­va­ných pre­daj­cov, ak­ti­vít a zbie­rok si or­ga­ni­zá­tori pre svo­jich náv­štev­ní­kov pri­pra­vili aj nie­koľko no­vých „vy­chy­tá­vok“.

Ne­viete o čom je reč?

Vy ste o Bur­zobl­šáku ešte ne­po­čuli? Čí­tajte a do­zviete sa! Alebo sa jed­no­du­cho zú­čast­nite a uvi­díte. Bur­zobl­šák je ko­mu­nitné po­du­ja­tie, ktoré sa s me­sač­nou pra­vi­del­nos­ťou usku­toč­ňuje v pries­to­roch Zá­klad­nej školy Pavla Mar­ce­lyho na Drie­ňo­vej ulici. Jeho hlav­ným cie­ľom je re­cyk­lá­cia sta­rého ob­le­če­nia alebo iného úžit­ko­vého ma­te­riálu za úče­lom ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia, ale aj or­ga­ni­zá­cia zbie­rok pre zvie­ra­cie útulky a cha­ri­ta­tívne or­ga­ni­zá­cie. V pod­state ide o ori­gi­nálny blší trh, kde si každý náv­štev­ník, či už je to žena, muž, dieťa, tí­ne­džer alebo dô­chodca, nájde prí­jemný spô­sob, akým strávi prvú so­botu v me­siaci svoj deň.

zdroj: TS Bur­zobl­šák

S prí­cho­dom tep­lej­šieho po­ča­sia sa po­stupne mení aj sor­ti­ment jed­not­li­vých pre­daj­cov.

Ka­báty vy­s­trie­dajú pre­chodné bun­dičky či túto se­zónu mi­mo­riadne trendy ba­lo­ňáky. Ťaž­ko­pádne čižmy na­hra­dia pol­to­pánky. Čiapky, šály a ru­ka­vice mô­žete od­lo­žiť vy­soko do skrine. A na­miesto nich si rad­šej vy­brať zo ši­ro­kej po­nuky krás­nych, ručne vy­rá­ba­ných do­pl­n­kov v po­dobe rôz­no­fa­reb­ných ná­uš­níc alebo vzduš­ných ša­tiek. Ak aku­rát vy ne­pat­ríte do sku­piny sho­pa­ho­li­čiek so zá­ľu­bou v ku­po­vaní ob­le­če­nia, ne­zú­fajte. Bur­zobl­šák aj na­ďa­lej môže byť mies­tom, kde si za vý­hodné ceny na­kú­pite množ­stvo hand­made vý­rob­kov do do­mác­nosti a vaše po­lo­vičky tre­bárs ne­jakú platňu od ob­ľú­be­nej ka­pely.

Ak by ste za­tú­žili po spo­mienke na mi­mo­riadnu uda­losť nav­ští­ve­nia Bur­zobl­šáku alebo chceli pris­pieť na útu­lok Za­tú­lané psíky Šaľa, k dis­po­zí­cii pre vás bude stá­nok Bur­zobl­šáku, kde si mô­žete za­kú­piť tašku, od­znak, mag­netku alebo aj hrn­ček. Or­ga­ni­zá­tori ne­us­tále mys­lia na svo­jich náv­štev­ní­kov, preto obo­ha­tili po­nuku svo­jich uni­sex tri­čiek s ori­gi­nál­nymi ná­pismi aj o žen­skejší strih. Ak ste teda váš­nivý „Dog­lo­ver“ alebo „A per­son your dog thinks you are“, „Ne­máte si čo ob­liecť“, ale „Shop­ping is che­a­per than psy­chiat­rist“, prí­padne váš ka­ma­rát, muž či pria­teľ „Ne-znáša na­ku­po­va­nie“, Bur­zobl­šák je pre vás ide­ál­nou for­mou ako usku­toč­niť ná­kup v po­dobe „Sa­mých dob­rých vecí“.

zdroj: TS Bur­zobl­šák

Aké no­vinky vás tento me­siac na Bur­zobl­šáku ča­kajú?

Už aj tak bo­hatý sor­ti­ment bol obo­ha­tený o v sú­čas­nosti mi­mo­riadne ob­ľú­benú a vy­hľa­dá­vanú prí­rodnú koz­me­tiku. Pre DIY bo­ta­ničky, záh­rad­ká­rov a do­má­cich ku­ti­lov má blší trh veľmi dobrú správu. V po­nuke to­tižto budú aj zau­jí­mavé rast­liny. Na­prí­klad také ria­so­gule, kto­rých pes­to­va­nie nie je ani zďa­leka ná­ročné. Bur­zobl­šák tak po­núka mož­nosť, ako si pro­stred­níc­tvom tejto exo­ticky pô­so­bia­cej ria­so­vi­tej rast­liny vy­tvo­riť zau­jí­mavú de­ko­rá­ciu do vášho ak­vá­ria.

zdroj: TS Bur­zobl­šák

„Ori­gi­nál je len je­den“ a veľa o ňom vie aj umel­kyňa Pau­lína. Jej ručne vy­ro­bené hrn­čeky, šálky, misky a čaj­níky sú jas­ným od­ra­zom kva­lity tohto eventu. Po­lin je spo­je­ním do­ko­na­lého opti­mis­tic­kého di­zajnu, s ná­dy­chom ľu­do­vej fa­reb­nosti ref­lek­tu­jú­cej ra­dosť zo ži­vota. V ruš­nom mest­skom pro­stredí pl­nom zhonu vám ur­čite padne vhod nie­ktorý z pro­duk­tov od tejto mi­mo­riadne kre­a­tív­nej mla­dej umel­kyne. Na­vyše, za­kú­pe­ním vý­rob­kov od Po­lin ta­kisto pris­pe­jete na po­moc zvie­rat­kám.

zdroj: TS Bur­zobl­šák

Nie­koľko zmien na­stalo aj v cha­ri­ta­tív­nej čin­nosti Bur­zobl­šáku. Za me­siac ma­rec sa v rámci ko­mu­nit­ného po­du­ja­tia po­da­rilo vy­zbie­rať úc­ty­hod­ných 161€ pre Za­tú­lané psíky Šaľa. Zbierka ale ne­končí. Práve na­opak! Po­kra­čuje až do konca bur­zobl­šá­kov­skej se­zóny, teda do konca júna 2018. No­vinky v rámci cha­ri­ta­tív­nej čin­nosti ne­za­os­tá­vajú a od marca or­ga­ni­zá­tori nad­via­zali spo­lu­prácu s bra­ti­slav­skou ar­ci­die­céz­nou cha­ri­tou Sklad so­li­da­rity. Po­moc zo strany Bur­zobl­šáku sa týka najmä do­dá­va­nia po­treb­ného ob­le­če­nia ľu­ďom v nú­dzi nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vo svete. Je na­ozaj ne­uve­ri­teľné, koľko rôz­nych dob­ro­čin­ných ak­cií sa to­muto zdan­livo ne­ná­pad­nému trhu po­da­rilo vy­tvo­riť.

zdroj: TS Bur­zobl­šák

Bur­zobl­šák po­sky­tuje aj nie­koľko voľ­no­ča­so­vých pries­to­rov. V zóne s ob­čerstve­ním bude v po­nuke streed food, ale aj rôzne ko­láče, chle­bíčky, si­rupy do­máce, li­mo­nády a káva. V od­dy­cho­vej zóne budú k dis­po­zí­cii vaky na se­de­nie, ktoré sú zá­ro­veň aj v pre­daji za sym­bo­lické ceny, pre­tože časť z tržby po­pu­tuje, po­dobne ako z pre­daja mag­ne­tiek hrn­če­kov, ta­šiek, tri­čiek a iných pro­duk­tov, na pod­poru útul­kov. Keďže blší trh je fa­mily friendly uda­los­ťou, do pries­to­rov sú za­hr­nuté aj ak­ti­vity pre vaše de­tičky pod ve­de­ním det­skej even­to­vej agen­túry Art­lan­dia.

 

Te­šíme sa na Vás!

Bur­zobl­šák:
8:00 – 14:00 hod. Bur­zobl­šák

Prog­ram:
9:00 – 13:00 hod. tvo­rivé dielne Art­lan­dia
9:00 – 13:00 hod. ma­ľo­va­nie na tvár Art­lan­dia

Fa­ce­book uda­losť: Bur­zobl­šák
Re­zer­vá­cie miest na: www.bur­zobl­sak.sk

Te­šíme sa na Vás už 7. ap­ríla v are­áli ZŠ Pavla Mar­ce­lyho na Drie­ňo­vej ulici v Ru­ži­nove!

Komentáre