Z ni­čoho nič je hi­tom slo­ven­ského Fa­ce­bo­oku mladý cha­lan, kto­rého krátke vi­deá, alebo “vi­nes”, ba­via snáď všet­kých. Ma­tej Zrebný si pre­šiel cez ťažké za­čiatky a dnes môže byť prie­kop­ní­kom for­mátu krát­kych vi­deí na Slo­ven­sku.

Ahoj Ma­tej, ako ide ro­bota?:)

Zdra­vím ťa, mo­men­tálne za­ží­vam naj­lep­šie ob­do­bie ži­vota, takže sa ne­mám na čo sťa­žo­vať.

Z ni­čoho nič si sa stal zná­mou in­ter­ne­to­vou osob­nos­ťou. Na Fa­ce­bo­oku to­číš tzv. “vi­nes” a ľu­dia sa po nich idú zbláz­niť, aké to je mať zrazu toľko po­zor­nosti?

Mys­lím si, že som sa ešte ne­stal in­ter­ne­to­vou osob­nos­ťou. Aku­rát ma za­čalo evi­do­vať a spoz­ná­vať viac ľudí a zís­kali sme na­raz veľa fa­nú­ši­kov, kto­rých ba­via naše vi­deá. Chcem to ale ur­čite do­pra­co­vať s tými vi­de­ami čo naj­ďa­lej, takže možno za ne­jaký čas ti po­viem aké je to byť in­ter­ne­to­vou osob­nos­ťou 😀

Po­zor­nosť na moju osobu sa ur­čite zvý­šila. Ve­ľa­krát sa mi už stalo, že mi ľu­dia po­ve­dali, že som im ne­jaký po­ve­domý alebo, že vi­deli vi­deá. Hlavne nás po­su­nulo dosť, že sa ku mne pri­dali he­rec a dab­lér Lu­káš Fr­lajs, ktorý robí po no­vom ré­žiu v na­šich vi­de­ách a Gab­riela Va­len­to­vi­čová, ktorá mi rieši sty­ling a z časti aj pro­duk­ciu + nám ešte dosť po­máha Adam Surma a Pat­rik Haj­duk. Tím bol zá­klad, lebo ne­dalo sa všetko rie­šiť, keď v kaž­dom jed­nom hrám.

V úvode a v ce­lom roz­behu mi naj­viac po­mohli Ja­kub Ja­ni­čík, Adam Surma a Aďka Hyl­lová, s kto­rými som to celé dal do­kopy a oni je­diní boli za to usku­toč­niť vtedy ešte bláz­nivý ná­pad – za­čať to­čiť vi­nes na štýl Ame­riky, čo im ni­kdy ne­za­bud­nem. Ľu­dia, s kto­rými za­čí­naš sú tí naj­cen­nejší, lebo ti ve­ria hneď v za­čiat­koch, aj keď sme na to do­stá­vali nie­kedy fakt ne­prí­jemné ná­zory. V no­vých vi­de­ách sa už moc ne­vys­ky­tujú, lebo som sa pre­sťa­ho­val do BA a taž­šie sa to rieši, ale ur­čite ich ešte v ne­ja­kom tom vi­dejku uvi­díte.

 

Viem o tebe, že máš re­klamku na foto, vi­deo a eventy. Sú tieto vi­deá ná­stro­jom, ako zvý­šiť o sebe po­ve­do­mie? Alebo len za­ba­viť a vy­bu­do­vať si meno?

Jasné. My­Way Agency. To je vlastne zá­klad, bez kto­rého by som nič ne­to­čil. Lebo keď chceš niečo dobre na­to­čiť, po­tre­bu­ješ skills a ja som mal vý­hody, že sa to­če­ním ži­vím už pár ro­kov, takže som bol vo svo­jom živle. No ale možno by som pre­šiel k za­čiat­kom. Ľu­dia nás za to od­su­dzo­vali. Pý­tali sa prečo to ro­bíme, ne­chá­pali. Mali sme istý zá­stup ľudí, čo ich to ba­vilo, no bolo veľa ľudí hlavne zmä­te­ných, lebo z ni­čoho nič sme za­čali ro­biť štýl hu­moru, ktorý na Slo­ven­sku vô­bec ne­bol známy.

Ne­skôr sme pri­tvr­dili na ob­ra­zo­vej kva­lite a za­čali sa mi ozý­vať ľu­dia skrze vi­nes, že ich vi­deli a chceli by na­to­čiť re­klamu atď. Na­po­sledy ma dosť po­ba­vila jedna si­tu­ácia, kedy mi ka­moška po­núkla kšeft, že firma, v kto­rej pra­cuje po­tre­buje niečo na­to­čiť / na­fo­tiť. Vy­sta­vil som ce­novú po­nuku a po­ve­dala, že mi dá ve­dieť. Na druhý deň mi na­pí­sala, že prišla s mo­jím ná­vrhom k ve­de­niu a všetci sa za­čali smiať, že ma po­znajú, že si idú moje vi­deá a že ur­čite chcú aby som pre nich ro­bil. 😀 Takže ono sa to nezdá, ale do­stali sme to k tým ľu­ďom a idú si to aj star­šie ge­ne­rá­cie. Ve­ľa­krát sa mi už stalo, že mi ne­jaký ľu­dia na­pí­sali, že pri­stihli ro­di­čov ako sle­dujú naše vi­deá.

Je re­álne, aby sa cez vi­nes Slo­vá­kom da­rilo za­rá­bať, tak ako na­prí­klad nie­ktorí you­tu­beri?

Re­álne to ur­čite je. Pre­mýš­ľam veľmi často pre­su­núť to na you­tube a za­rá­bať na vi­de­niach, no ešte ča­kám na väčší boom. Mo­men­tálne ne­máme z toho fi­nančné pros­triedky, no za krátky čas sme ale stihli zo­zbie­rať spon­zo­rov ako Red­bull, Gol­die Vi­sion (značka, čo ob­lieka EGA), Fit UP, Dnes No­sím, Ro­of­top, ktorý nám po­skytli za­darmo ich pro­dukty a pro­pa­gá­ciu vý­me­nou za re­klamu. Rie­šime aj veľa ďal­ších par­tne­rov a spon­zo­rov, no nech­cem nič pí­sať, kým to nie je isté. Čiže pro­duct pla­ce­ment je je­diná forma, z čoho mo­men­tálne vieme ťa­žiť te­raz aj v bu­dúc­nosti a vy­uží­vajú ju aj všetci You­Tu­beri.

V za­hra­ničí exis­tuje nie­koľko osob­ností, kto­rým sa to darí cel­kom slušne. Tvoja tvorba pre­kro­čila hra­nice a baví už aj ľudí v Če­chách. Ne­pre­mýš­ľal si, že kon­ten­tom v an­glič­tine by si ve­del oslo­viť ná­sobne väč­šie pub­li­kum a za­ro­biť si ne­jaké to euro?

Hlavne, čo chcem te­raz do­cie­liť je to, aby som oslo­vil ľudí na Slo­ven­sku a v Če­chách. Vi­nes sme pri­niesli (v tejto forme a v štýle, ktorí beží v Ame­rike) k nám ako prví, tak chcem aby sme boli my, kto im ukáže pravú silu vi­nes. Je jasné, že ne­jakí You­tu­beri to­čili ne­jaké mini vi­nes aj pred tým, ale mô­žem s čis­tým sve­do­mím po­ve­dať, že ak sa nie­kedy vi­nes roz­ší­ria na Slo­ven­sku ako napr You­Tube, tak si  bu­dem môcť po­ve­dať, že sme tu boli prví a dú­fam, že bu­deme in­špi­rá­ciou pre ľudí a roz­behne sa to tu vo väč­šom. Čo sa ale týka sveta ur­čite je veľa vi­deí, ktoré by po­ba­vili aj iné kra­jiny, preto sme k nie­kot­rým dali aj ti­tulky. Len ce­lo­sve­tovo sa to šíri ťaž­šie. Musí to byť fakt silný vi­ral, ktorý za­zdieľa tak­mer každý.

Čo si vô­bec o tomto trhu – za­rá­baní pro­stred­níc­tvom vi­deo kon­tentu mys­líš? Máš ne­jakú ob­ľú­benú osob­nosť, resp. nie­koho, kto ťa pri tvorbe in­špi­ruje?

In­špi­ruje ma ur­čite každý je­den člo­vek, ktorý sa za­čal ži­viť nie­čím, čo mi­luje. Na Slo­ven­sku naj­viac spo­lu­pra­cu­jem s You­Tu­be­rom Expl0ite­dom, s kto­rým sa už po­znam ne­jaký ten pia­tok a v znač­nej miere ma aj on in­špi­ro­val, keď som sa sním viac stre­tá­val, tak som sa na­ho­dil na tu You­Tube vlnu a nie darmo sa ho­vorí, že s kým si taký si. Plá­nu­jeme spolu te­raz viac vecí, takže sa ur­čite máte na čo te­šiť. Po­maly za­čí­nam do­stá­vať po­zvánky na eventy, kde sú aj os­tatní You­Tu­beri, takže ide to veľmi dob­rým sme­rom. Z Ame­riky si idem naj­viac King Ba­cha, ktorý ma in­špi­ro­val v úpl­nom za­čiatku a cez neho som sa zo­zná­mil s vi­nes už dáv­nej­šie, ale ne­po­hr­d­nem ani os­tat­nými zná­mymi vi­nermi.

Trú­faš si aj na ob­siah­lej­šiu tvorbu, možno krátky film?

Veľa ľudí sa ma to pýta, no možno ne­skôr. Te­raz je dosť ča­sovo ná­ročné na­to­čiť vô­bec je­den vine. Chceme ich pri­dá­vať pra­vi­delne as­poň je­den za týž­deň, aby nám ne­upadla ak­ti­vita, ale zase aby sme si stále dr­žali kva­litu. Už si moc ne­mô­žeme do­vo­liť dať von zlú vec. Plá­nu­jeme do toho za­po­jiť aj ďa­lej zná­mych ľudí. Fakt ideme do toho na­plno, ale znova nech­cem moc pre­zrá­dzať, kým to nie je isté.

Pre­zraď, čo z tvo­jej tvorby je tvo­jim fa­vo­ri­tom?:)

Tak tu nie je moc čo rie­šiť. Štu­dent­ské vi­deo, ktoré zdie­lali skoro všetky den­níky na SVK a má 800 ti­síc vi­dení, bol fakt vi­ral a mal mega úspech, pre­tože sa v tom na­šiel každý štu­dent. Sami sme ne­ve­deli, že sa to tak chytí. Ve­deli sme, že to môže zau­jať, ale ur­čite nie až takto. Týmto vi­deom sme vy­stre­lili a pri­dalo sa veľmi veľa ľudí na fan­page. Máme v pláne to­čiť viac vecí, kde budú zná­zor­nené ty­pické vlast­nosti ľudí a hlavne nás Slo­vá­kov. Rád dá­vam na ko­niec vi­dea ne­jaké “od­veci” na­da­bo­vané “po­nau­če­nie”, ktoré vždy da­buje he­rec Lu­káš Fr­lajs. Nor­málne da­buje filmy čo fi­čia v telke a v kine, takže je to po­čuť. Ľu­dia si to cel­kom ob­ľú­bili a za­čí­name si už for­mo­vať náš ru­ko­pis.

Čo by si po­ra­dil ľu­ďom, ktorí by ťa chceli na­sle­do­vať a tvo­riť po­dobný ob­sah?

Ur­čite skú­šajte a točte. Ne­ne­chajte sa hlavne od­ra­diť. Chvíľu vám po­trvá kým sa to do­stane do ta­kého štá­dia, že to ľu­dia na­ozaj oce­nia. Ani ne­viete koľ­ko­krát som sa chcel na za­čiatku na to vy­kaš­lať, že to nemá zmy­sel a po­ve­dal som si, že pre­stá­vam. No čo sa týka na­šich vi­deí, tak stále máme vo vi­de­ách veľa chýb a ne­máme úplne do­mys­lené scény. Viem o tom a bu­deme sa sna­žiť to stále vy­lep­šo­vať. Či už fil­mový look alebo he­recké vý­kony a pre­pra­co­va­nejší sce­nár. Na zá­ver len do­dám, že ďa­ku­jem všet­kým her­com, ktorí sa kedy zú­čast­nili na­šich na­tá­čaní a pris­peli tak k tvorbe vi­deí. Bolo vás viac a všet­kých si na­ozaj vá­žim, že obe­to­vali čas a pri­dali sa k nám. Vám os­tat­ným ďa­ku­jem, ktorí nás sle­du­jete, zdie­ľate a pod­po­ru­jete. Bez va­šej pod­pory by sme ne­mohli ro­biť to čo nás baví – ba­viť vás 🙂

Ak ťa Ma­te­jove vi­deá po­ba­vili, ur­čite si klikni na jeho fan­page, kde toho náj­deš oveľa viac.

ti­tulná foto: ar­chív Ma­tej Zrebný