V sú­čas­nosti za­ží­vame naj­vyš­šiu roz­vo­do­vosť vo svo­jej his­tó­rii. Naj­čas­tej­ším dô­vo­dom pri roz­vo­doch sa uvá­dza roz­diel­nosť po­váh alebo ne­vera. Ak do­vo­líš, chy­tila by som sa ne­very.

divorce-separation-marriage-breakup-split-39483

Zdroj : pe­xels.com

Vieš, ne­rada to pri­zná­vam, no za­žila som to vo vlast­nom okolí.  Nech­cem Ti ani len pri­blí­žiť tú bo­lesť a ne­po­cho­pe­nie, ktoré vo mne os­tali. Sna­žíš sa na to po­zrieť a teda to po­cho­piť  z kaž­dej strany.  Za­mýš­ľaš sa nad tým, prečo to druhá strana takto vy­rie­šila. V hlave Ti ko­luje mi­lión otá­zok, na ktoré náj­deš od­po­vede až ča­som. No aj tie ti za­ru­čene po­cho­pe­nie tejto si­tu­ácie ne­dajú.

Sa­moz­rejme vzťah má isté fázy. Najprv za­mi­lo­va­nosť a po­tom prej­deme do re­a­lity. Ran­de­nie, za­mi­lo­va­nie sa, láska, vzťah, man­žels­tvo, deti – teda ro­dina atď. Všetko krásne uda­losti. Ale so všet­kými tý­mito krás­nymi uda­los­ťami pri­chá­dzajú aj prob­lémy. Nie­komu po­čas vzťahu, iným po uzav­retí man­žels­tva, ďal­ším po­čas man­žels­tva alebo po na­ro­dení die­ťaťa. Tých ob­dobí je viac. No je to nor­málne, veď presne o tom je ži­vot. Opi­so­vať ob­do­bia, dô­vody a možné rie­še­nia by bolo mi­ni­málne na ďalší člá­nok.

Ale za­mysli sa koľko v tvo­jom okolí po­znáš pá­rov/man­žels­tiev/vzťa­hov, kde všetko fun­guje tak ako má s ma­lými pre­káž­kami. Kde ani je­den z par­tne­rov raz ne­pod­vie­dol druhú stranu a bu­dujú vzťah bez klam­stiev, a teda úp­rimne s lás­kou. No koľko ich je v %? Mys­lím, že ani ku 30% sa ne­dos­ta­neš. Áno, presne takto to je. Vi­taj v 21.sto­ročí a teda v dobe ne­ob­me­dze­ných mož­ností, kde sme za­budli prob­lémy vo vzťahu rie­šiť a na­miesto rie­še­nia ute­káme a ideme za iným/inou.

Kaž­do­pádne šta­tis­tiky ne­pus­tia. Tak prečo je taký roz­diel v dneš­nej dobe oproti mi­nu­losti?

Mys­lím si, že ako ľud­stvo sme do­speli do veľmi úbo­hej „hla­diny“. Nie­kedy po­va­žo­vané ne­nor­málne veci sú dnes po­va­žo­vané za nor­málne. Kde v mi­nu­losti bola ne­vera po­va­žo­vaná za hanbu, dnes je to chá­pané, to­le­ro­vané ba do­konca aj pod­po­ro­vané. Po­maly sa do­sta­neme do doby, kedy bude úplne bežné byť v man­žels­tve a pop­ri­tom mať mi­lenca/mi­lenku pop­rí­pade via­cero.

pexels-photo-9824

Zdroj : pe­xels.com

Je mi do­slova zle v akej dobe ži­jeme. Je mi zle, že väč­šina si nájde hneď náh­radu. Veď  v dneš­nej dobe to ab­so­lútne nie je prob­lém. Je X-zo­zna­miek a X-spô­so­bov. Čo sa týka zo­zna­miek, za pár mi­nút si vy­tvo­ríš konto a do pár ho­dín máš čo len chceš. Chceš rozp­tý­le­nie? Chceš sex? Chceš si len pí­sať? Chceš sa vy­roz­prá­vať? Chceš spoz­nať no­vého člo­veka, lebo za­ží­vaš ste­re­otyp? Po­vedz si a stane sa.  Čo sa týka ďal­ších spô­so­bov, ten si náj­deš. Predsa je mi­lión ľudí tak sla­bých ako si ty, že hneď ideš „vedľa“. A spra­vil/a si niečo pre zá­chranu toho kon­krét­neho vzťahu/man­žels­tva, v kto­rom ži­ješ? Ur­čite ťa chá­pem, veď si to skú­šal /a snáď mi­li­ón­krát naz­na­čiť, po­roz­prá­vať sa a bez vý­sledku. Áno? A za­mysli sa či prob­lém nie je aj v Tebe. Toto sa Ti už ne­páči, že? Ne­mys­líš si, že vzťah je o dvoch? Že nič sa ne­stane „len tak z ni­čoho nič“, ale všetko má svoj dô­vod a zmy­sel? A koľ­ko­krát si sa za­mys­lel/a prečo teda ste sa do­stali do prob­lé­mov?  Ale predsa ty nič zle ne­ro­bíš nie? Toľko sa sna­žíš…  no poď daj ešte ďal­šie pekné ar­gu­menty čím si si na­pl­nil/a hlavu a tým seba ospra­vedl­ňu­ješ?

Vieš, možno ro­bíš správne, že sa ospra­vedl­ňu­ješ. No možno naj­väč­šiu chybu vo svo­jom ži­vote. Ne­sna­žím sa kaž­dého ho­diť do jed­ného vreca  a ne­tvr­dím, že každý je­den sa  takto chová. Ale do­vo­lím si tvr­diť jedno, že v mi­nu­losti sa po­ka­zené veci opra­vo­vali a dnes sa jed­no­du­cho vy­me­nia za nové. A takto presne to je aj s dneš­nými vzťahmi/man­žels­tvami.

Možno tento člá­nok je prí­liš krutý. Ale od­su­dzu­jem ako si ľu­dia ne­vá­žia to čo majú. Ako za­budli na všetko spo­ločne pre­žité a pre­ko­nané. Ako jed­no­du­cho be­hom krát­keho času do­kážu všetky roky spo­lu­na­ží­va­nia za­ho­diť a vy­me­niť za niečo nové/ne­poz­nané, a hľa­dajú v tom ute­še­nie. A bo­hu­žiaľ aj nájdu, no často si ne­uve­do­mujú, že je to veľmi pr­chavé a krát­ko­dobé.

Preto maj toľko v sebe a v pr­vom rade rieš si­tu­áciu tam, kde ži­ješ. Buď hr­di­nom a nie zba­bel­com. A ver mi, že nie je hr­din­stvom nájsť si mi­lenku/mi­lenca – to do­káže každý. Ale hr­din­stvom je vy­rie­šiť ťažké si­tu­ácie vo vzťahu spo­ločne a po­hnúť sa ďa­lej. A ak to do­ká­žeš, máš môj re­špekt. Ak nie, pa­mä­taj všetko sa ti v ži­vote vráti aj to utr­pe­nie, ktoré si spô­so­bil/a dru­hej strane v čase, keď si prob­lém ne­vy­rie­šil/a, ale si zba­belo utie­kol/a.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre