Princ Harry a jeho man­želka Meg­han Markle včera ozná­mili ra­dostnú správu, na ktorú ča­kal už tak­mer každý. 

Krá­ľov­ská ro­dina ohlá­sila, že Meg­han a Harry ča­kajú svoje prvé dieťa. „Jej krá­ľov­ská vý­sosť voj­voda a voj­vod­kyňa zo Sus­sexu s ra­dos­ťou ozna­mujú, že voj­vod­kyňa zo Sus­sexu oča­káva po­tomka na jar roku 2019,“ ozná­mil Ken­sing­ton­ský pa­lác.

Od veľ­kej svadby, ktorá sa ko­nala v máji, fa­nú­ši­kom ne­uni­kol ani je­den de­tail ich spo­loč­ného ži­vota a krá­ľov­ský pár je stále pod prí­snym do­hľa­dom ve­rej­nosti i mé­dií. Preto sa šťastný pár roz­ho­dol od­lo­žiť taj­nosti a veľkú správu ozná­miť ve­rej­nosti.

Ako to už pri ta­kýchto uda­los­tiach býva, ich so­báš vy­vo­lal ho­tový ošiaľ a táto správa tiež nie je vý­nim­kou. Okam­žite sa za­čal „lov“ na te­ho­ten­ské bruško, ktoré po­maly, ale isto za­čína vy­čnie­vať.

Zdroj: cos­mo­po­li­tan.com

Komentáre