Nová skladba od slo­ven­ského spe­váka Mar­tina Cí­sara, ktorá ho­vorí o tom, aké je dô­le­žité, byť sám se­bou, má nový ly­rics vi­deo­k­lip.

Ener­gická pie­seň I´ll Ne­ver Be je ve­no­vaná všet­kým ľu­ďom, ktorí če­lia tlaku spo­loč­nosti alebo vy­čnie­vajú z radu či sú ter­čom po­sme­chu a urá­žok. Vý­nim­kou ne­bol ani Mar­tin Cí­sar, ktorý sa pri­znal, že aj on bol obe­ťou ši­kany. „Nie­kedy by sme po­ve­dali, že ši­kana je skôr zá­le­ži­tos­ťou zá­klad­ných škôl, kde ide o deti. No dnes je všetko inak. Ši­kana sa týka aj rôz­nych in­ter­pre­tov. Ľu­dia vní­majú skladby veľmi po­vr­chne. Sle­dujú, kto ma aké ob­le­če­nie, kto ako vy­zerá, kto má akú po­stavu a pod. Na zá­klade toho im často uniká sa­motná po­inta piesne. Tiež som si sám pre­šiel tým, že ľu­dia viac rie­šili moju po­stavu ako sa­motnú pie­seň alebo môj vý­kon. A práve aj to je dô­vod, prečo som sa v tejto piesni roz­ho­dol ve­no­vať práve hej­tom a ši­kane. Je dô­le­žité, aby ľu­dia ne­pod­ľahli tlaku a zo­stali sami se­bou aj na­priek tomu, že budú za to možno kri­ti­zo­vaní.“ 

Ta­len­to­vaný spe­vák sa sna­žil za­chy­tiť au­ten­tic­kosť deja, a tak na­tá­čal na te­le­fón. Účin­ko­va­nia sa zú­čast­nili jeho najb­ližší ka­ma­ráti zo sú­kro­mia, ale aj dobrí  známi zo spe­vác­kej bran­dže, me­dzi kto­rými ne­chý­bali spe­váčky Te­reza  Maš­ková, Nicky Mack či Bar­bora Ha­zu­chová s pria­te­ľom, kla­vi­ris­tom Ma­re­kom Ma­sa­ri­kom. Svoju pa­sáž do klipu na­krú­tila aj au­torka skladby Elis Mráz, sty­lis­tka An­drea Zieg­ler, vi­zá­žis­tka Jana Kar­co­lová a ďalší. „Chcel som za­cho­vať re­ál­nosť a po­intu piesne a na zá­klade toho som oslo­vil mo­jich ka­ma­rá­tov, ľudí s kto­rými som spo­lu­pra­co­val, o kto­rých viem, že si pre­šli ur­či­tou ši­ka­nou alebo ma pod­po­ro­vali, keď som si ňou pre­chá­dzal ja. Ich úlo­hou bolo sto­tož­niť sa s tex­tom a na­to­čiť sa na mo­bil ako spie­vajú moju pie­seň, ná­sledne sme sa z toho na­ko­niec po­sna­žili spra­viť ko­láž,“ vy­jad­ril sa slo­ven­ský spe­vák.

Hudbu aj text k no­vinke na­pí­sala Cí­sa­rovi na mieru skla­da­teľka, tex­tárka a spe­váčka Elis Mráz. Skladbu so sil­ným od­ka­zom pri­tom dvo­j­ica vy­tvo­rila a na­hrala iba za je­den deň. O fi­nálny mas­ter a mix sa po­sta­ral český pro­du­cent On­drej Žat­ku­liak z praž­ského štú­dia Ro­of­top. O fi­nálny vi­zuál, strih a ti­tulky k vi­deo­k­lipu sa po­sta­rala Mo­nika Má­té­ová.

Ta­len­to­vaný Slo­vák verí, že svo­jim po­slu­chá­čom odo­vzdá na­sle­dovné po­sla­nie: „Chcem, aby sa ľu­dia na­vzá­jom re­špek­to­vali, aby sa ve­deli aj po­chvá­liť, nie len kri­ti­zo­vať. Aby bol každý sám se­bou, ro­bil to, čo ho na­pĺňa a ne­bál sa uká­zať svetu svoje pravé ja.“

Komentáre