Roz­ho­vor s Mar­ti­nom Du­be­ňom, CEO ne­oby­čaj­nej ces­tov­nej agen­túry Cher­no­byl Wel­come. Vďaka nej sa mô­žeš vy­dať na miesta ako Baj­ko­nur, do Se­ver­nej Kó­rei či „rá­di­oak­tív­neho Dis­ne­y­landu“, Čer­no­byľu.

„Agen­túry za­čali z Čer­no­byľu ro­biť tak tro­chu Dis­ne­y­land. Za­čali sa pre­dá­vať tričká, su­ve­níry už pri vchode do zóny. Na check­po­inte, kde je tu­ris­tovi skon­tro­lo­vaný pas a všetky po­vo­le­nia, strávi náv­štev­ník množ­stvo času a nie­ktorí to vy­užili a zrazu sa tam pre­dáva káva, su­ve­níry, tričká, do­konca zmrz­lina s čer­no­byľ­ským lo­gom,“ pre­zra­dil v jed­nej z častí nášho vi­deo­se­riálu Bez vý­ho­vo­riek Mar­tin Du­beň z ces­tov­nej agen­túry Cher­no­byl Wel­come.

Vďaka to­muto pro­jektu mô­žeš nav­ští­viť dych­be­rúce miesta Čer­no­byľu v bez­peč­nom sprie­vode a do­konca po­mô­žeš dob­rej veci. Per­centá z platby za tvoj vý­let to­tiž po­pu­tujú na pod­poru tzv. čer­no­byľ­ských ba­bu­šiek.

Mar­tin nám v roz­ho­vore ok­rem iného pre­zra­dil aj to, či v mies­tach pos­ti­hnu­tých jad­ro­vou ka­ta­stro­fou žijú tzv. mu­tanti. Za­tiaľ, čo si mnohí pred­sta­vujú húfy dvoj­hla­vých zvie­rat či kon­ča­tiny na­vyše a stra­ši­delné tvary, miesto pod­ľahlo nie­koľ­ko­ná­sob­nej de­kon­ta­mi­ná­cii tak, aby sa nič ne­bez­pečné viac na zemi ne­vys­kytlo. Z pr­vej ruky však má in­for­má­cie o ovocí, ktoré vďaka ra­diá­cii na­rástlo do ne­ví­da­ných roz­me­rov.

Po­pí­sal aj svoj na­jex­trém­nejší zá­ži­tok z Čer­no­byľu – akú dávku ra­diá­cie tu tvoje telo za je­den deň do­stane a aj to, koľko stojí je­den deň v Čer­no­byle. A bo­nus? Pár chu­ťo­viek z jeho vý­le­tov v Se­ver­nej Kó­rei. Sle­duj naše vi­deo a do­zvieš sa viac.

Mi­ni­sé­ria Čer­no­byľ sa stala naj­lep­šie hod­no­te­ným se­riá­lom všet­kých dôb. Po ukon­čení Game of Th­ro­nes sa jej au­tori môžu te­šiť z ďal­šieho mega úspeš­ného pro­jektu z dielne HBO, kto­rého fa­nú­ši­ko­via sa pri kaž­dej časti po­čí­tali na mi­li­óny.

Sa­motné HBO má vo svete podľa Bu­si­ness In­si­deru pri­bližne 140 mi­li­ó­nov pred­pla­ti­te­ľov a po ukon­čení kul­to­vej sé­rie Hry o tróny bolo po­trebné udr­žať ich pri ob­ra­zov­kách. Vďaka se­riálu s mra­zi­vým prí­be­hom sa to zjavne po­da­rilo. Dis­ku­to­va­nou té­mou stále zo­stáva, či boli scény pri­pra­vo­vané s do­ko­na­lým pri­hlia­da­ním na re­a­litu dňa 26. ap­ríla 1986 a na­sle­du­jú­ceho ob­do­bia.

Zdroj: Bu­si­ness In­si­derVul­tureFon­tech

Komentáre