Voj­vod­kyňa zo Sus­sexu Meg­han Markle je jed­nou z naj­sle­do­va­nej­ších žien vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Mnoho žien jej zá­vidí roz­práv­kový ľú­bostný prí­beh, ktorý sa pre ňu stal sku­toč­nos­ťou – vy­dala sa za princa brit­skej krá­ľov­skej ro­diny.

A čo jej ženy v dob­rom zá­vi­dia ešte viac je jej zmy­sel pre štýl a ele­gan­ciu. Ten sa ne­zme­nil ani po tom, čo ote­hot­nela a svoje out­fity pris­pô­so­buje už aj väč­šiemu brušku. Mu­síme uznať, že jej to stále svedčí a aj v tomto štá­diu te­ho­ten­stva do­káže vy­ze­rať na­ozaj re­pre­zen­ta­tívne. Ktorý out­fit sa ti na nej páči naj­viac?

View this post on Ins­ta­gram

So be­au­ti­ful ❤️❤️ @meg­han­markle_of­fi­cial

A post sha­red by Meg­han Markle 🔵 (@meg­han­markle_of­fi­cial) on

View this post on Ins­ta­gram

❤️ @meg­han­markle_of­fi­cial

A post sha­red by Meg­han Markle 🔵 (@meg­han­markle_of­fi­cial) on

View this post on Ins­ta­gram

🔵😍 @meg­han­markle_of­fi­cial

A post sha­red by Meg­han Markle 🔵 (@meg­han­markle_of­fi­cial) on

 

Komentáre