Nie­ktorí z nás už majú ná­kup via­noč­ných da­rov za se­bou, za­tiaľ čo iných to ešte len čaká. Kú­piť niečo, čo sa bude tomu dru­hému pá­čiť, dá ob­čas po­riadne za­brať. Vy­be­ráme si podľa rôz­nych kri­té­rií, podľa toho, čo má daný člo­vek rád, čo po­tre­buje a o čom ho­vorí, že by to veľmi chcel. No ve­dela si, že s vý­be­rom ide­ál­neho dar­čeka ti môže po­môcť aj zna­me­nie?

Ba­ran

Ak chceš prí­jemne prek­va­piť ba­rana, daj mu niečo trendy a sú­časné. Ešte lep­šie uro­bíš, ak mu vy­be­rieš dar­ček, ktorý sú­visí s jeho no­vým hobby. V prí­pade ženy by si mohla zvo­liť fit­ness le­gíny, ne­jaké veci na le­ze­nie, pre muža GoPro alebo ho­cičo iné, čo vy­užije vo svo­jich dob­ro­druž­stvách.

Býk

Býk patrí me­dzi ma­te­riál­nej­šie zna­me­nia. Má vy­be­raný štýl a rád do­stáva dary v po­dobe ob­le­če­nia, šper­kov alebo ume­nia. Ne­musí byť ex­trémne drahý, hlavne nech sa tra­fíš do jej/jeho ob­ľú­be­nej farby. Na­vyše ur­čite nič ne­po­ka­zíš s dob­rým par­fé­mom. Býci si na nich veľmi za­kla­dajú.

zdroj: unsp­lash.com

Blí­ženci

Ko­mu­ni­ká­cia je to, v čom sú blí­ženci na­ozaj dobrí. Aj ich dar­ček by si mala za­me­rať týmto sme­rom. Dobrá kniha alebo na­ozaj kva­litný zá­pis­ník, kde by si mohli za­zna­me­ná­vať každú svoju myš­lienku, sú pre nich to pravé. Ak si mys­líš, že knihu by ne­oce­nili, tak siahni po zau­jí­ma­vých do­pl­n­koch, ktoré majú blí­ženci veľmi radi.

Rak

Rak žije svo­jimi spo­mien­kami. Ak ho chce po­te­šiť, vy­mysli dar, ktorý im bude niečo pri­po­mí­nať. Obal na te­le­fón s ko­lá­žou va­šich spo­loč­ných fo­tiek, hrn­ček s po­tla­čou alebo ho­cičo, čo preňho bude mať ne­jakú vý­po­vednú hod­notu. Na­vyše ich mô­žeš po­te­šiť nie­čím, čo zú­tulní ich sladký do­mov, ako na­prí­klad kniha na va­re­nie či rôzne de­ko­rá­cie.

Lev

Lev ocení všetko, čo za­hŕňa ume­nie, kre­a­ti­vitu, koz­me­tiku, krásu, módu či sta­rost­li­vosť o telo a vlasy. Má vy­soké se­ba­ve­do­mie a rád sa o seba stará. Leva po­te­šíš koz­me­ti­kou s do­ko­na­lou vô­ňou čo­ko­lády, ktorá opantá všetky jeho zmysly a do­praje mu do­ko­nalý re­lax. Vhod­nou je na­prí­klad hre­jivý čo­ko­lá­dový ri­tuál Pla­net Spa od spo­loč­nosti AVONktorý vy­ži­vuje a roz­maz­náva po­kožku.

zdroj: Od­zadu

Panna

Už len to, že máš v úmysle niečo pre pannu kú­piť, ju urobí na­toľko šťast­nou, že jej to stačí. Panna je veľmi prak­tická, a tak sa jej ne­snaž ku­po­vať zby­toč­nosti, ktoré ne­vy­užije. Dob­rým da­rom by mohli byť ho­dinky, slú­chadlá či ne­jaká kva­litná ka­belka alebo ruk­sak.

Váhy

Vždy do­ko­nalo upra­vená váha s ne­sku­toč­nými dip­lo­ma­tic­kými schop­nos­ťami si za­kladá na svo­jom vzhľade. Dary, ktoré jej po­môžu udr­žať ju krás­nou sú tými pra­vými. Štý­lové te­nisky, módny sve­ter či sta­rost­li­vosť o pleť. Na­vyše oce­nia aj dary, ktoré sú­vi­sia so vzťahmi. Lís­t­kami do kina či di­vadla so svo­jim par­tne­rom sa zaiste po­te­šia.

Škor­pión

Na škor­pi­óna ur­čite ne­choď s po­vr­ch­nými darmi ku­po­va­nými na­rýchlo. Ne­ocení ich, pre­tože to nemá rád. Za­kladá si na nie­čom hl­b­šom. Témy, ktoré škor­pi­ó­nov zau­jí­majú sú psy­cho­ló­gia, zá­hady, ta­jom­stvá a veci me­dzi ne­bom a ze­mou. Skús nájsť zau­jí­mavú knihu o ľud­skej psy­chike, vý­let na miesto, ktoré v sebe ukrýva zau­jí­mavú his­tó­riu alebo ta­ro­tové karty, ktoré im po­môžu od­ha­liť svoju bu­dúc­nosť.

Stre­lec

So strel­com si lá­mať hlavu ne­mu­síš. Mi­luje prak­tické dar­čeky a do­pl­nky do bytu s prak­tic­kým vy­uži­tím. Skve­lým ti­pom na dar­ček je na­prí­klad po­steľná bie­li­zeň, ktorú v H&M Home zo­že­nieš v tak­mer kaž­dej farbe a s naj­rôz­nej­šími vzormi. Za­bo­du­ješ s prí­rod­nými či kve­to­va­nými mo­tívmi, no nič ne­po­ka­zíš ani tými s vtip­ným ná­pi­som.

zdroj: Od­zadu

Ko­zo­ro­žec

Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení si za­kladá na tom, ako sa pre­zen­tuje. Väč­ši­nou kla­die svoju ka­ri­éru na vy­soké miesto a v spo­loč­nosti sa snaží vy­stu­po­vať veľmi dis­tin­gvo­vane. Ur­čite sa ne­snaž ušet­riť na dare pre ko­zo­rožca. Spozná to a ne­kva­litné veci ne­vy­užije. Drahé ho­dinky, pod­pí­saná kniha, nový smart­fón či znač­ková ka­belka, sú veci, kto­rými sa do­káže od­pre­zen­to­vať.

Vod­nár

Vod­nár mi­luje mo­derné vý­do­bytky doby. Ur­čite ho ne­ura­zíš ni­čím tech­no­lo­gic­kým, čo práve vy­šlo na trh. Bez­káb­lové slú­chadlá či na­bí­jačka na te­le­fón by sa mu mohli pá­čiť. Na­vyše rád pod­porí sú­časnú kul­túru, a tak ho mô­žeš prek­va­piť mer­chom jeho ob­ľú­be­ného umelca či kú­pou dob­rej knihy od slo­ven­ského au­tora.

Ryby

Ryba ocení dar, ktorý bude mať ne­jaký sen­ti­men­tálny pod­tón. Viac, ako sa­motný dar, ju zau­jíma úmy­sel. Ak sa však chceš tra­fiť do jej štýlu, zvoľ niečo s ume­ním – vi­ny­lová platňa, an­tis­tre­sové oma­ľo­vánky spolu s kva­lit­nými far­bič­kami či lís­tky na kon­cert. Po­te­šíš ich aj kva­lit­ným py­ža­mom a pa­puč­kami, ktoré v zim­nom ob­dobí do­ko­nale za­hrejú.

 

Zdroj: cos­mo­po­li­tan.com

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Avon a H&M

Komentáre