Po úspe­chu, či už v pra­cov­nom, alebo v sú­krom­nom ži­vote, túži na­ozaj každý z nás. Nie­kedy je však cesta k nemu na­ozaj kľu­katá. Oplatí sa však bo­jo­vať a ve­riť tomu, že raz sa do svojho vy­sní­va­ného cieľa do­sta­neš. Veľa ľudí ale na tejto ceste zlyhá. Ak však máš túto je­dinú vlast­nosť, tvoj prí­pad to ne­bude. Vďaka nej mô­žeš byť úspeš­nejšia ako 90% ľudí.

Vý­konný ria­di­teľ jed­nej spo­loč­nosti sa roz­ho­dol, že po 40 ro­koch vo svo­jej úspeš­nej a pros­pe­ru­jú­cej čo­ko­lá­dovni si za­slúži od­ísť na dô­cho­dok. Mal dvoch sy­nov a svoje vy­bu­do­vané im­pé­rium sa roz­ho­dol pre­ne­chať tomu mlad­šiemu, s okam­ži­tou plat­nos­ťou.

Star­šieho syna to veľmi na­hne­valo, ne­ro­zu­mel, prečo by sa no­vým ria­di­te­ľom ro­din­ného pod­niku mal stať jeho mladší brat. Preto sa po nie­koľ­kých ho­di­nách svojho otca opý­tal, čo ho viedlo k to­muto roz­hod­nu­tiu. Jeho otec od­po­ve­dal:„Choď a vráť sa s ná­pa­dom na novú prí­chuť čo­ko­lády. Nav­štív na­šich do­dá­va­te­ľov a po­raď sa s nimi, do akých no­vých prí­chutí by sme mali in­ves­to­vať.“

Keď sa starší syn po nie­koľ­kých ho­di­nách vrá­til, hrdo od­po­ve­dal: „Do­dá­va­te­lia by nám te­ore­ticky mohli za­čať do­vá­žať ma­li­novú, ko­ko­sovú a pis­tá­ci­ovú čo­ko­ládu!“

zdroj: pexels.com
Otec za­dal rov­nakú úlohu aj svojmu mlad­šiemu sy­novi, kto­rého po­ve­ril ve­de­ním pod­niku. Ten sa však vrá­til už v prie­behu nie­koľ­kých mi­nút a od­po­ve­dal na­sle­dovne: „Do­dá­va­te­lia nám okam­žite môžu za­čať do­vá­žať ma­li­novú, ko­ko­sovú a pis­tá­ci­ovú čo­ko­ládu.

Po­ve­dali, že by s nami boli ochotní ro­ko­vať o väč­ších zľa­vách na ich pro­dukty, ak in­ves­tu­jeme viac do ma­liny a ko­kosu. Ta­kisto som sa do­zve­del, že v týchto dňoch pra­cujú na veľmi zau­jí­ma­vých no­vých prí­chu­tiach. Do­ho­dol som si s nimi osobné stret­nu­tie, na kto­rom mi o prí­chu­tiach po­ve­dia viac. Ak sa vraj roz­hod­neme pre väčší ná­kup čo­ko­lád z ich no­vi­niek, do­kážu nám po­skyt­núť ešte väč­šiu zľavu.“ Otec sa ob­rá­til na star­šieho syna a po­ve­dal len: „Presne pre tento dô­vod pre­berá pod­nik tvoj mladší brat.“

Kľú­čová vlast­nosť, ktorá ťa pri­ve­die k úspe­chu, je ini­cia­tív­nosť

Prí­beh mal uká­zať, že väč­šina ľudí ne­pre­mýšľa spô­so­bom „out­side the box“. Ro­bia len veci, ktoré majú na­dik­to­vané. Ne­pre­mýš­ľajú nad vlast­nými ná­padmi, pl­nia len úlohy, ktoré im za­dajú iní ľu­dia. Nie sú kre­a­tívni, in­špi­rá­ciu berú len od svojho oko­lia. Sami ne­vy­mys­lia nič, nie­lenže nie sú kre­a­tívni, nie sú ani ini­cia­tívni. Úspešní sú len ľu­dia, ktorí ve­dia, že veci nie sú len čierne a biele. Pre­mýš­ľajú o ze­fek­tív­není všet­kých svo­jich čin­ností, zo všet­kého sa sna­žia vy­ťa­žiť ma­xi­mum a ne­us­tále hľa­dajú nové a nové ná­pady.

zdroj: pexels.com

Ta­jom­stvo v zá­sade spo­číva v tom, že mu­síš byť pro­ak­tívna, nie re­ak­tívna. Tvo­jím cie­ľom by malo byť ko­nať a ro­biť veci, ktoré druhí ľu­dia ne­ro­bia, nie­len re­a­go­vať na prí­kazy, ktoré ti nie­kto zadá.

Keď teda príde na úspech, či už je to v tvo­jej ka­ri­ére, alebo v akej­koľ­vek inej ob­lasti ži­vota, všetko je o schop­nosti do­ká­zať pre­brať ini­cia­tívu. Keď bu­deš len ča­kať na to, že sa niečo stane samé, za­bí­jaš svoj dra­ho­cenný čas. Buď ini­cia­tívna a pre­vezmi kon­trolu nad svo­jimi vý­sled­kami. Chop sa svo­jej šance a ne­púš­ťaj ju, po­kiaľ ne­bu­deš v cieli.

Zdroj: li­fe­hack.org

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.