Ak si aj ty nie­kedy hľa­dala správny vý­raz pre tvoje ne­po­cho­pi­teľné fó­bie alebo pre tvoje divné úchylky, toto sú po­me­no­va­nia, vďaka kto­rým už ko­nečne vieš, ako sa vo­lajú tvoje „stavy“.

Dys­ty­chip­ho­bia – strach z toho, že nie­komu ub­lí­žiš

Om­brop­ho­bia – strach z dažďa

Ate­lop­ho­bia – strach z toho, že nie si prí­liš dobrá pre ni­koho

Phi­lop­ho­bia – strach z toho, že sa do nie­koho za­mi­lu­ješ

Mo­nop­ho­bia – strach z toho, že bu­deš sama

Than­top­ho­bia – strach z toho, že nie­koho stra­tíš

Ka­lop­sia – stav, kedy vi­díš veci kraj­šie, ako sú (ma­te­riálne veci a celý svet)

zdroj: we­he­ar­tit.com

Lys­sop­ho­bia – strach z toho, že bu­deš smutná alebo na­štvaná

Plu­vi­op­hil – člo­vek, ktorý mi­luje dážď

Se­le­nop­hil – člo­vek, ktorý mi­luje ener­giu me­siaca

Tha­las­sop­hil – člo­vek, ktorý mi­luje more

Er­go­fo­bik – člo­vek, ktorý má pa­nický strach z pra­co­va­nia a hľa­da­nia si práce

Kli­no­fil – člo­vek, ktorý mi­luje spá­nok

Sa­pi­ose­xual – člo­vek, ktorý mi­luje in­te­li­gen­ciu iných ľudí

Ne­mop­hi­list – člo­vek, ktorý mi­luje ži­vot na de­dine

Komentáre