Pat­ríte aj vy k ľu­ďom, ktorí sú radi osa­mote? Zis­tite, čo to o vás ho­vorí.

Každý sa­mo­tár pláva v spo­lo­čen­skom svete sám – vo svete tí­mov a sku­pín, ktoré po­hŕdajú tými, ktorí sa do­kážu ba­viť aj sami so se­bou. Už od chvíle, kedy vstú­pime do škôlky, sme vy­sta­vení pro­stre­diu pl­ného sku­pín, tí­mov, so­cia­li­zá­cie a ne­skôr aj small tal­kov. Pre každú ži­júcu dušu ide o pro­stre­die, v kto­rom musí žiť po zvy­šok svo­jich dní. Ne­treba na to žiadny do­kto­rát, aby sme vy­cí­tili, že tento svet je tro­chu zau­jatý voči ľu­ďom, ktorí majú radi sa­motu. Tí sú po­tom ve­ľa­krát ozna­čo­vaní za čud­ných, ti­chých, ne­zau­jí­ma­vých či div­ných. Je to však v sku­toč­nosti tak? Čo na to ho­vo­ria vý­skum­níci?

#1 Majú radi ľudí

V sku­toč­nosti in­tro­verti a „sa­mo­tári“ majú radi ľudí. Ex­tro­verti sú však na­da­nejší čo sa týka small tal­kov, a preto aj ľah­šie uzat­vá­rajú pria­teľ­stvá. Na­opak, tým sa­mo­tár­skej­ším ty­pom ta­kéto jed­no­du­ché kon­ver­zá­cie nejdú veľmi dobre, a to je dô­vod, prečo nimi spo­loč­nosť ve­ľa­krát opo­vr­huje. Takže, aby bolo jasné, aj oni majú radi ľudí, pria­te­ľov a zá­bavu.

pe­xels.com

#2 Sú ot­vo­rení no­vým ve­ciam

Je cel­kom ľahké od­sú­diť ľudí na prvý po­hľad. Na­prí­klad, ty si ti­chý, to zna­mená, že nech­ceš nič s ni­kým mať. No to, že ľu­dia trá­via  viac času osa­mote ich ne­robí viac alebo me­nej uzav­re­tými, než akých­koľ­vek iných ľudí. Práve na­opak, ta­kíto ľu­dia sú presne tak, ako kto­koľ­vek iný ne­us­tále ot­vo­rení no­vým ve­ciam a po­háňa ich zve­da­vosť.

#3 Nie každý sa­mo­tár je ne­uro­tik

Pri in­tro­ver­tnej­ších oso­bách sa slovo „ne­uro­tik“ sk­lo­ňuje cel­kom často a spája sa s po­citmi ako úz­kosť, strach, hnev, frus­trá­cia, žiar­li­vosť, vina, dep­re­sívna ná­lada či osa­me­losť. To, že je nie­kto in­tro­vert alebo sa­mo­tár však vô­bec ne­musí hneď ne­vy­hnutne zna­me­nať, že bude ne­uro­tik.

pe­xels.com

#4 Sú skvelí po­slu­cháči

Ľu­dia, ktorí trá­via čas osa­mote, sú veľmi dob­rými po­slu­cháčmi. A túto vlast­nosť by sme od nich mali pre­brať všetci. Zdo­ko­na­ľo­va­nie va­šej schop­nosti po­čú­va­nia vám môže po­môcť v mno­hých as­pek­toch ži­vota. Umož­ňuje vám za­cie­liť sa na svoje pub­li­kum, či už ho­vo­ríte ve­rejne, alebo iba s pria­te­ľom.

#5 Ich mo­zog pra­cuje inak

Ľu­dia, ktorí ob­ľu­bujú sa­motu, majú pred­vo­lenú inú moz­govú dráhu než ľu­dia, ktorí tú­žia po spo­loč­nosti. Do­pa­mín je látka, ktorá je „zdro­jom“ mo­ti­vá­cie či hľa­da­nia od­mien. Sieť do­pa­mí­no­vých od­mien je ak­tív­nej­šia v moz­goch ex­tro­ver­tov, než v mozgu in­tro­ver­tov. Na­prí­klad, pre ex­to­vert­ných ľudí je hluk a dav na kon­certe jed­no­du­cho  sú­čas­ťou zá­bavy. In­tro­ver­tovi sa však rov­naká si­tu­ácia môže zdať ako ne­prí­jemná a únavná, môže ju do­konca vní­mať až ako trest. 

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre